ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย ฉัตรทินวัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วิชัย ฉัตรทินวัฒน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 2
3 2555 4
4 2553 2
5 2551 4
6 2549 5
7 2548 1
8 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้เทคนิคจำลองสถานการณ์เพื่อสร้าง สมดุลโซ่อุปทาน: กรณีศึกษา บริษัทโตเกียวคอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษามาตรฐานสิ่งแวดล้อมไอเอสโออนุกรม การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ : ระยะที่ 1 ด้านทดลองประยุกต์ใช้งาน
3 การศึกษามารฐานสิ่งแวดล้อม ISO14051 การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ : ระยะที่ 1 ด้านการทดรองประยุกต์ใช้งาน
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการวิเคราะห์และการปรับปรุงสายการผลิตเซรามิกด้วยระบบการผลิตแบบดึง : กรณีศึกษา บริษัท อิมพีเรียล พอทเทอรี่ จำกัด
5 โครงการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิตเพื่อลดของคงคลังระหว่างการผลิต : กรณีศึกษา บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
6 การประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุในระบบการจัดการขนส่ง
7 การประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุในกระบวนการผลิตเสื้อผ้า กรณีศึกษา :
ปี พ.ศ. 2553
8 Design to Improve Integrated Monitoring Plan of Pivot Bearing Quality of HDD Actuatir
9 Dual Minimizing Arm Height Deviation and Viriation of Actuator
ปี พ.ศ. 2551
10 การวิเคราะห์และออกแบบการควบคุมกระบวนารเชิงสิถิติสำหรับการผลิตแขนจับยึดในอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟระยะที่ 1
11 การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ของปัจจัยในกระบวนการทำความสะอาดแขนจับยึดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ ที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าโซนิค โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ
12 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการวัดความสะอาดแขนจับยึดฮาร์ดดิสก์ โดยใช้การนับจำนวนอนุภาคของเหลว
13 การออกแบบสร้างระบบอัตโนมัติ ในการเฝ้าระวังความผิดปกติของระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแผนภูมิควบคุม
ปี พ.ศ. 2549
14 การเพิ่มเสริมระบบประกันคุณภาพขั้นพื้นฐานของไทยโดยใช้เทคนิควิศวกรรมสถิติ
15 การศึกษารูปแบบจำลองความแปรปรวนในผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันระดับอุดมศึกษาไทย
16 การศึกษารูปแบบจำลองความแปรปรวนในผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
17 การเพิ่มเสริมระบบประกันคุณภาพ ของการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย โดยใช้เทคนิควิศวกรรมสถิติ
18 การศึกษารูปแบบจำลองความแปรปรวนในผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันระดับอุดมศึกษาไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2548
19 การศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฎ