ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาสินี วิเศษฤทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 20
2 จินตนา จักรปิง 5
3 สุชาตา วิภวกานต์ 5
4 วรางคณา ตาเตียว 5
5 ยุพาพร คำสะไมล์ 5
6 วจี เกษสยม 5
7 ศุภลักษณ์ รัตนสาร 5
8 โสภา สินธุเสน 5
9 พรรัตน์ รัตนศิริวงศ์ 5
10 นวรัตน์ มีถาวร 5
11 น้ำฝน ทรัพย์ประเสริฐ 4
12 ผ่องแผ้ว พุ่มศรีนิล 2
13 ยุพิน อังสุโรจน์ 2
14 นุชจรีย์ ศรีวิเศษ 2
15 ชลธิชา ชาญสวัสดิ์ 2
16 นาตยา จุลลา 2
17 ปานดวงใจ ไทยดำรงค์เดช 2
18 ภัทรมน ทับสูงเนิน 2
19 บำเพ็ญจิต แสงชาติ 2
20 ธัชมน วรรณพิณ 2
21 ณัฐฐา หอมนาน 1
22 สุธารัตน์ กุลรัตนมาศ 1
23 ธิดารัตน์ สิริวราวุธ 1
24 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
25 Wasinee Wisestrith 1
26 รังสิมันต์ สุนทรไชยา 1
27 Siriphan Sasat 1
28 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
29 จินต์จุฑา รอดพาล 1
30 Rangsiman Soonthornchaiya 1
31 นันทนา บุญเลิศ 1
32 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
33 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 1
34 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
35 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
36 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 1
37 ทรงสมร สวนจันทร์ 1
38 ปิยรัตน์ วัฒนา 1
39 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
40 อัญชัญ โสตถิลักษณ์ 1
41 สุปรียา ดียิ่ง 1
42 บุษบา สังข์ทอง 1
43 วิระดา แสงศรี 1
44 ธนิต ไม้หอม 1
45 กนกวรรณ โภคา 1
46 ปิยภัทร พรหมสุวรรณ 1
47 สุกัญญา แสงมุกข์ 1
48 โสภี อุทรุท 1
49 ชนกพร จิตปัญญา 1
50 กฤติมา ดอกมะงั่ว 1
51 รัชนี หาญสมสกุล 1
52 วิภาวี พงษ์ทอง 1
53 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
54 Mahidol University 1
55 วิไลรัตน์ ใจพินิจ 1
56 อรุณรัตน์ สิริภักดีกาญจน์ 1
57 สุพัสตรา เสนสาย 1
58 รัชดากร ราชิวงศ์ 1
59 พิไลพร สุขเจริญ 1
60 Bampenchirt Sangchati 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 6
3 2557 2
4 2556 4
5 2555 3
6 2554 3
7 2553 6
8 2552 21
9 2551 4
10 2550 3
11 2549 1
12 2548 1
13 2547 1
14 2544 2
15 2543 1
16 2539 3
17 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการใช้รูปแบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีร่วมกับการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจายต่อจำนวนวันนอนและคุณภาพการพยาบาล
2 การวิเคราะห์ตัวประกอบภาพลักษณ์เชิงวิชาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
3 ประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ปี พ.ศ. 2558
4 การวิเคราะห์ต้นทุนงานการพยาบาลต่อหน่วยและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลจิตเวชหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 การพัฒนามาตรฐานและแนวทางการให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในสถานดูแลระยะยาว
6 การวิเคราะห์ต้นทุนงานการพยาบาลต่อหน่วยและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลจิตเวชหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 การศึกษาความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ GENERATION Y
8 การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์สำหรับพยาบาล
9 ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิต
ปี พ.ศ. 2557
10 ศึกษาการปฏิบัติตามเอกสิทธิ์ทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
11 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
ปี พ.ศ. 2556
12 ประสบการณ์การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาของพยาบาลไทย
13 ประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตในการจัดการความปลอดภัยของบุคลากร
14 ระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
15 การศึกษาการจัดการภาวะภัยพิบัติทางการพยาบาล
ปี พ.ศ. 2555
16 การพัฒนาคุณภาพเพื่อความยั่งยืนของโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองในระดับสากล
17 การพัฒนาคุณภาพเพื่อความยั่งยืนของโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองในระดับสากล
18 การสร้างกลุ่มประชากรและคลังตัวอย่างชีวภาพในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภากาชาดไทยเพื่อการวิจัยระบาดวิทยาโรคเรื้อรัง (ปีที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
19 ปัจจัยทำนายความพึงพอใจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
20 ศึกษาคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการและพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนเขต 4 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
21 ผลการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ปี พ.ศ. 2553
22 ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยภายใต้กำกับของรัฐ
23 ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้
24 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลทารกแรกเกิดระยะวิกฤต
25 ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้
26 ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยภายใต้กำกับของรัฐ
27 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลทารกแรกเกิดระยะวิกฤต
ปี พ.ศ. 2552
28 ศึกษาการรับรู้การปฏิบัติเชิงวัฒนธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
29 ผลของการพยาบาลเจ้าของไข้ในผู้ป่วยติดสารเสพติด ต่อความพึงพอใจของพยาบาลและความพึงพอใจของผู้ป่วย
30 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลของรัฐ
31 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
32 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่องาน การเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับอัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตภาคใต้
33 ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของหัวหน้าหอผู้ป่วย
34 การวิเคราะห์ตัวประกอบลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ
35 ผลการใช้โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ต่อจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วย และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแล โรงพยาบาลน่าน
36 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการสื่อสารขององค์การ คุณค่าในงานพยาบาลกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
37 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าห้องผ่าตัด กับการปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
38 ประสบการณ์การบริหารจัดการเชิงจริยธรรมทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลตติยภูมิ
39 การวิเคราะห์ตัวประกอบลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ
40 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลของรัฐ
41 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะหัวหน้าหอผู้ห่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
42 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าห้องผ่าตัดกับการปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
43 ผลของการพยาบาลเจ้าของไข้ในผู้ป่วยติดสารเสพติด ต่อความพึงพอใจของพยาบาล และความพึงพอใจของผู้ป่วย
44 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่องาน การเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับอัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตภาคใต้
45 ประสบการณ์การบริหารจัดการเชิงจริยธรรมทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลตติยภูมิ
46 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการสื่อสารขององค์การ คุณค่าในงานพยาบาลกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
47 ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของหัวหน้าหอผู้ป่วย
48 ผลการใช้โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ต่อจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วย และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแล โรงพยาบาลน่าน
ปี พ.ศ. 2551
49 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ความสามารถในการทำงานกับผลการดำเนินงานของฝ่ายการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
50 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ความสามารถในการทำงานกับผลการดำเนินงานของฝ่ายการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
51 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การเรียนรู้ตลอดชีวิต กับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
52 รูปแบบการพัฒนาพยาบาลพี่เลี้ยง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ปี พ.ศ. 2550
53 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปลอดภัย การทำงานเป็นทีม ความมีอิสระในงานกับคุณภาพบริการของหอผู้ป่วยวิกฤตตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
54 ประสบการณ์การจัดการพยาบาลสาธารณภัยของพยาบาลวิชาชีพสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
55 ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน ลักษณะงานกับความสุขในการทำงาน ของบุคคลากรพยาบาลประจำสถานพยาบาล สังกัดกรมราชทัณฑ์
ปี พ.ศ. 2549
56 การตายดี : มุมมองจากผู้สูงอายุไทยพุทธ
ปี พ.ศ. 2548
57 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิต่ออาการปวดศรีษะ ของผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
ปี พ.ศ. 2547
58 การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะใกล้ตายในชุมชนชนบทอีสาน
ปี พ.ศ. 2544
59 สังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฎิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่บ้าน โดยครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัย
60 สังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
61 การปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
62 ตัวประกอบภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยตามความต้องการ ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม
63 ตัวประกอบภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามความต้องการของพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
64 ตัวประกอบภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามความต้องการของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม