ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาสนา เสียงดัง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 ชอุ่ม มลิลา 2
3 Waraporn Siriterm 1
4 Kasidit Nootong 1
5 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
6 Anawatch Mitpratan 1
7 Chayaporn Supachartwong 1
8 Jittima Chatchawansaisin 1
9 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
10 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
11 สิทธิพร แอกทอง 1
12 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
13 Acom Sornsute 1
14 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
15 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
16 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
17 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
18 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
19 Chariya Uiyyasathian 1
20 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
21 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
22 รุ่งราวี ทองกันยา 1
23 สุมิตรา พูลทอง 1
24 Yeshey Penjor 1
25 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
26 ๋Janes, Gavin W. 1
27 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
28 ประคอง ชอบเสียง 1
29 กำจัด มงคลกุล 1
30 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
31 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
32 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
33 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
34 วินัย งามแสง 1
35 Phanphen Wattanaarsakit 1
36 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
37 นภสร โกวรรธนะกุล 1
38 Chonticha Srisawang 1
39 สมชัย วัฒนการุณ 1
40 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
41 ไววิทย์ พุทธารี 1
42 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
43 Pornpimol Muanjai 1
44 Varunee Padmasankh 1
45 เอกชัย อดุลยธรรม 1
46 Walaisiri Muangsiri 1
47 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
48 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
49 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
50 สิริพร สิวราวุฒิ 1
51 สมพร พรมดี 1
52 สุวิชา ทองสิมา 1
53 สายฝน ควรผดุง 1
54 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
55 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
56 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
57 Rajalida Lipikorn 1
58 Thada Jirajaras 1
59 Thanathon Sesuk 1
60 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
61 สุวดี ยาป่าคาย 1
62 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
63 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
64 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
65 ศุกันยา ห้วยผัด 1
66 กระมล ทองธรรมชาติ 1
67 Suchin Arunsawatwong 1
68 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
69 อวย เกตุสิงห์ 1
70 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
71 ประธาน ดาบเพชร 1
72 กมลชนก ยวดยง 1
73 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
74 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
75 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
76 Pantharee Boonsatorn 1
77 พรรณี กาญจนพลู 1
78 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
79 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
80 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
82 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
84 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
86 Boonchai Sangpetngam 1
87 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
88 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
89 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
90 Vanida Chantarateptawan 1
91 ศิริชัย ศิริกายะ 1
92 Srilert Chotpantarat 1
93 Chalermpol Leevailoj 1
94 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
95 Somying Tumwasorn 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
97 ธวัชชัย สันติสุข 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
100 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
101 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
102 วัลลภ แย้มเหมือน 1
103 สำเริง แย้มโสภี 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
106 วิไล ชินธเนศ 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
108 อุทัย บุญประเสริฐ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
110 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
111 คัคนางค์ มณีศรี 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
113 กาญจนา แก้วเทพ 1
114 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
115 Naiyana Chaiyabutr 1
116 Kitpramuk Tantayaporn 1
117 Puttipongse Varavudhi 1
118 Sompol Sanguanrungsirikul 1
119 Ampa Luiengpirom 1
120 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
121 บรรจง คณะวรรณ 1
122 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
123 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
124 ละอองทิพย์ เหมะ 1
125 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
126 สุมา เมืองใย 1
127 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
128 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
129 วิมล เหมะจันทร 1
130 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
131 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
132 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
133 มยุรี ตันติสิระ 1
134 วัฒนชัย สมิทธากร 1
135 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
136 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
137 Jaitip Paiboon 1
138 Wilai Anomasiri 1
139 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
140 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
141 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
142 Kittisak Likhitwitayawuid 1
143 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
144 Vimolmas Lipipun 1
145 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
146 Garnpimol C. Ritthidej 1
147 Supa Chantharasakul 1
148 Panee Boonthavi 1
149 Sumphan Wongseripipatana 1
150 Chakkaphan Sutthirat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2
3 2535 1