ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย หวังวโรดม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การปรับปรุงความงอกของเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์ยางพารา
ปี พ.ศ. 2553
2 การวิจัยเมล็ดพันธุ์ยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นตอสำหรับการขยายพันธุ์
3 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางเคมีกับความงอกของเมล็ดพันธุ์ยางพาราพันธุ์ RRIM 600
ปี พ.ศ. 2552
4 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางเคมี กับความงอกของเมล็ดพันธุ์ยางพาราพันธุ์ RRIM 600
ปี พ.ศ. 2551
5 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางเคมีกับความงอกของเมล็ดพันธุ์ยางพาราพันธุ์ RRIM 600
6 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางเคมีกับความงอกของเมล็ดพันธุ์ยางพาราพันธุ์ RRIM 600
ปี พ.ศ. 2550
7 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางเคมีกับความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ยางพารา
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง
ปี พ.ศ. 2548
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง
ปี พ.ศ. 2546
10 ผลของขนาดเมล็ดพันธุ์ที่มีต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่ง
11 ผลของขนาดเมล็ดพันธุ์ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่ง
ปี พ.ศ. 2544
12 ผลของขนาดเมล็ดพันธุ์ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่ง
13 ผลของขนาดเมล็ดพันธุ์ที่มีต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่ง
ปี พ.ศ. 2543
14 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและหนองจิกจังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2542
15 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและหนองจิกจังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2537
16 การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตร้อนชื้น