ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชช์ เกษมทรัพย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 20
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 11
3 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 9
4 ภูษิต ประคองสาย 8
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
6 จิตปราณี วาศวิท 6
7 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
8 สุวรรณา มูเก็ม 5
9 ถนอม สุภาพร 5
10 Phusit Prakongsai 3
11 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
12 Vijj Kasemsup 3
13 ธัญธิตา วิสัยจร 3
14 Supon Limwattananonta 3
15 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
16 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 3
17 นงลักษณ์ พะไกยะ 3
18 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
19 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
20 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 2
21 Rapeepong Suphanchaimat 2
22 Thunthita Wisaijohn 2
23 Weerasak putthasri 2
24 Thanom Supaporn 2
25 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 2
26 Kanang Kantamaturapoj 2
27 International Health Policy Program 2
28 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
29 สัญญา ศรีรัตนะ 2
30 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
31 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
32 กฤษดา ว่องวิญญู 2
33 Paibul Suriyawongpaisal 1
34 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
35 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
36 Wichukorn Suriyawongpaisal 1
37 บวรศม ลีระพันธ์ 1
38 วิชัย เอกพลากร 1
39 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
40 Chatchai Im-Arom 1
41 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
43 ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์ 1
44 Parinda Seneerattanaprayul 1
45 Wansuda Ngam-Aroon 1
46 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
47 Nawanan Theera-ampornpunt 1
48 Borwornsom Leerapan 1
49 Phisitt Vejakama 1
50 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
51 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
52 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
53 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
54 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
55 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
56 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
57 Jiruth Sriratanaban 1
58 Kanokporn Poopha 1
59 วรรณสุดา งามอรุณ 1
60 Vich Kasemsup 1
61 กนกพร ปูผ้า 1
62 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
63 Chulaporn Limwattananon 1
64 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2549 3
6 2548 1
7 2544 1
8 2543 2
9 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
ปี พ.ศ. 2555
4 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
ปี พ.ศ. 2549
5 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
6 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
7 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
8 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2544
9 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2543
10 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
11 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?