ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจิตรา ปัญญาชัย, 2504-
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 1
4 2543 2
5 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยหัวใจมนุษย์สาธารณสุขแนวใหม่
ปี พ.ศ. 2553
2 สภาพการณ์ครอบครัวผู้สูงอายุที่ดูแลเด็กเยาวชนที่ได้รับผลกระทบและ/หรือติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์: กรณีศึกษาในชุมชนจังหวัดพะเยา
3 ระบบการดูผู้สูงอายุโดยชุมชนจังหวัดพะเยาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2552
4 การวิจัยคุณลักษณะของผู้ดูแลผู้สูงอายุตามความต้องการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ของจังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2543
5 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพ สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
6 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพสำหรับอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข