ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชช์ เกษมทรัพย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 20
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 11
3 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 9
4 ภูษิต ประคองสาย 8
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
6 จิตปราณี วาศวิท 6
7 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
8 สุวรรณา มูเก็ม 5
9 ถนอม สุภาพร 5
10 นงลักษณ์ พะไกยะ 3
11 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
12 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 3
13 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
14 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
15 Supon Limwattananonta 3
16 Vijj Kasemsup 3
17 Phusit Prakongsai 3
18 ธัญธิตา วิสัยจร 3
19 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
20 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
21 Kanang Kantamaturapoj 2
22 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
23 สัญญา ศรีรัตนะ 2
24 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 2
25 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
26 กฤษดา ว่องวิญญู 2
27 Weerasak putthasri 2
28 International Health Policy Program 2
29 Rapeepong Suphanchaimat 2
30 Thanom Supaporn 2
31 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 2
32 Thunthita Wisaijohn 2
33 Borwornsom Leerapan 1
34 Nawanan Theera-ampornpunt 1
35 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
36 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
37 Chatchai Im-Arom 1
38 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
39 บวรศม ลีระพันธ์ 1
40 ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์ 1
41 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
42 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
43 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
44 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
45 Paibul Suriyawongpaisal 1
46 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
48 Parinda Seneerattanaprayul 1
49 Wansuda Ngam-Aroon 1
50 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
51 Chulaporn Limwattananon 1
52 Jiruth Sriratanaban 1
53 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
54 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
55 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
56 กนกพร ปูผ้า 1
57 Vich Kasemsup 1
58 Wichukorn Suriyawongpaisal 1
59 วิชัย เอกพลากร 1
60 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
61 วรรณสุดา งามอรุณ 1
62 Phisitt Vejakama 1
63 Kanokporn Poopha 1
64 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2549 3
6 2548 1
7 2544 1
8 2543 2
9 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
ปี พ.ศ. 2555
4 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
ปี พ.ศ. 2549
5 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
6 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
7 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
8 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2544
9 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2543
10 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
11 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?