ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาสนา โตเลี้ยง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การผลิตกรดแอล-แลกติกจากกากมันสำปะหลังโดยเชื้อรา Rhizopus Oryae ในระดับนำร่อง
ปี พ.ศ. 2551
2 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน ในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 2551
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสารออกฤทธิ์ฆ่าแมลงโดย Streptomyces spp. สายพันธุ์ 442, 449 และ O145702
4 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซินและไดโฮโดรแคปไซซินในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด
ปี พ.ศ. 2549
5 การสกัดเปลาโนทอลด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
6 การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ตรึงควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ ด้วยเรซินและแลกเปลี่ยนไอออน
ปี พ.ศ. 2548
7 การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ด้วยเรซินแลกเปลี่ยนไอออน
ปี พ.ศ. 2547
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิกโดย Streptococcus zooepidemicus UN-7
9 การหมักแบบเฟดแบตช์เพื่อผลิตกรดจิบเบอเรลลิก
ปี พ.ศ. 2542
10 ผลของแบคทีเรียปนเปื้อนต่อการเจริญและการผลิตเอทานเอลของ Saccharomyces cerevisiae
ปี พ.ศ. 2541
11 การบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการหมักจิบเบอเรลลินโดยระบบยูเอเอสบี
ปี พ.ศ. 2536
12 การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2, การปรับปรุงสายพันธุ์ของเชื้อรา Gibberella fugikuroi : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์