ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาสนา อากรรัตน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 2
3 2557 1
4 2556 3
5 2554 3
6 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ศึกษาผลของการเก็บรักษาตีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) และโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ในรูปแบบเข้มข้นต่อการอนุบาลลูกสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2558
2 การเปรียบเทียบผลการจับสัตว์น้ำของการทำประมงอวนครอบหมึก (แหยักษ์) ระหว่างการใช้หลอดไดโอด (LED) กับหลอดฮาโลเจน บริเวณชายฝั่งคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3 การใช้ทรีฮาโลสเป็นสารรักษาสภาพเซลล์ต่อการเก็บรักษาแพลงก์ตอนพืช (Chaetoceros sp. และ Chlorella sp.) และแพลงก์ตอนสัตว์ (Brachionus rotundiformis) เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลวัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2557
4 การจัดการการเลี้ยงเพื่อเพิ่มอัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus) วัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2556
5 การทำประมงหมึกของชุมชนประมงพื้นบ้าน ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6 การเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ
7 ธนาคารปูกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปูในธรรมชาติ กรณีศึกษา การทำธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2554
8 การผลิตไดอะตอม Thalassiosira spp. ภายในห้องปฏิบัติการ และแบบปริมาณมากที่ระดับความเค็มต่างกันเพื่อใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลวัยอ่อน
9 การพัฒนาการของไข่นอกกระดอง และอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารแตกต่างกัน 3 ชนิด
10 การเลี้ยงโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) ด้วยคลอเรลลาที่ถูกทำให้ตกตะกอนที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน