ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาสนา เสียงดัง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 ชอุ่ม มลิลา 2
3 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
4 กาญจนา แก้วเทพ 1
5 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
6 Vanida Chantarateptawan 1
7 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
8 Srilert Chotpantarat 1
9 ศิริชัย ศิริกายะ 1
10 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
11 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
12 Jaitip Paiboon 1
13 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
14 Kittisak Likhitwitayawuid 1
15 Panee Boonthavi 1
16 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
17 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
18 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
19 วัฒนชัย สมิทธากร 1
20 Wilai Anomasiri 1
21 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
23 Somying Tumwasorn 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
25 อุทัย บุญประเสริฐ 1
26 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
28 วิไล ชินธเนศ 1
29 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
30 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
31 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
32 Boonchai Sangpetngam 1
33 Sumphan Wongseripipatana 1
34 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
35 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
36 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
38 Chalermpol Leevailoj 1
39 Garnpimol C. Ritthidej 1
40 Chakkaphan Sutthirat 1
41 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
42 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
43 พรรณี กาญจนพลู 1
44 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
45 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
46 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
47 สุมา เมืองใย 1
48 ประคอง ชอบเสียง 1
49 ๋Janes, Gavin W. 1
50 กำจัด มงคลกุล 1
51 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
52 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
53 Yeshey Penjor 1
54 สุมิตรา พูลทอง 1
55 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
56 รุ่งราวี ทองกันยา 1
57 วิมล เหมะจันทร 1
58 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
59 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
60 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
61 บรรจง คณะวรรณ 1
62 มยุรี ตันติสิระ 1
63 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
64 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
65 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
66 Vimolmas Lipipun 1
67 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
68 Ampa Luiengpirom 1
69 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
70 ละอองทิพย์ เหมะ 1
71 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
72 Puttipongse Varavudhi 1
73 Kitpramuk Tantayaporn 1
74 Sompol Sanguanrungsirikul 1
75 Naiyana Chaiyabutr 1
76 Supa Chantharasakul 1
77 คัคนางค์ มณีศรี 1
78 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
79 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
80 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
81 Acom Sornsute 1
82 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
83 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
84 Chariya Uiyyasathian 1
85 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
86 Pantharee Boonsatorn 1
87 สมชัย วัฒนการุณ 1
88 Thanathon Sesuk 1
89 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
90 สุวดี ยาป่าคาย 1
91 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
92 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
93 ศุกันยา ห้วยผัด 1
94 กระมล ทองธรรมชาติ 1
95 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
96 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
97 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
98 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
99 Chonticha Srisawang 1
100 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
101 วินัย งามแสง 1
102 นภสร โกวรรธนะกุล 1
103 Phanphen Wattanaarsakit 1
104 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
105 Jittima Chatchawansaisin 1
106 Kasidit Nootong 1
107 Waraporn Siriterm 1
108 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
109 Anawatch Mitpratan 1
110 สิทธิพร แอกทอง 1
111 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
112 Chayaporn Supachartwong 1
113 Suchin Arunsawatwong 1
114 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
115 สิริพร สิวราวุฒิ 1
116 สมพร พรมดี 1
117 สุวิชา ทองสิมา 1
118 สายฝน ควรผดุง 1
119 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
120 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
121 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
122 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
123 วัลลภ แย้มเหมือน 1
124 สำเริง แย้มโสภี 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
127 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
129 ธวัชชัย สันติสุข 1
130 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
131 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
132 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
133 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
134 อวย เกตุสิงห์ 1
135 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
136 ประธาน ดาบเพชร 1
137 กมลชนก ยวดยง 1
138 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
139 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
140 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
141 Thada Jirajaras 1
142 Rajalida Lipikorn 1
143 Pornpimol Muanjai 1
144 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
145 ไววิทย์ พุทธารี 1
146 Varunee Padmasankh 1
147 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
148 เอกชัย อดุลยธรรม 1
149 Walaisiri Muangsiri 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2
3 2535 1