ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย หโยดม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 30
2 จงจินต์ ภัทรมนตรี 2
3 มุกดา จันทราพรชัย 1
4 ยงยุทธ ประชุมแดง 1
5 รำภา โพธาเจริญ 1
6 เพ็ญจันทร์ เพ็ญรัตน์ 1
7 ปรีชา การสุทธิ์ 1
8 ประสาท สืบค้า 1
9 วันชัย สุ่มเล็ก 1
10 ปรีชา เทียนสมประสงค์ 1
11 วิรัช พีระเสถียร 1
12 สมคิด นิ่มนวล 1
13 สุนันทา ภัทรชาคร 1
14 สุพัฒน์ ราชณรงค์ 1
15 สนั่น วีระพงษ์ 1
16 สกาว มหาปัญญาวงศ์ 1
17 ศรีธน วรศักดิ์โยธิน 1
18 ศิริกุล บุญจร 1
19 ชำนาญ ปานพรหมมินทร์ 1
20 วิวัฒน์ จันทราพรชัย 1
21 ฉวี ชัยมงคล 1
22 ผ่องศรี เอี้ยวฉาย 1
23 พรเพ็ญ ใยเจริญ 1
24 บรรจบ สุดประเสริฐ 1
25 อุษณา ธนิตนิติมกูล 1
26 อินทิรา โตประเสริฐ 1
27 อุไรวรรณ จุณภาต 1
28 ปรีชา ป้องภัย 1
29 ไพบูลย์ ธรรมจารี 1
30 ธรณิศ นาวารัตน์ 1
31 จรัญ พรมสุวรรณ 1
32 กิจจา จงกิติวิทย์ 1
33 ประจวบ ยุงสันเทียะ 1
34 วราภรณ์ วานิชสุขสมบัติ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
36 ประสงค์ เกษราธิคุณ 1
37 ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2532 1
2 2531 1
3 2530 1
4 2521 3
5 2520 4
6 2519 4
7 2518 5
8 2517 7
9 2515 1
10 2514 1
11 2513 2
12 2511 1
13 2510 2
14 2508 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2532
1 การหาโดสอย่างรวดเร็วของรังสีสตรอนเตียม-90 ในกรณีที่เกิดสงครามนิวเคลียร์
ปี พ.ศ. 2531
2 การใช้แหล่งกำเนิดนิวตรอนแบบอะเมริเซียม-เบริลเลียม เพื่อการสอนในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ปี พ.ศ. 2530
3 การวัดนิวตรอนโดยวิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์
ปี พ.ศ. 2521
4 การวัดความแรงสัมบูรณ์ของสารกัมมันตรังสีโดยเครื่องวัดซินทิเลชั่น
5 กัมมันตภาพรังสีที่ยอมให้ระบายลงทะเลศรีราชา
6 การกระจายของนิวตรอนช้าในตัวกลางซึ่งเป็นของผสม ระหว่างน้ำและของแข็ง
ปี พ.ศ. 2520
7 การเปรียบเทียบเครื่องมือวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ ที่มีใช้อยู่ในประเทศไทย
8 การประเมินอันตรายของการแพร่สารกัมมันตรังสี เนื่องจากอุบัติเหตุสมมุติในโรงไฟฟ้าปรมาณูที่ศรีราชา
9 การใช้หลักการกัลวานอมิเตอร์บอลลิสติกวัดโดสของรังสี โดยมีเซลโฟโตคอนคัดตีพแคดเมียมซัลไฟด์เป็นหัววัด
10 ยูเรเนียม-233 ที่ได้จากการแปลงธอเรียม ในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
ปี พ.ศ. 2519
11 การหาอายุโบราณวัตถุบางชิ้นจากบ้ายเชียงโดยวิธีคาร์บอน-14
12 การหาอัตราการรั่วของกากฟิสชันชนิดกาซ ออกจากแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
13 การวัดกัมมันตภาพรังสีเชิงสมบูรณ์
14 การวิเคราะห์ปริมาณยูเรเนียมในแร่โคลัมไบท์ ในประเทศไทยโดยวิธีนิวเคลียร์
ปี พ.ศ. 2518
15 การวัดรังสีเอกซ์ด้วยเซลล์แคดเมียมซัลไฟด์
16 การวิเคราะห์ปริมาณทังสะเตนโดยวิธีนิวเคลียร์
17 การหาความเร็วโดยการใช้กัมมันตภาพรังสี
18 การใช้แคดเมียมซัลไฟด์วัดปริมาณรังสีทั้งหมด จากการอาบรังสีในช่วงสั้น ๆ
19 การใช้แคดเมี่ยมซัลไฟด์โฟโตคอนดัคติพเซลวัดปริมาณรังสี ในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2517
20 การวิเคราะห์ปริมาณธอเรียมด้วยรอยของฟิชชันแฟรกเมนต์
21 การหาปริมาณโคบอลต์ในถั่ว
22 การวัดโบรมีนในอากาศด้วยวิธีนิวตรอนแอคติเวชั่น
23 การกระจายของนิวตรอนจากตัวกำเนิดขนาดจุดในน้ำ
24 การวิเคราะห์ปริมาณธอเดียมโดยวิธีการวัดกัมมันตภาพรังสี
25 การติดตามทดสอบแท่งเชื้อเพลิงชำรุดของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
26 การกระจายของนิวตรอนความเร็วสูงและความเร็วต่ำรอบๆ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
ปี พ.ศ. 2515
27 การใช้นิวตรอนที่วิ่งเร็วจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ในการวิเคราะห์ไทเทเนียมและเหล็กแบบนิวตรอนแอคติเวชัน
ปี พ.ศ. 2514
28 อายุการใช้งานของแท่งเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเพื่อการวิจัย
ปี พ.ศ. 2513
29 การคำนวณโดสเรตจากอัตราการเกิดปฎิกริยานิวเคลียร์ ระหว่างนิวตรอนและธาตุบางตัว
30 การวัดนิวตรอนโดยการสังเกตรอยบนแผ่นแก้ว
ปี พ.ศ. 2511
31 การวิเคราะห์โดยการเรืองรังสีเอกซ
ปี พ.ศ. 2510
32 เทคนิคบางประการในการศึกษาการวิเคราะห์ธาตุโดยวิธีอาบรังสีนิวตรอน
33 การศึกษาออกแบบเครื่องวัดรังษีแบบแผ่นฟิล์มประจำตัวบุคคล
ปี พ.ศ. 2508
34 การวิเคราะห์ดินและแร่ด้วยวิธีนิวตรอนแอคติเวชั่น