ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจิตร ธรานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wichit Tharanon 10
2 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 7
3 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 5
4 Kriskrai Sitthiseripratip 4
5 Chanjira Sinthanayothin 4
6 จินตมัย สุวรรณประทีป 4
7 Jintamai Suwanprateeb 3
8 Banchong Mahaisavariya 2
9 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 2
10 ดนุ พรหมมินทร์ 2
11 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 2
12 บรรจง มไหสวริยะ 2
13 วิศรุต พลสิทธิ์ 2
14 เรืองรัตน์ โกมลภิส 2
15 Kanoknart Chintakanon 2
16 Wisarut Bholsithi 2
17 Ruangrat Komolpis 2
18 ปวีณา อุปนันต์ 1
19 วนิดา จันทร์วิกูล 1
20 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
21 Paweena Uppanan 1
22 จรัญ ธรานนท์ 1
23 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
24 ปฐมพงศ์ พันนุรัตน์ 1
25 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
26 Boonlom Thavornyutikarn 1
27 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
28 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
29 เริงวุฒิ ชูเมือง 1
30 ภูวนิตย์ คำทับทิม 1
31 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
32 Wasin Sinthupinyo 1
33 Sarin Watcharabusaracum 1
34 Somruethai Channasanon 1
35 Wanida Janvikul 1
36 Siriporn Tanodekaew 1
37 สิริพร โตนดแก้ว 1
38 Pathawee Khongkhunthian 1
39 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
40 วรากร เจริญสุข 1
41 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
42 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
43 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
44 พรภพ นัยเนตร 1
45 Samroeng Inglam 1
46 Siriwan Suebnukarn 1
47 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
48 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
49 อัมพร โพธิ์ใย 1
50 รัตนา วรปัสสุ 1
51 ศุภชัย จันฝาก 1
52 ปฐวี คงขุนเทียน 1
53 Phuwanit Kamtubtim 1
54 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
55 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
56 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
57 วศิน สินธุภิญโญ 1
58 สมภพ อมาตยกุล 1
59 Pathomphong Phannurat 1
60 Treepop Sunpetchniyom 1
61 จิตติ์พร เครือเนตร 1
62 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
63 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
64 Pornsirin Chaichalotornkul 1
65 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
66 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
67 กตัญชลี ไม้งาม 1
68 Pattarawit Rukkul 1
69 พสุ สิริสาลี 1
70 พรสิริน ชัยชโลทรกุล 1
71 Sasin Tiendee 1
72 กนกนาฎ จินตกานนท์ 1
73 สำเริง อินกล่ำ 1
74 Tratat Apatananon 1
75 Bunyarit Uyyanonvara 1
76 Nakintorn Patanachai 1
77 ศศิน เทียนดี 1
78 นคินทร พัฒนชัย 1
79 บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ 1
80 จรัญ มหาทุมะรัตน์ 1
81 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
82 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
83 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
84 นิรุตต์ นาคสุข 1
85 Philip Oris 1
86 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
87 สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ 1
88 วลิตะ นาคบัวแก้ว 1
89 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 1
90 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
91 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
92 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
93 จรัสพร มงคลขจิต 1
94 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
95 ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ 1
96 ฟิลิป โอริส 1
97 ดวงเดือน อาจองค์ 1
98 Sriprasit Boonvisut 1
99 ดรุณี อัศวเสถียร 1
100 Charan Mahatumarat 1
101 มารุต วงษ์คำช้าง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2552 3
3 2551 3
4 2549 1
5 2548 1
6 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบงานทันตกรรมผ่านระบบสื่อสาร
2 การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
3 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
4 การแปลงพิกัดแบร็คเก็ตจากโปรแกรมวางแผนฯ อะไลน์แบร็ตเก็ต3D สู่แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์ เพื่อการใช้งานจริง
5 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
7 3D vs. 2D cephalometric analysis comparisons with repeated measurements from 20 Thai males and 20 Thai females
8 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 3 มิติกับการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 2 มิติ
ปี พ.ศ. 2551
9 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
10 การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและภาพทางการแพทย์สำหรับงานทันตกรรม
11 การเปรียบเทียบการตัดและจัดเรียงฟันระหว่างการใช้แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์และการใช้แบบจำลองฟันดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2549
12 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2548
13 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบรวดเร็วในทางการแพทย์ในประเทศไทย