ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วารุณี วารัญญานนท์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพลินใจ ตังคณะกุล 18
2 พัชรี ตั้งตระกูล 17
3 วิภา สุโรจนะเมธากุล 15
4 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 14
5 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 14
6 สมศรี เจริญเกียรติกุล 9
7 สุมิตรา บุญบำรุง 8
8 บุญมา นิยมวิทย์ 7
9 สุรชัย จิวเจริญสกุล 7
10 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 6
11 บุหลัน พิทักษ์ผล 6
12 สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ 6
13 เย็นใจ ฐิตะฐาน 6
14 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 5
15 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ 5
16 สมจิต อ่อนเหม 5
17 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 5
18 อรอนงค์ นัยวิกุล 5
19 อุไร เผ่าสังข์ทอง 5
20 กฤษณะ เต็มตระกูล 5
21 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 4
22 รัศมี ศุภศรี 4
23 จุฑา มุกดาสนิท 4
24 งามจิตร โล่วิทูร 4
25 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 4
26 พุทธลักษณ์ ไขประภาย 4
27 พรเทพ อนุสสรนิติสาร 4
28 เขมาภรณ์ บุญบำรุง 3
29 ลัดดา วัฒนศิริธรรม 3
30 ณรงค์ สมพงษ์ 3
31 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 3
32 พุทธชาด เมฆทอง 3
33 สุภาพ บูรณากาญจน์ 2
34 อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ 2
35 ศิริชัย สมบูรณ์พงษ์ 2
36 ทรงชัย วัฒนพายัพกุล 2
37 สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ 2
38 พัชรี โสธนาสมบูรณ์ 2
39 สัมพันธ์ รัตนสุภา 2
40 จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ 2
41 Warunee Varanyanond 2
42 สว่าง โรจนกุศล 2
43 อำพร แจ่มผล 2
44 สิริพันธุ์ จุลกรังคะ 2
45 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 2
46 สมชาย กรีฑาภิรมย์ 2
47 ขนิษฐา พูนผลกุล 2
48 ประมวล ทรายทอง 2
49 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
50 สุเวทย์ นิงสานนท์ 2
51 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 2
52 กรรณิกา นากลาง 2
53 ศิรินรัตน์ วรรณภินพงศ์ 2
54 พิศมัย ศรีชาเยช 2
55 เปรมรัตน์ จิตหาญ 2
56 น้อย สาริกะภูติ 2
57 อภิญญา จุฑางกูร 2
58 ชุมสาย สีลวานิช 2
59 บุญถม ธรรมจรีย์ 2
60 ดาลัด ศิริวัน 2
61 สุภรัตน์ ชวนะ 2
62 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 1
63 วันเพ็ญ มีสมญา 1
64 ศันสนีย์ อุดมระดิ 1
65 ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ 1
66 เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก 1
67 ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 1
68 วินัศ ภูมินาถ 1
69 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1
70 รศ. ดร. แก้ว กังสดาลอำไพ 1
71 ชิดชม ฮิรางะ 1
72 ผศ. ดร. จุรีพร จิตจำรูญโชคไชย 1
73 ผศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล 1
74 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
75 วราภา มหากาญจนกุล 1
76 ธงชัย มาลา 1
77 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
78 ณัฐพล รำไพ 1
79 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
80 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
81 รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม 1
82 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 1
83 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
84 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
85 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
86 สิริกุล วะสี 1
87 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
88 นิติ ชูเชิด 1
89 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ 1
90 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
91 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
92 เชาว์ อินทรประสิทธิ์ 1
93 อรนัดดา ชิณศรี 1
94 Eva Horia 1
95 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
96 สิริกร กาญจนสุนทร 1
97 ปาริชาติ พรมโชติ 1
98 เรณุมาศ มาอุ่น 1
99 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
100 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
101 สาโรช โศภีรักข์ 1
102 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ 1
103 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
104 รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ 1
105 ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์ 1
106 พรรณี พักคง 1
107 วันวิสา สุดประเสริฐ 1
108 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
109 ดรรชิต จุดประสงค์ 1
110 นางสาววีรนุช หวันเสนา 1
111 Puttachard Mekthong 1
112 มลฤดี สุขประสารทรัพย์ 1
113 Chao Inprasit 1
114 วนิดา เทวารุทธิ์ 1
115 มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2554 4
3 2553 2
4 2552 11
5 2551 11
6 2550 17
7 2549 9
8 2548 17
9 2547 5
10 2546 8
11 2545 2
12 2544 4
13 2542 1
14 2540 1
15 2539 1
16 2537 1
17 2535 1
18 2534 1
19 2533 2
20 2532 2
21 1086 1
22 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ
2 การประชาสัมพันธ์คุณค่าเชิงสุขภาพของอาหารไทยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
3 การสร้างคุณค่าอาหารไทยท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
4 การประยุกต์ใช้เทคนิคImmunology ในการวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารสำหรับประเทศไทย
5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Immunoassay เพื่อการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารในประเทศไทย
6 การเตรียมผักเพื่อเป็นแหล่งใยอาหาร และเป็นฟังชันนอลฟู้ดส์ สำหรับผู้สูงอายุ
7 การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูงและ การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABA
ปี พ.ศ. 2553
8 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับข้าวกล้องงอก
9 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2552
10 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารไทยพร้อมบริโภค และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาหารไทยผ่านอินเตอร์เน็ต
11 การพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยว
12 การพัฒนาตำรับแกงเลียงเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงสุขภาพและการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
13 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว-หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียนจากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร
14 การวิจัยและพัฒนาอาหารไทยสุขภาพ การประชาสัมพันธ์ และการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
15 การศึกษาสภาวะของผลิตภัณฑ์อาหารไทยชนิดทอด
16 ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่
17 โครงการย่อยที่ 1 สำหรับอาหารท้องถิ่นไทยต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: ค่า ORAC และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา กลูโคซิเดส
18 โครงการย่อยที่ 2 ความสามารถในการยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์ที่เกิดในไก่ย่างของอาหารไทยที่นิยมรับประทานร่วมกัน
19 โครงการย่อยที่ 5 ฤทธิ์ต้านทานก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของขนมและอาหารว่างไทยบางชนิด
20 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าพริกไทยและส่วนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตพริกไทย
ปี พ.ศ. 2551
21 Water soluble polysaccharides
22 การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูงและ การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABA
23 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริโภคอาหารไทย
24 การพัฒนาขนมไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีพลังงานต่ำ
25 การพัฒนาอาหารว่างไทยเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน
26 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพ และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารไทย
27 การศึกษาปริมาณ Anhydrobarakol ในดอก ยอดและใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน
28 ผลิตภัณฑ์ซุปไทยสุขภาพ เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทย
29 พืชผักสมุนไพรและผลไม้ไทยต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
30 การสกัดสาร Antioxidant จากรำข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปของ Food Additive
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวหมาก
ปี พ.ศ. 2550
32 กรณีศึกษาร้านอาหารไทยที่เป็นเลิศในสหรัฐอเมริกา
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยจานด่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
34 การวิจัยอาหารไทยเชิงสุขภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและการทดสอบตลาดอาหารไทยเพื่อครัวไทยสู่ครัวโลก
35 การศึกษาคุณสมบัติของแกงเลียงต่อการสร้างเอ็นไซม์ NAD(P)H: quinone reductase ในตับ และการยับยั้งการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูแรทสายพันธุ์ Wistar
36 การศึกษาปริมาณฟลาโวนอยด์ในอาหารไทย
37 การส่งเสริมพฤติกรรมการกินอาหารไทยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในเด็กวัยเรียน
38 วัฒนธรรมการกินของไทย: จากอดีต ปัจจุบันและการนำสู่การแข่งขันในตลาดโลกอนาคต
39 ศักยภาพในการต้านฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และต้านการเกิดสารก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากอาหารไทยบางชนิดที่ศึกษาโดย Ames test
40 อาหารไทยกับคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ 3 ชนิด และการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
41 โครงการต้นแบบวิสาหกิจชุมชุนเพื่อสนับสนุนการแปรรูปพริกไทยแบบครบวงจร
42 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารไทย
43 โครงการต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการแปรรูปพริกไทยแบบครบ
44 การวิจัยและพัฒนาการผลิต การส่งออกและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก
45 การทดสอบตลาด การยอมรับและประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ครัวโลก
46 พัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก
47 ศักยภาพอาหารควบคุมน้ำหนักเพื่อส่งเสริมครัวไทยสู่โลก
48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก
ปี พ.ศ. 2549
49 .การศึกษาคุณสมบัติต่อระบบการทำงานบางอย่างเชิงสุขภาพของอาหารไทยที่นิยมบริโภค
50 การทดสอบตลาดเพื่อธุรกิจอาหารไทยและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกครัวไทยสู่ครัวโลก
51 การพัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลกและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
52 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพอาหารไทยควบคุมน้ำหนัก
53 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าพริกไทยและส่วนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตพริกไทย
54 โครงการย่อย 2 คุณสมบัติของอาหารไทยในการป้องกัน DNAจากการถูกทำลาย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการป้องกันการเกิดมะเร็ง
55 โครงการวิจัยย่อยที่ 1,พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและ เครื่องปรุงรส เพื่อสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
56 ผลของธาตุปุ๋ย กำมะถัน โซเดียม และความเค็มต่อคุณภาพ และผลผลิตของข้าวหอมมะลิ
57 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลจากสตาร์ชข้าวเจ้าเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส
ปี พ.ศ. 2548
58 การจัดทำระบบสารสนเทศแบบเว็บเพื่อการจัดหา วัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่องใช้และอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
59 การพัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลกและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
60 การพัฒนาชุดสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ,
61 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหลักจากข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (ภายใต้โครงการ : การใช้ประโยชน์จากข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก)
62 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก,
63 การพัฒนารูปแบบการสร้างระบบธุรกิจร้านอาหารไทยมืออาชีพ,
64 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเครื่องปรุงอาหารไทยเพื่อการส่งออก
65 การใช้ประโยชน์จากคัพภะและข้าวกล้องงอกเป็นอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า
66 พัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก
67 การวิจัยและพัฒนาการผลิต การส่งออกและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก
68 การทดสอบตลาด การยอมรับและประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ครัวโลก
69 พัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก
70 ศักยภาพอาหารควบคุมน้ำหนักเพื่อส่งเสริมครัวไทยสู่โลก
71 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก
72 ศักยภาพอาหารควบคุมน้ำหนักเพื่อส่งเสริมครัวไทยสู่โลก,
73 โครงการย่อย 1 โครงการบริหารโครงการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
74 โครงการย่อย 6 โครงการการทดสอบตลาดเพื่อธุรกิจอาหารไทยและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกครัวไทยสู่ครัวโลก
ปี พ.ศ. 2547
75 การพัฒนาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
76 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็ม เพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์โปรตีนและอาหารว่างสุขภาพ เพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก
77 การพัฒนาสินค้าสหกรณ์สู่มาตรฐาน
78 โครงการบูรณาการนำร่อง เรื่องการพัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก (ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
79 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต การส่งออก และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนครัวไทยสู่โลก (ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปี พ.ศ. 2546
80 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้าเพื่อใช้ผลิตก๋วยเตี๋ยว
81 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวแช่เยือกแข็ง (โครงการย่อย:การพัฒนาก๋วยเตี๋ยวและอาหารหวานของข้าวแช่เยือกแข็ง)
82 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็มเพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์โปรตีนและอาหารว่างสุขภาพ เพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก
83 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพและโภชนาการของอาหารไทยเพื่อการส่งออก
84 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ Ochratoxin A ในกลุ่มธัญพืชถั่วเมล็ดและผลิตภัณฑ์
85 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ SO2 ในเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่สดและแห้ง
86 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลจากสตาร์ชข้าวเจ้าเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส
87 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุงกระบวนการอบแห้งแผ่นก๋วยเตี๋ยว โดยใช้เครื่องอบแห้งแบบ Heat Pump Dryer
ปี พ.ศ. 2545
88 โครงการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบต้นแบบการผลิตพริกไทยดำปลอดเชื้อเพื่อการส่งออก
89 โครงการวิเคราะห์ปัญหาสภาพความเสี่ยงในห่วงโซ่อาหารที่มีต่อผู้บริโภค กลุ่มพืช (ธัญชาติ ถั่ว เมล็ดพืช และผลตภัณฑ์)
ปี พ.ศ. 2544
90 Development of Low-input Technology for Reducing Postharvest Losses of Staples in Southeast Asia.
91 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุงกระบวนการอบแห้งแผ่นก๋วยเตี๋ยวโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบ Heat pump dryer
92 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุงกระบวนการอบแห้งแผ่นก๋วยเตี๋ยว โดยใช้เครื่องอบแห้งแบบ Heat Pump Dryer
93 การปรับปรุงเทคนิคในกระบวนการผลิตผลไม้แห้ง
ปี พ.ศ. 2542
94 การวิจัยเพื่อจัดทำข้อมูลด้านคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ต้มยำกุ้งของไทย
ปี พ.ศ. 2540
95 การปรับปรุงเทคนิคในกระบวนการผลิตผลไม้แห้ง
ปี พ.ศ. 2539
96 ความสัมพันธ์ระหว่างไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม กำมะถัน โซเดียม และความเค็ม กับผลผลิตและคุณภาพของข้าวหอมมะลิ
ปี พ.ศ. 2537
97 ความสัมพันธ์ระหว่างไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม กำมะถัน โซเดียม และความเค็ม กับผลผลิตและคุณภาพของข้าวหอมมะลิ
ปี พ.ศ. 2535
98 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์ จากสุกร : การผลิตกระเพาะปลาเทียมจากหนังหมู
ปี พ.ศ. 2534
99 ผลของธาตุปุ๋ย กำมะถัน โซเดียม และความเค็มต่อคุณภาพ และผลผลิตของข้าวหอมมะลิ
ปี พ.ศ. 2533
100 องค์ประกอบทางเคมีของอาหารหมักดองในประเทศไทย
101 การจัดการอาหาร: การวิเคราะห์จุดสำคัญในความปลอดภัย ระหว่างการปรุงอาหารของครอบครัวชาวนาไทย
ปี พ.ศ. 2532
102 การศึกษาทำมะม่วงบรรจุกระป๋อง น้ำมะม่วง มะม่วงดอง และมะม่วงกวนแผ่น
103 การพัฒนาวิธีทำนมถั่วเหลืองจากแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็ม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
104 แก้ไขชื่อโครงการ
105 การศึกษาทำมะม่วงบรรจุกระป๋อง น้ำมะม่วง มะม่วงดอง และมะม่วงกวนแผ่น
106 การพัฒนาวิธีทำนมถั่วเหลืองจากแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็ม
107 องค์ประกอบทางเคมีของอาหารหมักดองในประเทศไทย
108 การจัดการอาหาร: การวิเคราะห์จุดสำคัญในความปลอดภัย ระหว่างการปรุงอาหารของครอบครัวชาวนาไทย
109 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์ จากสุกร : การผลิตกระเพาะปลาเทียมจากหนังหมู