ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจิตร ธรานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wichit Tharanon 10
2 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 7
3 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 5
4 จินตมัย สุวรรณประทีป 4
5 Kriskrai Sitthiseripratip 4
6 Chanjira Sinthanayothin 4
7 Jintamai Suwanprateeb 3
8 บรรจง มไหสวริยะ 2
9 Banchong Mahaisavariya 2
10 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 2
11 เรืองรัตน์ โกมลภิส 2
12 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 2
13 ดนุ พรหมมินทร์ 2
14 Ruangrat Komolpis 2
15 Wisarut Bholsithi 2
16 วิศรุต พลสิทธิ์ 2
17 Kanoknart Chintakanon 2
18 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
19 กตัญชลี ไม้งาม 1
20 จรัญ มหาทุมะรัตน์ 1
21 ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ 1
22 ฟิลิป โอริส 1
23 Pattarawit Rukkul 1
24 Charan Mahatumarat 1
25 ดวงเดือน อาจองค์ 1
26 จรัสพร มงคลขจิต 1
27 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
28 พรสิริน ชัยชโลทรกุล 1
29 Pornsirin Chaichalotornkul 1
30 ดรุณี อัศวเสถียร 1
31 Sasin Tiendee 1
32 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
33 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
34 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
35 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
36 จิตติ์พร เครือเนตร 1
37 พสุ สิริสาลี 1
38 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
39 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
40 วศิน สินธุภิญโญ 1
41 มารุต วงษ์คำช้าง 1
42 วลิตะ นาคบัวแก้ว 1
43 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
44 เริงวุฒิ ชูเมือง 1
45 Siriporn Tanodekaew 1
46 Sarin Watcharabusaracum 1
47 Wasin Sinthupinyo 1
48 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 1
49 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
50 นิรุตต์ นาคสุข 1
51 Philip Oris 1
52 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
53 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
54 Treepop Sunpetchniyom 1
55 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
56 สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ 1
57 ศศิน เทียนดี 1
58 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
59 Sriprasit Boonvisut 1
60 Siriwan Suebnukarn 1
61 ภูวนิตย์ คำทับทิม 1
62 ปฐมพงศ์ พันนุรัตน์ 1
63 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
64 จรัญ ธรานนท์ 1
65 Pathomphong Phannurat 1
66 Phuwanit Kamtubtim 1
67 รัตนา วรปัสสุ 1
68 ศุภชัย จันฝาก 1
69 ปฐวี คงขุนเทียน 1
70 Boonlom Thavornyutikarn 1
71 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
72 สิริพร โตนดแก้ว 1
73 Somruethai Channasanon 1
74 Wanida Janvikul 1
75 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
76 วนิดา จันทร์วิกูล 1
77 Paweena Uppanan 1
78 ปวีณา อุปนันต์ 1
79 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
80 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
81 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
82 Tratat Apatananon 1
83 Samroeng Inglam 1
84 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
85 พรภพ นัยเนตร 1
86 สำเริง อินกล่ำ 1
87 กนกนาฎ จินตกานนท์ 1
88 บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ 1
89 Nakintorn Patanachai 1
90 Bunyarit Uyyanonvara 1
91 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
92 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
93 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
94 Pathawee Khongkhunthian 1
95 สมภพ อมาตยกุล 1
96 อัมพร โพธิ์ใย 1
97 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
98 วรากร เจริญสุข 1
99 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
100 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
101 นคินทร พัฒนชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2552 3
3 2551 3
4 2549 1
5 2548 1
6 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบงานทันตกรรมผ่านระบบสื่อสาร
2 การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
3 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
4 การแปลงพิกัดแบร็คเก็ตจากโปรแกรมวางแผนฯ อะไลน์แบร็ตเก็ต3D สู่แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์ เพื่อการใช้งานจริง
5 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
7 3D vs. 2D cephalometric analysis comparisons with repeated measurements from 20 Thai males and 20 Thai females
8 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 3 มิติกับการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 2 มิติ
ปี พ.ศ. 2551
9 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
10 การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและภาพทางการแพทย์สำหรับงานทันตกรรม
11 การเปรียบเทียบการตัดและจัดเรียงฟันระหว่างการใช้แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์และการใช้แบบจำลองฟันดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2549
12 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2548
13 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบรวดเร็วในทางการแพทย์ในประเทศไทย