ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจารณ์ วิชชุกิจ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอ็จ สโรบล 20
2 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 15
3 ปิยะ กิตติภาดากุล 11
4 อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น 7
5 เฉลิมพล ภูมิไชย์ 7
6 ประภาส ช่างเหล็ก 6
7 จำลอง เจียมจำนรรจา 5
8 สุรพล จัตุพร 4
9 กล้าณรงค์ ศรีรอต 4
10 นายจำนงค์ ชัญถาวร 4
11 วัชรี เลิศมงคล 3
12 จินดารัฐ วีระวุฒิ 3
13 ภัศจี คงศีล 3
14 สุตเขตต์ นาคะเสถียร 3
15 พชรดา ฉายศรี 2
16 สกล ฉายศรี 2
17 ราเชนทร์ ถิรพร 2
18 พิพัฒน์ วีระถาวร 2
19 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 2
20 ปิยะ ดวงพัตรา 2
21 จีรเกียรติ อติบุณโยภาส 2
22 สุภาวดี บุญมา 2
23 ชัยสิทธิ์ ทองจู 2
24 บัญชา ชิณศรี 2
25 วรรณสิริ วรรณรัตน์ 2
26 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 2
27 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 2
28 นายภานุวัฒน์ มูลจันทะ 2
29 นางสุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 2
30 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
31 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
32 ปาริชาติ พรมโชติ 1
33 ธงชัย มาลา 1
34 เรณุมาศ มาอุ่น 1
35 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
36 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
37 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
38 วารุณี วารัญญานนท์ 1
39 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
40 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
41 สิริกุล วะสี 1
42 วราภา มหากาญจนกุล 1
43 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
44 เสถียร แสงแถวทิม 1
45 พนามาศ ตรีวรรณกุล 1
46 เมตตา เชยสมบัติ 1
47 สรินดา สุขรัตน์ 1
48 นิติ ชูเชิด 1
49 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
50 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
51 สิริกร กาญจนสุนทร 1
52 สาโรช โศภีรักข์ 1
53 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
54 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
55 อรนัดดา ชิณศรี 1
56 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
57 อัญชนา ท่านเจริญ 1
58 นายสุดเขตต์ นาคะเสถียร 1
59 สุเทพ ทองแพ 1
60 Mr.Hernan Ceballos 1
61 น.ส.ศุภจิต สะเพชร 1
62 ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 1
63 นิตยา วานิกร 1
64 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ 1
65 จุลวรรณา ดนตรี 1
66 ธนวรรห์ บำรุงเศรษฐพงษ์ 1
67 ศฐาคุปต์ เค็น นากาชิมา 1
68 พรศักดิ์ เอี่ยมนาคะ 1
69 วาสนา วงษ์ใหญ่ 1
70 นางน้ำทิพย์ ทองนาค 1
71 Anthony Charies Belloth 1
72 สุภาพร กลิ่นคง 1
73 กาญจนา กู้โรจนวงศ์ 1
74 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร 1
75 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
76 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
77 วิไล สันติโสภาศรี 1
78 กฤตยา เพชรผึ้ง 1
79 ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 1
80 นางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี 1
81 ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม 1
82 น.ส.สุขุมาล หวานแก้ว 1
83 นายชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 9
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 6
6 2552 4
7 2550 2
8 2547 2
9 2546 2
10 2545 1
11 2543 1
12 2542 1
13 2541 1
14 2540 1
15 2539 5
16 2538 1
17 2537 2
18 2536 1
19 2534 1
20 1086 3
21 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม
2 โครงการทดสอบและเตรียมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่
3 โครงการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
4 โครงการพัฒนามันสำปะหลังพันธุ์ waxy
ปี พ.ศ. 2556
5 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานต่อโรคและแมลง รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
6 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานโรคและแมลง รวมถึงมีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
7 การประเมินและพัฒนาเชื้อพันธุ์มันสำปะหลังให้ต่้านทานต่อแมลงหวี่ขาวและโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อรับมือการระบาดในอนาคต
8 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อการจัดการศัตรูพืช การบริโภค และอุตสาหกรรม
9 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม
10 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนด์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร
11 การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา
12 การหาค่าความเหมาะสมตลอดวัฏจักรชีวิตของเอทานอลชีวภาพในประเทศไทย โดยโปรแกรมเชิงเส้นแบบหลายวัตถุประสงค์
13 โครงการประเมินผลโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
ปี พ.ศ. 2555
14 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด
ปี พ.ศ. 2554
15 slag Utilization for Agriculture in Thailand
ปี พ.ศ. 2553
16 การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของ มก.(ห้วยบง 80) ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
17 โครงการการเพิ่มขยายจำนวนแตนเบียนเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู
18 โครงการทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมสำหรับภาคตะวันตก
19 โครงการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังและเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลีงเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
20 โครงการวิจัยพื้นที่ทีเหมาะสมสำหรับปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 และห้วยบง 80
21 โครงการเพิ่มอัตราการใช้ปุ๋ยร่วมกับการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2552
22 โครงการทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมสำหรับภาคตะวันตก
23 โครงการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลัง
24 การเพิ่มอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการให้นำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
25 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับงานด้านการปรับปรุงพันธุ์
ปี พ.ศ. 2550
26 อิทธิพลของระยะเวลาและวิธีการเก็บรักษาต้นพันธุ์ต่อความงอกการเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลัง
27 ผลของพันธุ์ อายุการเก็บเกี่ยว และฤดูปลูกต่อการสังเคราะห์แป้งของมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2547
28 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ
29 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับสับปะรดที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
30 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินกลุ่มชุดต่างๆ
31 ความก้าวหน้าของลักษณะทางการเกษตรและสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการให้ผลผลิตของถั่วเขียว
ปี พ.ศ. 2545
32 การศึกษาสถานภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแก๊สโซฮอล์
ปี พ.ศ. 2543
33 การศึกษาสถานภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแก๊สโซฮอล์
ปี พ.ศ. 2542
34 ความก้าวหน้าของลักษณะทางการเกษตรและสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการให้ผลผลิตของถั่วเขียว
ปี พ.ศ. 2541
35 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งในหัวมันสำปะหลังเปรียบเทียบพันธุ์ และอายุการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2540
36 ความต้องการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพืชไร่นาแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2539
37 อิทธิพลของการใช้สารชะลอการเจริญเติบโต ที่มีต่อผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตของข้าวหอม
38 อิทธิพลของปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมีและสารชะลอการเจริญเติบโต ที่มีต่อผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตข้าวดอกมะลิ 10 ที่ปลูกบนดินทราย
39 อิทธิพลของสารชะลอการเจริญเติบโต เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี ต่อผลผลิตและองค์ประกอบ ของผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105
40 ผลของระยะเวลาและอัตราของการใช้สารโบราณ ที่มีต่อผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 2
41 โครงการศึกษาทางสรีรวิทยาของมันสำปะหลัง : การสูญเสียธาตุอาหารในแปลงมันสำปะหลังโดยเปรียบเทียบกับพืชไร่ฯ
ปี พ.ศ. 2538
42 ความต้องการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพืชไร่นาแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2537
43 อิทธิพลของสารชะลอการเจริญเติบโต เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี ต่อผลผลิตและองค์ประกอบ ของผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105
44 ผลของระยะเวลาและอัตราของการใช้สารโบราณ ที่มีต่อผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 2
ปี พ.ศ. 2536
45 อิทธิพลของปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมีและสารชะลอการเจริญเติบโต ที่มีต่อผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตข้าวดอกมะลิ 10 ที่ปลูกบนดินทราย
ปี พ.ศ. 2534
46 โครงการศึกษาทางสรีรวิทยาของมันสำปะหลัง : การสูญเสียธาตุอาหารในแปลงมันสำปะหลังโดยเปรียบเทียบกับพืชไร่ฯ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
47 แก้ไขชื่อโครงการ
48 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการจัดการศัตรูพืช การบริโภค และอุตสาหกรรม
49 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการจัดการศัตรูพืช การบริโภค และอุตสาหกรรม
50 อิทธิพลของการใช้สารชะลอการเจริญเติบโตที่มี ต่อผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตของข้าวหอม