ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญขวัญ ชมปรีดา 36
2 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 16
3 วารุณี ธนะแพสย์ 12
4 สุชาดา อุชชิน 10
5 วุฒินันท์ คงทัด 8
6 สาริมา สุนทรารชุน 7
7 ปริศนา สิริอาชา 6
8 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 5
9 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 4
10 วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ 4
11 ลดาวัลย์ พวงจิตร 4
12 สรัญญา วัชโรทัย 4
13 สมบัติ ขอทวีวัฒนา 4
14 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 4
15 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช 4
16 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 4
17 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 4
18 วิบูลย์ น้อยใจบุญ 4
19 หทัยรัตน์ ริมคีรี 3
20 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ 3
21 ชัยพร สามพุ่มพวง 3
22 นงนุช อังยุรีกุล 3
23 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 3
24 สุภาพร อิสริโยดม 3
25 จวงจันทร์ ดวงพัตรา 2
26 เจษฎา วงศ์พรหม 2
27 อมรา ชินภูติ 2
28 จินตนา อุปดิสสกุล 2
29 ประภัสสร รักถาวร 2
30 ทินโน ขวัญดี 2
31 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 2
32 พูลประเสริฐ ปิยะอนันต์ 2
33 มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ 2
34 นางสาว ยวงเพชร อิฐรัตน์ 2
35 วนิดา ผาสุขดี 2
36 ศรีเมือง มาลีหวล 2
37 จริยา จันทร์ไพแสง 2
38 ศุมาพร เกษมสำราญ 2
39 เทพา ผุดผ่อง 2
40 วิทยา ปั้นสุวรรณ 2
41 ยุทธนา บรรจง 2
42 อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 1
43 นางสาวสายทิพย์ โสรัตน์ 1
44 พรดรัล จุลกัลป์ 1
45 งามผ่อง คงคาทิพย์ 1
46 สายทิพย์ โสรัตน์ 1
47 ชลิดา ยอดกันสี 1
48 ดร. อมรา อมรา ชินภูติ 1
49 นันทวัน เทอดไทย 1
50 นางสาวสุทัตตา อารีย์กิจ 1
51 ยวงเพชร อิฐรัตน์ 1
52 พรธิภา องค์คุณารักษ์ 1
53 ฤดี ธีระวนิช 1
54 นางสาวลัฐิกา วิมลศิริ 1
55 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
56 สมพร อิศวิลานนท์ 1
57 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
58 นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
59 สายัณห์ ทัดศรี 1
60 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
61 นิคม แหลมสัก 1
62 นิพนธ์ ทวีชัย 1
63 นายสงคราม ธรรมมิญช 1
64 นางสาววนิดา อาจกล้า 1
65 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
66 สุพนิดา วินิจฉัย 1
67 ยุพา มงคลสุข 1
68 นายเชิดชัย โพธิ์ศรี 1
69 นางสาวสุวันดี ทองทั้งห้า 1
70 วิษฐิดา จันทราพรชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 4
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 1
6 2551 1
7 2550 2
8 2549 5
9 2548 1
10 2547 2
11 2546 2
12 2545 5
13 2544 2
14 2543 1
15 543 66
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประยุกต์ใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดคลื่นสั้นวัดปริมาณน้ำในน้ำผึ้งดอกลำไย
2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณน้ำ โปรตีน และไขมันแบบไม่ทำลายตัวอย่างในโดนัทเค้กจากแป้งข้าว
3 จลพลศาสตร์การสูญเสียน้ำและการอมน้ำมันในระหว่างการทอดเผือกแบบน้ำมันท่วม
4 โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีเส้นใยธรรมชาติและพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2555
5 การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์
6 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวหอมมะลิของโรงงานโม่แป้ง จังหวัดร้อยเอ็ดและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งข้าวหอมมะลิในการผลิตขนมปังและขนมอบในเชิงพาณิชย์
7 ผลของการเตรียมตัวอย่างและสภาวะในการทอดต่อปริมาณความชิ้นและการอมน้ำมันของเผิอกแผ่นทอด
8 การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2554
9 การศึกษาการปลูกฝักข้าว Momordica cochinchinesis (Lour.) Spreng. ในเชิงพาณิชย์
10 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุกระป๋อง
12 การศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องพริกแห้งเป็นมาตรฐานฯบังคับ
13 การพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิสำหรับฟังใจ
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับฟังใจจากสารสกัดปลายข้าวกล้องหอมมะลิ
ปี พ.ศ. 2551
15 การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษด้วยมือแบบไทยจากใบอ้อย เพื่องานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2550
16 การถ่ายทอดงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอจากเส้นใยสับปะรด
17 การพัฒนาชิฟฟอนเค้กลดคอเลสเตอรอลและน้ำตาลจากแป้งข้าวหอมมะลิ
ปี พ.ศ. 2549
18 ชุดโครงการ : ไผ่บนที่สูง โครงการย่อยที่ 9 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากใบกาบ เปลือกหน่อและกิ่งไม้ไผ่พันธุ์หวานอ่างขาง และพันธุ์หยก"
19 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 9 : การใช้ประโยชน์ใบ กาบใบหุ้ม ลำต้นและหน่อไผ่
20 ต้นแบบการใช้ประโยชน์จากเส้นใยของใบสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ
21 การผลิตกระดาษห่ออาหารและกระดาษเย็นไล่ยุงจากชานอ้อยในระดับขยายผล
22 การพัฒนากระบวนการผลิตฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำ และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2548
23 7. การใช้ประโยชน์ใบ กาบใบหุ้มลำต้นและหน่อไผ่
ปี พ.ศ. 2547
24 ต้นแบบการใช้ประโยชน์จากเส้นใยของใบสับปะรด เพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ
25 การทำกระดาษสาไทยและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2546
26 ชุดโครงการต้นแบบการใช้ประโยชน์จากเส้นใยของใยสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ
27 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกระดาษสาไทย และผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2545
28 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก
29 โครงการเสริมรายได้แก่บัณฑิตยุคใหม่ในการผลิตปาท่องโก๋จากแป้งข้าวเจ้าทดแทนแป้งสสาลีและการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีปัญหา
30 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากใบสาแห้งสู่อาหารสัตว์
31 การศึกษาคุณภาพของเส้นใยปาล์มน้ำมันที่ปรับสภาพในการดูดน้ำ อุ้มน้ำและการระเหยของน้ำ
32 การเสริมรายได้โครงการเสริมรายได้แก่บัณฑิตยุคใหม่ ในการผลิตปาท่องโก๋จากแป้งข้าวเจ้าทดแทนแป้งสาลี และการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองในทางเศรษฐกิจที่ยังมีปัญหา
ปี พ.ศ. 2544
33 การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากเสม็ดขาว (Melaleuca leucadendra Linn.) แบบครบวงจร
34 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสาแห้งทดแทนใบกระถินแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2543
35 โครงการการศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสาแห้งทดแทนใบกระถินแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์