ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาสนา โตเลี้ยง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การผลิตกรดแอล-แลกติกจากกากมันสำปะหลังโดยเชื้อรา Rhizopus Oryae ในระดับนำร่อง
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซิน และไดไฮโดรแคปไซซินในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด
ปี พ.ศ. 2552
3 การแยกและทำให้สารฆ่าแมลงจากกากมันของ Streptomycess sp. 442 บริสุทธิ์บางส่วน
4 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารฆ่าแมลงโดย Streptomycess spp442 ในถังหมักขนาด 5 ลิตร
5 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซิน และไดไฮโดรแคปไซซินในผลิตภัณฑ์พริก และอาหารรสเผ็ด
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน ในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 2551
7 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซิน และไดไฮโดรแคปไซซินในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสารออกฤทธิ์ฆ่าแมลงโดย Streptomyces spp. สายพันธุ์ 442, 449 และ O145702
9 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซินและไดโฮโดรแคปไซซินในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด
ปี พ.ศ. 2550
10 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซิน และไดไฮโดรแคปไซซินในผลิตภัณฑ์พริก และอาหารรสเผ็ด
ปี พ.ศ. 2549
11 การสกัดเปลาโนทอลด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
12 การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ตรึงควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ด้วยเรซินแลกเปลี่ยนไอออน
13 การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ตรึงควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ ด้วยเรซินและแลกเปลี่ยนไอออน
ปี พ.ศ. 2548
14 การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ด้วยเรซินแลกเปลี่ยนไอออน
ปี พ.ศ. 2547
15 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิกโดย Streptococcus zooepidemicus UN-7
16 การหมักแบบเฟดแบตช์เพื่อผลิตกรดจิบเบอเรลลิก
ปี พ.ศ. 2542
17 ผลของแบคทีเรียปนเปื้อนต่อการเจริญและการผลิตเอทานเอลของ Saccharomyces cerevisiae
ปี พ.ศ. 2541
18 การบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการหมักจิบเบอเรลลินโดยระบบยูเอเอสบี
ปี พ.ศ. 2536
19 การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2, การปรับปรุงสายพันธุ์ของเชื้อรา Gibberella fugikuroi : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์