ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจิตร อุดอ้าย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 3
5 2553 5
6 2552 2
7 2551 2
8 2550 4
9 2549 3
10 2548 7
11 2546 1
12 2545 2
13 2544 3
14 2532 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดมะแขว่น
ปี พ.ศ. 2556
2 การวางระบบก๊าซชีวภาพให้บริสุทธิ์ของชุดต้นแบบขนาดเล็ก
3 ***โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
5 สำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2554
6 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
7 การสกัดและการใช้ประโยชน์ทางอาหารของใยอาหารและเซลลูโลสจากเปลือกกล้วย
8 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
ปี พ.ศ. 2553
9 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
10 การสกัดและการใช้ประโยชน์ทางอาหารของใยอาหารและเซลลูโลสจากเปลือกกล้วย
11 การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน
12 การศึกษาและพัฒนาการผลิตน้ำส้มไม้ เพื่อใช้ในการเกษตรและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์
13 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปา เพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
ปี พ.ศ. 2552
14 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
15 สภาวะที่เหมาะสมและการเพิ่มความบริสุทธิ์ของเอทานอล ด้วยกระบวนการกลั่นแบบอะซิโอโทรปิก
ปี พ.ศ. 2551
16 การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน
17 การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์เพื่อกักเก็บไฮโดรเจน
ปี พ.ศ. 2550
18 การศึกษาและพัฒนาการผลิตน้ำส้มไม้ เพื่อใช้ในการเกษตรและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์
19 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
20 การใช้สารชีวมวลเพื่อควบคุมแมลง และเพิ่มธาตุอาหารพืช
21 การแปรรูปหยวกกล้วยและเยื่อกระดาษเป็นแท่งเพาะเมล็ดสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2549
22 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
23 การแปรรูปหยวกกล้วยและเยื่อกระดาษเป็นแท่งเพาะเมล็ดสำเร็จรูป
24 การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
ปี พ.ศ. 2548
25 การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
26 การใช้สารชีวมวลเพื่อควบคุมแมลงและเพิ่มธาตุอาหารแก่พืช
27 การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
28 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
29 การใช้สารชีวมวลเพื่อควบคุมแมลง และเพิ่มธาตุอาหารพืช
30 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
31 การใช้สารชีวมวลเพื่อควบคุมแมลง และเพิ่มธาตุอาหารพืช
ปี พ.ศ. 2546
32 การจัดระบบการกำจัดของเสียในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2545
33 การจัดระบบการกำจัดของเสียในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครพิษณุโลก
34 การจัดระบบการกำจัดของเสียในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2544
35 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากวัสดุเกษตรแบบผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลิตปุ๋ยเพื่อการพาณิชย์
36 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากวัสดุเกษตรแบบผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลิตปุ๋ยเพื่อการพาณิชย์
37 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากวัสดุเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลิตปุ๋ยเพื่อการพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2532
38 การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ 1, 2, 4 - ไตรอะโซล / วิจิตร อุดอ้าย