ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย สุระพัฒน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วิชัย สุรพัฒน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ 2
2 พิสุทธิ์ รพีศักดิ์ 2
3 สุวัฒนา จิตตลดากร 2
4 สมพิศ เลิศสงคราม 2
5 กาหลง อิ่มสำอางค์ 2
6 วีณา จันทร์ขุนพัฒน์ 2
7 มะลิ พงษ์เงิน 2
8 พัชรียา ธานีวรรณ 2
9 รัชนี วีรุตมเสน 2
10 วินัย พฤกษะวัน 1
11 ศรีศักดิ์ จ่างจิตต์ 1
12 สัญชัย เดชานุภาพฤทธา 1
13 ปานจิต ดำรงกุลกำจร 1
14 ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
16 คมสันต์ หงษ์สมบัติ 1
17 จุมพล พรหมพิทักษ์ 1
18 ประวัติ ธีระสวัสดิ์ 1
19 โรมรัน ศรีสัมฤทธิ์ 1
20 ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ 1
21 สมฤทัย ทะสดวก 1
22 นฤมล ทองแกมแก้ว 1
23 สุภาวดี แคลลา 1
24 ก่อโชค จันทวรางกูร 1
25 สุดสายสิน แก้วเรือง 1
26 นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ 1
27 จารุวรรณ สาครมณีรัตน์ 1
28 ยุพา ชิดทอง 1
29 ศุภชาติ สุขารมณ์ 1
30 ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ 1
31 ภัคจิรา นาคพล 1
32 ศักรินทร์ นันทะจันทร์ 1
33 สมหมาย อุดมวิทิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 3
4 2552 2
5 2523 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 งานศึกษาการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor) ต่ำ
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาความเหมาะสมโครงการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ จาก 33 เควี เป็น 22 เควี
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่
5 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้จาก 33 เควี เป็น 22 เควี
ปี พ.ศ. 2552
6 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก
7 โครงการศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณการเคหะแห่งชาติบางพลี
ปี พ.ศ. 2523
8 เครื่องกำเนิดสัญญาณสำหรับแต่งเครื่องรับโทรทัศน์สี