ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วารุณี วารัญญานนท์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพลินใจ ตังคณะกุล 18
2 พัชรี ตั้งตระกูล 17
3 วิภา สุโรจนะเมธากุล 15
4 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 14
5 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 14
6 สมศรี เจริญเกียรติกุล 9
7 สุมิตรา บุญบำรุง 8
8 บุญมา นิยมวิทย์ 7
9 สุรชัย จิวเจริญสกุล 7
10 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 6
11 บุหลัน พิทักษ์ผล 6
12 สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ 6
13 เย็นใจ ฐิตะฐาน 6
14 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ 5
15 อรอนงค์ นัยวิกุล 5
16 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 5
17 สมจิต อ่อนเหม 5
18 อุไร เผ่าสังข์ทอง 5
19 กฤษณะ เต็มตระกูล 5
20 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 5
21 พรเทพ อนุสสรนิติสาร 4
22 พุทธลักษณ์ ไขประภาย 4
23 รัศมี ศุภศรี 4
24 จุฑา มุกดาสนิท 4
25 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 4
26 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 4
27 งามจิตร โล่วิทูร 4
28 ณรงค์ สมพงษ์ 3
29 เขมาภรณ์ บุญบำรุง 3
30 พุทธชาด เมฆทอง 3
31 ลัดดา วัฒนศิริธรรม 3
32 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 3
33 สมชาย กรีฑาภิรมย์ 2
34 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 2
35 พัชรี โสธนาสมบูรณ์ 2
36 ศิริชัย สมบูรณ์พงษ์ 2
37 อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ 2
38 สิริพันธุ์ จุลกรังคะ 2
39 สุภาพ บูรณากาญจน์ 2
40 เปรมรัตน์ จิตหาญ 2
41 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 2
42 สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ 2
43 ศิรินรัตน์ วรรณภินพงศ์ 2
44 อำพร แจ่มผล 2
45 จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ 2
46 ขนิษฐา พูนผลกุล 2
47 Warunee Varanyanond 2
48 อภิญญา จุฑางกูร 2
49 ดาลัด ศิริวัน 2
50 พิศมัย ศรีชาเยช 2
51 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
52 สัมพันธ์ รัตนสุภา 2
53 ประมวล ทรายทอง 2
54 สุภรัตน์ ชวนะ 2
55 สุเวทย์ นิงสานนท์ 2
56 ทรงชัย วัฒนพายัพกุล 2
57 บุญถม ธรรมจรีย์ 2
58 สว่าง โรจนกุศล 2
59 กรรณิกา นากลาง 2
60 ชุมสาย สีลวานิช 2
61 น้อย สาริกะภูติ 2
62 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
63 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
64 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
65 ปาริชาติ พรมโชติ 1
66 สิริกร กาญจนสุนทร 1
67 สาโรช โศภีรักข์ 1
68 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
69 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
70 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
71 ธงชัย มาลา 1
72 ณัฐพล รำไพ 1
73 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
74 เรณุมาศ มาอุ่น 1
75 Puttachard Mekthong 1
76 วนิดา เทวารุทธิ์ 1
77 Chao Inprasit 1
78 นางสาววีรนุช หวันเสนา 1
79 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ 1
80 ดรรชิต จุดประสงค์ 1
81 มลฤดี สุขประสารทรัพย์ 1
82 รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม 1
83 อรนัดดา ชิณศรี 1
84 เชาว์ อินทรประสิทธิ์ 1
85 Eva Horia 1
86 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ 1
87 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
88 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
89 รศ. ดร. แก้ว กังสดาลอำไพ 1
90 ชิดชม ฮิรางะ 1
91 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1
92 ผศ. ดร. จุรีพร จิตจำรูญโชคไชย 1
93 วินัศ ภูมินาถ 1
94 ผศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล 1
95 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 1
96 มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) 1
97 รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ 1
98 ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์ 1
99 พรรณี พักคง 1
100 วันวิสา สุดประเสริฐ 1
101 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
102 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
103 ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ 1
104 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
105 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
106 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
107 สิริกุล วะสี 1
108 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
109 นิติ ชูเชิด 1
110 ศันสนีย์ อุดมระดิ 1
111 วันเพ็ญ มีสมญา 1
112 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 1
113 ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 1
114 เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก 1
115 วราภา มหากาญจนกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2554 3
3 2553 1
4 2552 10
5 2551 8
6 2550 10
7 2549 6
8 2548 12
9 2547 5
10 2546 6
11 2545 2
12 2544 2
13 2542 1
14 1086 1
15 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ
2 การประชาสัมพันธ์คุณค่าเชิงสุขภาพของอาหารไทยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
3 การสร้างคุณค่าอาหารไทยท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
4 การประยุกต์ใช้เทคนิคImmunology ในการวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารสำหรับประเทศไทย
5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Immunoassay เพื่อการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารในประเทศไทย
6 การเตรียมผักเพื่อเป็นแหล่งใยอาหาร และเป็นฟังชันนอลฟู้ดส์ สำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
7 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับข้าวกล้องงอก
ปี พ.ศ. 2552
8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารไทยพร้อมบริโภค และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาหารไทยผ่านอินเตอร์เน็ต
9 การพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยว
10 การพัฒนาตำรับแกงเลียงเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงสุขภาพและการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
11 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว-หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียนจากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร
12 การวิจัยและพัฒนาอาหารไทยสุขภาพ การประชาสัมพันธ์ และการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
13 การศึกษาสภาวะของผลิตภัณฑ์อาหารไทยชนิดทอด
14 ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่
15 โครงการย่อยที่ 1 สำหรับอาหารท้องถิ่นไทยต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: ค่า ORAC และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา กลูโคซิเดส
16 โครงการย่อยที่ 2 ความสามารถในการยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์ที่เกิดในไก่ย่างของอาหารไทยที่นิยมรับประทานร่วมกัน
17 โครงการย่อยที่ 5 ฤทธิ์ต้านทานก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของขนมและอาหารว่างไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2551
18 Water soluble polysaccharides
19 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริโภคอาหารไทย
20 การพัฒนาขนมไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีพลังงานต่ำ
21 การพัฒนาอาหารว่างไทยเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน
22 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพ และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารไทย
23 การศึกษาปริมาณ Anhydrobarakol ในดอก ยอดและใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน
24 ผลิตภัณฑ์ซุปไทยสุขภาพ เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทย
25 พืชผักสมุนไพรและผลไม้ไทยต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2550
26 กรณีศึกษาร้านอาหารไทยที่เป็นเลิศในสหรัฐอเมริกา
27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยจานด่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
28 การวิจัยอาหารไทยเชิงสุขภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและการทดสอบตลาดอาหารไทยเพื่อครัวไทยสู่ครัวโลก
29 การศึกษาคุณสมบัติของแกงเลียงต่อการสร้างเอ็นไซม์ NAD(P)H: quinone reductase ในตับ และการยับยั้งการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูแรทสายพันธุ์ Wistar
30 การศึกษาปริมาณฟลาโวนอยด์ในอาหารไทย
31 การส่งเสริมพฤติกรรมการกินอาหารไทยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในเด็กวัยเรียน
32 วัฒนธรรมการกินของไทย: จากอดีต ปัจจุบันและการนำสู่การแข่งขันในตลาดโลกอนาคต
33 ศักยภาพในการต้านฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และต้านการเกิดสารก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากอาหารไทยบางชนิดที่ศึกษาโดย Ames test
34 อาหารไทยกับคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ 3 ชนิด และการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
35 โครงการต้นแบบวิสาหกิจชุมชุนเพื่อสนับสนุนการแปรรูปพริกไทยแบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2549
36 .การศึกษาคุณสมบัติต่อระบบการทำงานบางอย่างเชิงสุขภาพของอาหารไทยที่นิยมบริโภค
37 การทดสอบตลาดเพื่อธุรกิจอาหารไทยและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกครัวไทยสู่ครัวโลก
38 การพัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลกและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
39 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพอาหารไทยควบคุมน้ำหนัก
40 โครงการย่อย 2 คุณสมบัติของอาหารไทยในการป้องกัน DNAจากการถูกทำลาย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการป้องกันการเกิดมะเร็ง
41 โครงการวิจัยย่อยที่ 1,พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและ เครื่องปรุงรส เพื่อสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2548
42 การจัดทำระบบสารสนเทศแบบเว็บเพื่อการจัดหา วัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่องใช้และอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
43 การพัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลกและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
44 การพัฒนาชุดสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ,
45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหลักจากข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (ภายใต้โครงการ : การใช้ประโยชน์จากข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก)
46 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก,
47 การพัฒนารูปแบบการสร้างระบบธุรกิจร้านอาหารไทยมืออาชีพ,
48 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเครื่องปรุงอาหารไทยเพื่อการส่งออก
49 การใช้ประโยชน์จากคัพภะและข้าวกล้องงอกเป็นอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า
50 พัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก
51 ศักยภาพอาหารควบคุมน้ำหนักเพื่อส่งเสริมครัวไทยสู่โลก,
52 โครงการย่อย 1 โครงการบริหารโครงการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
53 โครงการย่อย 6 โครงการการทดสอบตลาดเพื่อธุรกิจอาหารไทยและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกครัวไทยสู่ครัวโลก
ปี พ.ศ. 2547
54 การพัฒนาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
55 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็ม เพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์โปรตีนและอาหารว่างสุขภาพ เพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก
56 การพัฒนาสินค้าสหกรณ์สู่มาตรฐาน
57 โครงการบูรณาการนำร่อง เรื่องการพัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก (ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
58 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต การส่งออก และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนครัวไทยสู่โลก (ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปี พ.ศ. 2546
59 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้าเพื่อใช้ผลิตก๋วยเตี๋ยว
60 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวแช่เยือกแข็ง (โครงการย่อย:การพัฒนาก๋วยเตี๋ยวและอาหารหวานของข้าวแช่เยือกแข็ง)
61 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็มเพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์โปรตีนและอาหารว่างสุขภาพ เพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก
62 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพและโภชนาการของอาหารไทยเพื่อการส่งออก
63 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ Ochratoxin A ในกลุ่มธัญพืชถั่วเมล็ดและผลิตภัณฑ์
64 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ SO2 ในเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่สดและแห้ง
ปี พ.ศ. 2545
65 โครงการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบต้นแบบการผลิตพริกไทยดำปลอดเชื้อเพื่อการส่งออก
66 โครงการวิเคราะห์ปัญหาสภาพความเสี่ยงในห่วงโซ่อาหารที่มีต่อผู้บริโภค กลุ่มพืช (ธัญชาติ ถั่ว เมล็ดพืช และผลตภัณฑ์)
ปี พ.ศ. 2544
67 Development of Low-input Technology for Reducing Postharvest Losses of Staples in Southeast Asia.
68 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุงกระบวนการอบแห้งแผ่นก๋วยเตี๋ยวโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบ Heat pump dryer
ปี พ.ศ. 2542
69 การวิจัยเพื่อจัดทำข้อมูลด้านคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ต้มยำกุ้งของไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
70 แก้ไขชื่อโครงการ