ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาสนา ณ ฝั่น
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วาสนา ณ ฝั้น
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิธิยา รัตนาปนนท์ 6
2 นัทรีญา นุเสน 6
3 สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ 4
4 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 4
5 เด่น เครือสาร 3
6 สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล 3
7 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 3
8 นิรมล รังสยาธร 3
9 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 3
10 ตฤณ เสรเมธากุล 2
11 วิภาวี เนียมสวรรค์ 2
12 เกรียงไกร สีตะพันธุ์ 2
13 กิตติ สัจจาวัฒนา 2
14 วรากร ปิ่นขันธยงค์ 2
15 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 2
16 สุกัลยา ภู่ทอง 2
17 เกศรา บางสารี 2
18 อนุพันธ์ กงบังเกิด 1
19 ปราณี นางงาม 1
20 สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา 1
21 นิติ เอี่ยมชื่น 1
22 ดวงพร เปรมจิตร 1
23 ธีรพร กงบังเกิด 1
24 ประกอบศิริ ภักดีพินิจ 1
25 บุหรัน พันธุ์สวรรค์ 1
26 วีระชัย ตีรอรุณศิริ 1
27 สุภัค มหัทธนพรรค 1
28 ดวงพร เปรมจิต 1
29 สิริวัฒน์ บุญชัยศรี 1
30 สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 1
31 วิพรพรรณ์ โพธิตา 1
32 งบประมาณแผ่นดิน 1
33 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2549 2
5 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่4
ปี พ.ศ. 2552
3 ผลของการใช้สารสกัดจากสมุนไพร 5 ชนิด ร่วมกับน้ำตาลต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันดอกกล้วยไม้ สกุลหวาย
ปี พ.ศ. 2549
4 การศึกษาสารเคมีทดแทน SO2 เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว
5 ผลของสารเคลือบผิวไคโตแซน และอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาลองกอง