ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย สินวัฒนาพานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
4 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
6 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
8 อุทัย บุญประเสริฐ 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
10 Somying Tumwasorn 1
11 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
12 Boonchai Sangpetngam 1
13 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
14 Chalermpol Leevailoj 1
15 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
16 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
18 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
19 วิไล ชินธเนศ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
21 สุวิชา ทองสิมา 1
22 วัลลภ แย้มเหมือน 1
23 สำเริง แย้มโสภี 1
24 สมพร พรมดี 1
25 สิริพร สิวราวุฒิ 1
26 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
27 สายฝน ควรผดุง 1
28 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
29 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
30 คัคนางค์ มณีศรี 1
31 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
32 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
35 ธวัชชัย สันติสุข 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
37 ศิริชัย ศิริกายะ 1
38 Srilert Chotpantarat 1
39 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
40 บรรจง คณะวรรณ 1
41 Sompol Sanguanrungsirikul 1
42 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
43 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
44 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
45 มยุรี ตันติสิระ 1
46 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
47 Ampa Luiengpirom 1
48 Kitpramuk Tantayaporn 1
49 ละอองทิพย์ เหมะ 1
50 วิมล เหมะจันทร 1
51 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
52 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
53 Puttipongse Varavudhi 1
54 Naiyana Chaiyabutr 1
55 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
56 Vimolmas Lipipun 1
57 Supa Chantharasakul 1
58 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
59 Wilai Anomasiri 1
60 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
61 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
62 Vanida Chantarateptawan 1
63 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
64 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
65 กาญจนา แก้วเทพ 1
66 วัฒนชัย สมิทธากร 1
67 Jaitip Paiboon 1
68 Sumphan Wongseripipatana 1
69 Panee Boonthavi 1
70 Garnpimol C. Ritthidej 1
71 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
72 Kittisak Likhitwitayawuid 1
73 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
74 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
75 วาสนา เสียงดัง 1
76 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
77 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
78 Jittima Chatchawansaisin 1
79 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
80 Chonticha Srisawang 1
81 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
82 วินัย งามแสง 1
83 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
84 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
85 Chayaporn Supachartwong 1
86 สิทธิพร แอกทอง 1
87 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
88 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
89 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
90 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
91 Waraporn Siriterm 1
92 Anawatch Mitpratan 1
93 Kasidit Nootong 1
94 Phanphen Wattanaarsakit 1
95 นภสร โกวรรธนะกุล 1
96 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
97 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
98 ประคอง ชอบเสียง 1
99 Chakkaphan Sutthirat 1
100 พรรณี กาญจนพลู 1
101 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
102 สุมา เมืองใย 1
103 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
104 ชอุ่ม มลิลา 1
105 ๋Janes, Gavin W. 1
106 กำจัด มงคลกุล 1
107 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
108 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
109 Yeshey Penjor 1
110 สุมิตรา พูลทอง 1
111 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
112 รุ่งราวี ทองกันยา 1
113 Chariya Uiyyasathian 1
114 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
115 Thada Jirajaras 1
116 Rajalida Lipikorn 1
117 เอกชัย อดุลยธรรม 1
118 ประธาน ดาบเพชร 1
119 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
120 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
121 กมลชนก ยวดยง 1
122 อวย เกตุสิงห์ 1
123 Walaisiri Muangsiri 1
124 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
125 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
126 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
127 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
128 ไววิทย์ พุทธารี 1
129 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
130 Varunee Padmasankh 1
131 Pornpimol Muanjai 1
132 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
133 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
134 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
135 Pantharee Boonsatorn 1
136 สมชัย วัฒนการุณ 1
137 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
138 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
139 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
140 Acom Sornsute 1
141 ศุกันยา ห้วยผัด 1
142 กระมล ทองธรรมชาติ 1
143 สุวดี ยาป่าคาย 1
144 Suchin Arunsawatwong 1
145 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
146 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
147 Thanathon Sesuk 1
148 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
149 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
150 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2532 1