ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาสนา ทวีกุลทรัพย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วาสนา ทวีกุลทรัพย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาชุดการสอนอิงสื่อสังคม วิชาแนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการทางวัฒนธรรม เรื่องธุรกิจและการเงิน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาศูนย์การเรียนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับครู
4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาชุดการเรียนเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าเรื่องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2552
7 ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว เรื่อง การขยายพันธุ์พืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
8 การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
9 ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง คำนาม คำสรรพนาม และคำคุณศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2
10 ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์วิชางานจักรยานยนต์ เรื่อง ระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2551
11 ชุดการเรียนทางอิเล็ทรอนิกส์ วิชา การดำรงชีวิตและครอบครัว เรื่อง การสื่อสารในงานธุรกิจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
12 ชุดฝึกอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานสำหรับพนักงานบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้า กรุงเทพมหานคร
13 ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3
ปี พ.ศ. 2550
14 ระบบการใช้แหล่งการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2548
15 การพัฒนารูปแบบวีซีดีสอนเสริม ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2529
16 การนำเสนอระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช