ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาสนา จันทร์สว่าง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2550
2 การดำเนินงานหอกระจายข่าวสารที่สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2548
3 กระบวนการสื่อสารการรณรงค์ด้านสุขภาพ
4 สถานภาพนักสื่อสารสุขภาพและการรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2547
5 การดำเนินงานหอกระจายข่าวสารที่สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน
6 การพัฒนาหอกระจายข่าวสารเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
7 การพัฒนาหอกระจายข่าวสารเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน
8 การพัฒนาหอกระจายข่าวสาร เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน