ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชช์ เกษมทรัพย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 12
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 7
3 ภูษิต ประคองสาย 5
4 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
5 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 5
6 จิตปราณี วาศวิท 4
7 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
8 สุวรรณา มูเก็ม 3
9 ถนอม สุภาพร 3
10 ธัญธิตา วิสัยจร 2
11 Phusit Prakongsai 2
12 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
13 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 2
14 Supon Limwattananonta 2
15 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
16 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 2
17 นงลักษณ์ พะไกยะ 2
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
19 Rapeepong Suphanchaimat 1
20 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 1
21 Vijj Kasemsup 1
22 Vich Kasemsup 1
23 Chulaporn Limwattananon 1
24 กนกพร ปูผ้า 1
25 Phisitt Vejakama 1
26 Kanokporn Poopha 1
27 Weerasak putthasri 1
28 Wansuda Ngam-Aroon 1
29 Wichukorn Suriyawongpaisal 1
30 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
31 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
32 วรรณสุดา งามอรุณ 1
33 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 1
34 Kanang Kantamaturapoj 1
35 Thunthita Wisaijohn 1
36 กฤษดา ว่องวิญญู 1
37 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
38 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
39 สัญญา ศรีรัตนะ 1
40 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
41 ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์ 1
42 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
44 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
45 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
46 International Health Policy Program 1
47 Thanom Supaporn 1
48 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
49 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
50 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
51 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
52 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
53 Jiruth Sriratanaban 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 2
4 2549 5
5 2548 1
6 2544 2
7 2543 2
8 2542 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาวิเคราะห์ช่องว่างงานวิจัยด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
4 การประเมินผลการเข้าถึงบริการและการจัดบริการทดแทนไต ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 ความมั่นใจในความรู้ ทักษะและความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขของบัณฑิตแพทย์: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการถดถอยพหุคูณ
6 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
ปี พ.ศ. 2549
7 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
8 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
9 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
10 ความคิดเห็นของประชาชนไทยต่อการคัดเลือกผู้ป่วยไตวารเรื้อรังเข้ารับบริการทดแทนไต
11 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
12 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2544
13 ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย การเจ็บป่วยราคาแพง: ทางออกคืออะไร
14 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2543
15 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
16 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
17 การประกันสุขภาพภาคเอกชน : ประสบการณ์ของต่างประเทศ
18 การปฏิรูประบบการจัดหาและการใช้ยาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2541