ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจิตร ศรีสอ้าน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2549
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจากผลการเปรียบเทียบสมรรถนะกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2543
3 การศึกษาแบบความสัมพันธ์ของอำนาจ ความเป็นศูนย์กลางและยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองประสานประโยชน์กับการจัดสรรเทศะ ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2537
4 แนวคิดใหม่ของการวิจัยสถาบัน
5 แนวความคิดและพัฒนาการเกี่ยวกับความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยไทย : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2517
6 ระบบบริหารการศึกษาฝ่ายสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2516
7 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2514
8 พัฒนาการของการบริหารการศึกษาไทย
9 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารวิทยาลัยครู
10 การสำรวจการทำงานของบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา
11 ระบบสังคมนาคมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
12 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างโรงเรียนมัธยมสามัญ กับโรงเรียนมัธยมสาธิต
13 การวิเคราะห์การผ่านหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2513
14 ระบบพฤติกรรมในการบริหารของโรงเรียนรัฐบาลประเภทมัธยมศึกษาในส่วนกลาง
15 การศึกษาความมุ่งหมายของมัธยมศึกษาไทย
16 การศึกษาความมุ่งหมายของมัธยมศึกษาไทย
17 การศึกษาลักษณะงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง
ปี พ.ศ. 2512
18 ระบบพฤติกรรมในการบริหารของสถาบันฝึกหัดครู
19 การศึกษาความคิดเห็นของครูประถมและครูในสถาบันฝึกหัดครู เกี่ยวกับความมุ่งหมายของการประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2511
20 การวิเคราะห์พฤติกรรมทางการพูดในชั้นเรียน
21 การศึกษาปัญหาในการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู
22 การศึกษาปัญหานิเทศการสอนของอาจารย์นิเทศก์ในโครงการฝึกหัดครูชนบทของสถาบันฝึกหัดครู