ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วารุณี เกตุอินทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2550 1
4 2549 1
5 2546 1
6 2542 2
7 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2552
2 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2550
3 ภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาล ภายหลังการฝึกปฏิบัติบทบาทผู้นำทางการพยาบาล
ปี พ.ศ. 2549
4 การศึกษาภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาล ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติวิชา การบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2546
5 การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2544 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2542
6 สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือและไว้วางใจกับความเครียดในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก ของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
7 สัมพันธ์ภาพเชิงช่วยเหลือและไว้วางใจกับความเครียดในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข