ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาสนา เสียงดัง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชอุ่ม มลิลา 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
4 Walaisiri Muangsiri 1
5 Varunee Padmasankh 1
6 เอกชัย อดุลยธรรม 1
7 Thada Jirajaras 1
8 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
9 ประธาน ดาบเพชร 1
10 Pornpimol Muanjai 1
11 Rajalida Lipikorn 1
12 ไววิทย์ พุทธารี 1
13 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
14 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
15 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
16 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
17 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
18 อวย เกตุสิงห์ 1
19 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
20 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
21 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
22 ศุกันยา ห้วยผัด 1
23 กระมล ทองธรรมชาติ 1
24 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
25 สมชัย วัฒนการุณ 1
26 Pantharee Boonsatorn 1
27 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
28 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
29 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
30 Thanathon Sesuk 1
31 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
32 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
33 สายฝน ควรผดุง 1
34 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
35 Suchin Arunsawatwong 1
36 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
37 สุวดี ยาป่าคาย 1
38 กมลชนก ยวดยง 1
39 สมพร พรมดี 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
41 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
42 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
43 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
44 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
45 Somying Tumwasorn 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
47 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
48 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
49 Boonchai Sangpetngam 1
50 ศิริชัย ศิริกายะ 1
51 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
52 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
53 Srilert Chotpantarat 1
54 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
55 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
56 Chalermpol Leevailoj 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
58 อุทัย บุญประเสริฐ 1
59 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
60 ธวัชชัย สันติสุข 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
62 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
63 สำเริง แย้มโสภี 1
64 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
65 สุวิชา ทองสิมา 1
66 วัลลภ แย้มเหมือน 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
70 วิไล ชินธเนศ 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
72 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
75 คัคนางค์ มณีศรี 1
76 สิริพร สิวราวุฒิ 1
77 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
78 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
79 Ampa Luiengpirom 1
80 Sompol Sanguanrungsirikul 1
81 บรรจง คณะวรรณ 1
82 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
83 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
84 มยุรี ตันติสิระ 1
85 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
86 Naiyana Chaiyabutr 1
87 Kitpramuk Tantayaporn 1
88 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
89 วิมล เหมะจันทร 1
90 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
91 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
92 ละอองทิพย์ เหมะ 1
93 Puttipongse Varavudhi 1
94 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
95 Vimolmas Lipipun 1
96 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
97 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
98 Wilai Anomasiri 1
99 Jaitip Paiboon 1
100 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
101 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
102 Vanida Chantarateptawan 1
103 กาญจนา แก้วเทพ 1
104 วัฒนชัย สมิทธากร 1
105 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
106 Sumphan Wongseripipatana 1
107 Supa Chantharasakul 1
108 Garnpimol C. Ritthidej 1
109 Panee Boonthavi 1
110 Kittisak Likhitwitayawuid 1
111 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
112 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
113 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
114 สุมา เมืองใย 1
115 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
116 Chayaporn Supachartwong 1
117 สิทธิพร แอกทอง 1
118 Jittima Chatchawansaisin 1
119 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
120 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
121 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
122 Chonticha Srisawang 1
123 Anawatch Mitpratan 1
124 Kasidit Nootong 1
125 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
126 Chariya Uiyyasathian 1
127 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
128 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
129 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
130 Waraporn Siriterm 1
131 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
132 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
133 วินัย งามแสง 1
134 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
135 ประคอง ชอบเสียง 1
136 ๋Janes, Gavin W. 1
137 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
138 Chakkaphan Sutthirat 1
139 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
140 พรรณี กาญจนพลู 1
141 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
142 รุ่งราวี ทองกันยา 1
143 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
144 นภสร โกวรรธนะกุล 1
145 Phanphen Wattanaarsakit 1
146 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
147 กำจัด มงคลกุล 1
148 สุมิตรา พูลทอง 1
149 Yeshey Penjor 1
150 Acom Sornsute 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2
3 2535 1