ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย สุรเชิดเกียรติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้น ของผลิตภัณฑ์ลดน้ำตาลในเลือดจากแป๊ะตำปึง
2 การพัฒนาตำรับสีย้อมผมถาวรจากพืชสมุนไพร
3 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในการจำแนกกลุ่มประชากร
ปี พ.ศ. 2549
4 การพัฒนาตำรับสบู่เหลวจากสมุนไพรไทย ในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
5 ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับ E[Y/xo] ในการวิเคราะห์ถดถอย หลังจากการทดสอบสมมติฐาน /
ปี พ.ศ. 2548
6 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เพื่อการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาแยกองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2547
7 การสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมช่วยสอน เพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2546
8 โปรแกรมช่วยสอนและคำนวณเรื่องแบบจำลองคลาสสิค
ปี พ.ศ. 2533
9 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติ ที่ใช้ทดสอบอัตตสหสัมพันธ์ตำแหน่งที่ 4 ของความคลาดเคลื่อนในสมการถดถอย