ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบการทำความเย็นแบบดูดกลืนโดยใช้แก๊สชีวภาพเป็นแหล่งพลังงาน
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาเครื่องวัดค่ากำลังอัลตราซาวด์ด้วยเทคนิคการวัดแรงการแผ่รังสี
ปี พ.ศ. 2556
3 โครงการย่อย 4: การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือและของเสียจากกระบวนผลิตปลาดุกร้า : การผลิตแก๊สชีวภาพ
4 โครงการย่อย 3: การศึกษาผลกระทบจากน้ำเสียย้อมสีกระจูดและการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียจากการย้อมสีกระจูดด้วยวัสดุดูดซับชนิดต่างๆ
5 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือและของเสียจากกระบวนผลิตปลาดุกร้า : การผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2555
6 โครงการวิจัยการปนเปื้อนของโลหะหนักและการกำจัดโลหะหนักจากน้ำเสียการย้อมสีกระจูด
7 ภูมิปัญญาและการบำบัดมลพิษจากการย้อมสีกระจูด ในชุมชนกระจูดทะเลน้อย
8 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือและของเสียจากกระบวนผลิตปลาดุกร้า : การผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2554
9 การบำบัดมลพิษจากการย้อมสีกระจูดและภูมิปัญญาการแปรรูปเศษกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาวะ
10 การพัฒนากลไกการบริหารและการขับเคลื่อนนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาวด้านพลังงานหมุนเวียนแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
11 การวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทำงาน กรณีศึกษา กลุ่มงานหัตถกรรมเครื่องเงินนครศรีธรรมราช
12 สมบัติทางเคมีและการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบโดยการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นและซีโอไลต์ธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
13 การดูดซับสารประกอบฟอสฟอรัสในน้ำ ด้วยซีโอไลต์
ปี พ.ศ. 2551
14 การบำบัดโลหะหนักในน้ำเสีย จากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 การศึกษาผลกระทบจากน้ำเสียย้อมสีกระจูดและการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียจากการย้อมสีกระจูดด้วยวัสดุดูดซับชนิดต่างๆ
16 การวิเคราะห์ปริมาณการฟูมโลหะหนัก ในบรรยากาศการย้อมสีกระจูด
17 การบำบัดมลพิษจากการย้อมสีกระจูดและภูมิปัญญาการแปรรูปเศษกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาวะ
18 การวิเคราะห์ปริมาณการฟูมโลหะหนัก ในบรรยากาศการย้อมสีกระจูด