ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาสินี วิเศษฤทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 20
2 จินตนา จักรปิง 5
3 สุชาตา วิภวกานต์ 5
4 วรางคณา ตาเตียว 5
5 ยุพาพร คำสะไมล์ 5
6 วจี เกษสยม 5
7 ศุภลักษณ์ รัตนสาร 5
8 โสภา สินธุเสน 5
9 พรรัตน์ รัตนศิริวงศ์ 5
10 นวรัตน์ มีถาวร 5
11 น้ำฝน ทรัพย์ประเสริฐ 4
12 ชลธิชา ชาญสวัสดิ์ 2
13 ผ่องแผ้ว พุ่มศรีนิล 2
14 ยุพิน อังสุโรจน์ 2
15 ปานดวงใจ ไทยดำรงค์เดช 2
16 นุชจรีย์ ศรีวิเศษ 2
17 ธัชมน วรรณพิณ 2
18 บำเพ็ญจิต แสงชาติ 2
19 นาตยา จุลลา 2
20 ภัทรมน ทับสูงเนิน 2
21 บุษบา สังข์ทอง 1
22 วิระดา แสงศรี 1
23 กนกวรรณ โภคา 1
24 ธนิต ไม้หอม 1
25 ชนกพร จิตปัญญา 1
26 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 1
27 สุกัญญา แสงมุกข์ 1
28 โสภี อุทรุท 1
29 กฤติมา ดอกมะงั่ว 1
30 ปิยภัทร พรหมสุวรรณ 1
31 รัชนี หาญสมสกุล 1
32 วิภาวี พงษ์ทอง 1
33 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
34 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
35 วิไลรัตน์ ใจพินิจ 1
36 อรุณรัตน์ สิริภักดีกาญจน์ 1
37 สุพัสตรา เสนสาย 1
38 รัชดากร ราชิวงศ์ 1
39 พิไลพร สุขเจริญ 1
40 สุปรียา ดียิ่ง 1
41 ณัฐฐา หอมนาน 1
42 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
43 Wasinee Wisestrith 1
44 Rangsiman Soonthornchaiya 1
45 Siriphan Sasat 1
46 รังสิมันต์ สุนทรไชยา 1
47 Mahidol University 1
48 Bampenchirt Sangchati 1
49 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
50 ธิดารัตน์ สิริวราวุธ 1
51 สุธารัตน์ กุลรัตนมาศ 1
52 ปิยรัตน์ วัฒนา 1
53 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
54 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 1
55 ทรงสมร สวนจันทร์ 1
56 นันทนา บุญเลิศ 1
57 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
58 จินต์จุฑา รอดพาล 1
59 อัญชัญ โสตถิลักษณ์ 1
60 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 5
3 2557 2
4 2556 4
5 2555 3
6 2554 3
7 2553 6
8 2552 21
9 2551 4
10 2550 3
11 2549 1
12 2548 1
13 2547 1
14 2544 1
15 2543 1
16 2539 3
17 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการใช้รูปแบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีร่วมกับการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจายต่อจำนวนวันนอนและคุณภาพการพยาบาล
2 การวิเคราะห์ตัวประกอบภาพลักษณ์เชิงวิชาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
3 ประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ปี พ.ศ. 2558
4 การวิเคราะห์ต้นทุนงานการพยาบาลต่อหน่วยและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลจิตเวชหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 การวิเคราะห์ต้นทุนงานการพยาบาลต่อหน่วยและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลจิตเวชหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
6 การศึกษาความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ GENERATION Y
7 การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์สำหรับพยาบาล
8 ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิต
ปี พ.ศ. 2557
9 ศึกษาการปฏิบัติตามเอกสิทธิ์ทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
10 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
ปี พ.ศ. 2556
11 ประสบการณ์การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาของพยาบาลไทย
12 ประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตในการจัดการความปลอดภัยของบุคลากร
13 ระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
14 การศึกษาการจัดการภาวะภัยพิบัติทางการพยาบาล
ปี พ.ศ. 2555
15 การพัฒนาคุณภาพเพื่อความยั่งยืนของโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองในระดับสากล
16 การพัฒนาคุณภาพเพื่อความยั่งยืนของโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองในระดับสากล
17 การสร้างกลุ่มประชากรและคลังตัวอย่างชีวภาพในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภากาชาดไทยเพื่อการวิจัยระบาดวิทยาโรคเรื้อรัง (ปีที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
18 ปัจจัยทำนายความพึงพอใจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
19 ศึกษาคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการและพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนเขต 4 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
20 ผลการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ปี พ.ศ. 2553
21 ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยภายใต้กำกับของรัฐ
22 ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้
23 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลทารกแรกเกิดระยะวิกฤต
24 ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้
25 ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยภายใต้กำกับของรัฐ
26 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลทารกแรกเกิดระยะวิกฤต
ปี พ.ศ. 2552
27 ศึกษาการรับรู้การปฏิบัติเชิงวัฒนธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
28 ผลของการพยาบาลเจ้าของไข้ในผู้ป่วยติดสารเสพติด ต่อความพึงพอใจของพยาบาลและความพึงพอใจของผู้ป่วย
29 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลของรัฐ
30 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
31 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่องาน การเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับอัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตภาคใต้
32 ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของหัวหน้าหอผู้ป่วย
33 การวิเคราะห์ตัวประกอบลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ
34 ผลการใช้โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ต่อจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วย และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแล โรงพยาบาลน่าน
35 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการสื่อสารขององค์การ คุณค่าในงานพยาบาลกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
36 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าห้องผ่าตัด กับการปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
37 ประสบการณ์การบริหารจัดการเชิงจริยธรรมทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลตติยภูมิ
38 การวิเคราะห์ตัวประกอบลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ
39 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลของรัฐ
40 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะหัวหน้าหอผู้ห่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
41 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าห้องผ่าตัดกับการปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
42 ผลของการพยาบาลเจ้าของไข้ในผู้ป่วยติดสารเสพติด ต่อความพึงพอใจของพยาบาล และความพึงพอใจของผู้ป่วย
43 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่องาน การเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับอัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตภาคใต้
44 ประสบการณ์การบริหารจัดการเชิงจริยธรรมทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลตติยภูมิ
45 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการสื่อสารขององค์การ คุณค่าในงานพยาบาลกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
46 ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของหัวหน้าหอผู้ป่วย
47 ผลการใช้โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ต่อจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วย และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแล โรงพยาบาลน่าน
ปี พ.ศ. 2551
48 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ความสามารถในการทำงานกับผลการดำเนินงานของฝ่ายการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
49 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ความสามารถในการทำงานกับผลการดำเนินงานของฝ่ายการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
50 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การเรียนรู้ตลอดชีวิต กับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
51 รูปแบบการพัฒนาพยาบาลพี่เลี้ยง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ปี พ.ศ. 2550
52 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปลอดภัย การทำงานเป็นทีม ความมีอิสระในงานกับคุณภาพบริการของหอผู้ป่วยวิกฤตตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
53 ประสบการณ์การจัดการพยาบาลสาธารณภัยของพยาบาลวิชาชีพสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
54 ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน ลักษณะงานกับความสุขในการทำงาน ของบุคคลากรพยาบาลประจำสถานพยาบาล สังกัดกรมราชทัณฑ์
ปี พ.ศ. 2549
55 การตายดี : มุมมองจากผู้สูงอายุไทยพุทธ
ปี พ.ศ. 2548
56 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิต่ออาการปวดศรีษะ ของผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
ปี พ.ศ. 2547
57 การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะใกล้ตายในชุมชนชนบทอีสาน
ปี พ.ศ. 2544
58 สังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฎิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่บ้าน โดยครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2543
59 การปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
60 ตัวประกอบภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยตามความต้องการ ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม
61 ตัวประกอบภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามความต้องการของพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
62 ตัวประกอบภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามความต้องการของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม