ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจิตร อุดอ้าย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 2
7 2548 4
8 2545 1
9 2544 1
10 2532 1
11 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดมะแขว่น
ปี พ.ศ. 2556
2 การวางระบบก๊าซชีวภาพให้บริสุทธิ์ของชุดต้นแบบขนาดเล็ก
3 ***โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
5 สำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2554
6 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
ปี พ.ศ. 2553
7 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปา เพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
ปี พ.ศ. 2552
8 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
9 สภาวะที่เหมาะสมและการเพิ่มความบริสุทธิ์ของเอทานอล ด้วยกระบวนการกลั่นแบบอะซิโอโทรปิก
ปี พ.ศ. 2548
10 การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
11 การใช้สารชีวมวลเพื่อควบคุมแมลงและเพิ่มธาตุอาหารแก่พืช
12 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
13 การใช้สารชีวมวลเพื่อควบคุมแมลง และเพิ่มธาตุอาหารพืช
ปี พ.ศ. 2545
14 การจัดระบบการกำจัดของเสียในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2544
15 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากวัสดุเกษตรแบบผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลิตปุ๋ยเพื่อการพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2532
16 การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ 1, 2, 4 - ไตรอะโซล / วิจิตร อุดอ้าย