ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วารุณี อัสธีรวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Thada Jirajaras 1
2 Rajalida Lipikorn 1
3 เอกชัย อดุลยธรรม 1
4 ประธาน ดาบเพชร 1
5 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
6 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
7 กมลชนก ยวดยง 1
8 อวย เกตุสิงห์ 1
9 Walaisiri Muangsiri 1
10 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
11 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
12 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
13 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
14 ไววิทย์ พุทธารี 1
15 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
16 Varunee Padmasankh 1
17 Pornpimol Muanjai 1
18 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
19 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
20 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
21 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
22 สมชัย วัฒนการุณ 1
23 Acom Sornsute 1
24 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
25 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
26 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
27 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
28 Pantharee Boonsatorn 1
29 กระมล ทองธรรมชาติ 1
30 Thanathon Sesuk 1
31 Suchin Arunsawatwong 1
32 สุวดี ยาป่าคาย 1
33 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
34 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
35 ศุกันยา ห้วยผัด 1
36 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
37 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
38 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
40 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
42 Somying Tumwasorn 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
44 วิไล ชินธเนศ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
46 อุทัย บุญประเสริฐ 1
47 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
49 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
50 Boonchai Sangpetngam 1
51 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
52 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
53 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
54 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
57 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
58 สุวิชา ทองสิมา 1
59 วัลลภ แย้มเหมือน 1
60 สำเริง แย้มโสภี 1
61 สมพร พรมดี 1
62 สิริพร สิวราวุฒิ 1
63 วาสนา เสียงดัง 1
64 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
65 สายฝน ควรผดุง 1
66 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
67 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
69 คัคนางค์ มณีศรี 1
70 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
73 ธวัชชัย สันติสุข 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
75 Chariya Uiyyasathian 1
76 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
77 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
78 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
79 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
80 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
81 มยุรี ตันติสิระ 1
82 Supa Chantharasakul 1
83 Vimolmas Lipipun 1
84 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
85 บรรจง คณะวรรณ 1
86 Sompol Sanguanrungsirikul 1
87 Puttipongse Varavudhi 1
88 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
89 ละอองทิพย์ เหมะ 1
90 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
91 Naiyana Chaiyabutr 1
92 Ampa Luiengpirom 1
93 Kitpramuk Tantayaporn 1
94 Garnpimol C. Ritthidej 1
95 Panee Boonthavi 1
96 Vanida Chantarateptawan 1
97 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
98 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
99 กาญจนา แก้วเทพ 1
100 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
101 ศิริชัย ศิริกายะ 1
102 Srilert Chotpantarat 1
103 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
104 Wilai Anomasiri 1
105 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
106 Kittisak Likhitwitayawuid 1
107 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
108 Sumphan Wongseripipatana 1
109 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
110 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
111 วัฒนชัย สมิทธากร 1
112 Jaitip Paiboon 1
113 วิมล เหมะจันทร 1
114 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
115 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
116 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
117 Chonticha Srisawang 1
118 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
119 วินัย งามแสง 1
120 Phanphen Wattanaarsakit 1
121 นภสร โกวรรธนะกุล 1
122 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
123 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
124 Jittima Chatchawansaisin 1
125 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
126 Waraporn Siriterm 1
127 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
128 Anawatch Mitpratan 1
129 Kasidit Nootong 1
130 สิทธิพร แอกทอง 1
131 Chayaporn Supachartwong 1
132 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
133 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
134 Chakkaphan Sutthirat 1
135 พรรณี กาญจนพลู 1
136 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
137 สุมา เมืองใย 1
138 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
139 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
140 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
141 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
142 ชอุ่ม มลิลา 1
143 รุ่งราวี ทองกันยา 1
144 กำจัด มงคลกุล 1
145 Yeshey Penjor 1
146 สุมิตรา พูลทอง 1
147 ๋Janes, Gavin W. 1
148 ประคอง ชอบเสียง 1
149 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
150 Chalermpol Leevailoj 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems