ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย สินวัฒนาพานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
3 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
4 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
5 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
6 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
7 Varunee Padmasankh 1
8 Pornpimol Muanjai 1
9 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
10 ไววิทย์ พุทธารี 1
11 วาสนา เสียงดัง 1
12 สุวิชา ทองสิมา 1
13 วัลลภ แย้มเหมือน 1
14 สำเริง แย้มโสภี 1
15 สมพร พรมดี 1
16 สิริพร สิวราวุฒิ 1
17 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
18 สายฝน ควรผดุง 1
19 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
20 Walaisiri Muangsiri 1
21 Suchin Arunsawatwong 1
22 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
23 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
24 สุวดี ยาป่าคาย 1
25 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
26 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
27 Thanathon Sesuk 1
28 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
29 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
30 Thada Jirajaras 1
31 Rajalida Lipikorn 1
32 เอกชัย อดุลยธรรม 1
33 ประธาน ดาบเพชร 1
34 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
35 กมลชนก ยวดยง 1
36 อวย เกตุสิงห์ 1
37 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
38 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
39 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
40 Chalermpol Leevailoj 1
41 ศิริชัย ศิริกายะ 1
42 Boonchai Sangpetngam 1
43 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
45 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
46 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
47 Srilert Chotpantarat 1
48 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
49 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
50 Wilai Anomasiri 1
51 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
52 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
53 Vanida Chantarateptawan 1
54 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
55 กาญจนา แก้วเทพ 1
56 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
59 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
61 คัคนางค์ มณีศรี 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
63 ธวัชชัย สันติสุข 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
66 วิไล ชินธเนศ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
68 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
70 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
72 Somying Tumwasorn 1
73 อุทัย บุญประเสริฐ 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
75 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
76 ศุกันยา ห้วยผัด 1
77 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
78 ละอองทิพย์ เหมะ 1
79 วิมล เหมะจันทร 1
80 Puttipongse Varavudhi 1
81 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
82 Ampa Luiengpirom 1
83 Kitpramuk Tantayaporn 1
84 Naiyana Chaiyabutr 1
85 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
86 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
87 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
88 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
89 ประคอง ชอบเสียง 1
90 Chakkaphan Sutthirat 1
91 พรรณี กาญจนพลู 1
92 สุมา เมืองใย 1
93 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
94 Sompol Sanguanrungsirikul 1
95 บรรจง คณะวรรณ 1
96 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
97 Sumphan Wongseripipatana 1
98 Panee Boonthavi 1
99 Kittisak Likhitwitayawuid 1
100 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
101 วัฒนชัย สมิทธากร 1
102 Jaitip Paiboon 1
103 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
104 Garnpimol C. Ritthidej 1
105 Supa Chantharasakul 1
106 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
107 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
108 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
109 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
110 มยุรี ตันติสิระ 1
111 Vimolmas Lipipun 1
112 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
113 ชอุ่ม มลิลา 1
114 ๋Janes, Gavin W. 1
115 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
116 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
117 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
118 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
119 Waraporn Siriterm 1
120 สิทธิพร แอกทอง 1
121 Anawatch Mitpratan 1
122 Kasidit Nootong 1
123 Chariya Uiyyasathian 1
124 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
125 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
126 Pantharee Boonsatorn 1
127 สมชัย วัฒนการุณ 1
128 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
129 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
130 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
131 Acom Sornsute 1
132 Chayaporn Supachartwong 1
133 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
134 กำจัด มงคลกุล 1
135 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
136 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
137 Yeshey Penjor 1
138 สุมิตรา พูลทอง 1
139 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
140 รุ่งราวี ทองกันยา 1
141 นภสร โกวรรธนะกุล 1
142 Phanphen Wattanaarsakit 1
143 Chonticha Srisawang 1
144 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
145 Jittima Chatchawansaisin 1
146 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
147 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
148 วินัย งามแสง 1
149 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
150 กระมล ทองธรรมชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2532 1