ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วารี ถิระจิตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วารี ถิระจิตร
- วารี ถีระจิตร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
2 ทัศนีย์ ผลเนืองมา 2
3 สุมน อมรวิวัฒน์ 2
4 เพชรรัตน์ กิตติวัฒนากูล 2
5 อุมา สุคนธมาน 2
6 ดวงเดือน อ่อนน่วม 2
7 นภา กัลยาณสุต 1
8 นรีวรรณ เลอไกรสิทธิ์ 1
9 ศิริพร ธีรบดี 1
10 พัชรินทร์ พัฒนาศักดิ์ 1
11 วนิดา เลาหวัฒน์ 1
12 จันทร์เพ็ญ ไพบูลย์ 1
13 ดาริกา ยศวัฒน 1
14 จุฑาภรณ์ อ่องอุทุมพร 1
15 ประคอง กาญจนการุณ 1
16 เตือนใจ เมฆประยูร 1
17 เนาวรัตน์ แตงยิ้ม 1
18 สุปราณี บัวเพ็ชร์ 1
19 วิภาวดี ยงเจริญ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
21 ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์ 1
22 สันทัด อินทริกานนท์ 1
23 วิมลรัตน์ ชัยสิทธิ์ 1
24 ทรงศรี เนียวกุล 1
25 มลิวัลย์ ลับไพรี 1
26 จิราภรณ์ หิรัญเกื้อ 1
27 ทัศนีย์ สุวรรณพงษ์ 1
28 นิรมล สวัสดิบุตร 1
29 บุปผา กุมภีพงษ์ 1
30 เกสร สิงห์ธนะ 1
31 ระวีวรรณ เสวตามร 1
32 อารี สวรรค์วานิช 1
33 ชูศรี พันธุ์อร่าม 1
34 องุ่น พูลทวี 1
35 อารมณ์ กัณฑศรีวิกรม 1
36 อัจจนา เตียวกังวาล 1
37 อนงค์ ผดุงชีวิต 1
38 ระดม บุญเรือง 1
39 ศศิวิมล รอบคอบ 1
40 อำไพ สุจริตกุล 1
41 กิติยวดี บุญซื่อ 1
42 ประภัสสร์ รุจิพร 1
43 แรมสมร อยู่สถาพร 1
44 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
45 สมมิตร ช้างคล่อม 1
46 ทิศนา แขมมณี 1
47 วรรณี ศิริโชติ 1
48 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2541 1
2 2539 3
3 2536 2
4 2534 3
5 2532 2
6 2530 2
7 2529 1
8 2528 3
9 2527 2
10 2525 2
11 2524 1
12 2523 1
13 2522 3
14 2521 3
15 2520 3
16 2519 3
17 2518 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2541
1 พัฒนาการด้านการศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 : การประถมศึกษา ช่วงปีพุทธศักราช 2489-2538
ปี พ.ศ. 2539
2 การพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร
3 การศึกษาบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมคุณธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 1
4 สภาพและปัญหาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
5 ผลของการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ โดยใช้วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
6 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
7 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
8 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ด้วยเทคนิคการพยากรณ์แบบสร้างภาพอนาคต และแบบวิเคราะห์ค่านิยมในอนาคต
9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบแก้ปัญหา และวิธีสอนแบบโครงการ
ปี พ.ศ. 2532
10 การวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือเสริมประสบการณ์ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
11 การวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสืออ่านเพิ่มเติมและหนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
ปี พ.ศ. 2530
12 สภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนตาบอดเรียนร่วม ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 สภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนตาบอดเรียนร่วม ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2529
14 รูปแบบโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กสามารถพิเศษในชั้นประถมศึกษา : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2528
15 การพัฒนาระบบการสอนข่าวและเหตุการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนของการเรียนรู้ระหว่างนักเรียน ที่เรียนด้วยเกมจำลองสถานการณ์ กับที่เรียนตามแผนการสอน
17 การสำรวจกิจกรรมสร้างนิสัยในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
18 การใช้ประโยชน์จากแหล่งวิชาชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี
19 ปัญหาการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในระดับประถมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2525
20 ปัญหาการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนราษฎร์ ในเขตการศึกษา 1
21 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก จังหวัดนครปฐม ที่มีต่อพฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาของครู
ปี พ.ศ. 2524
22 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่ออาจารย์ ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
23 การเปรียบเทียบความสนใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม และประถมศึกษาปีที่หก จังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2522
24 การแสดงบทบาทสมมติในการสอนกลุ่มบูรณาการสำหรับชั้นประถมปีที่ 1
25 การสร้างชุดการสอนเรื่อง "จังหวัดเชียงใหม่" และ "จังหวัดภูเก็ต" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ในห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน
26 การศึกษาขวัญของครูประชาบาลจังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2521
27 การสร้างชุดการสอนเรื่อง "ความกตัญญู ความเอื้อเฟื้อ และความสามัคคี" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่สอง
28 การวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินผลแบบเรียนสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชาวเขา
29 การสร้างชุดการสอน เรื่องวันลอยกระทงและวันขึ้นปีใหม่ สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง
ปี พ.ศ. 2520
30 การตรวจสอบแบบจำลองขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐาน ของครูประถมศึกษากับหลักสูตรวิทยาลัยครู
31 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา เรื่อง "ภูเขา แม่น้ำ และเกาะในประเทศไทย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า
32 การสร้างชุดการสอนวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่หก สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน
ปี พ.ศ. 2519
33 ความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาและผู้ปกครองในจังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับของเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐาน ของครูประถมศึกษา
34 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาเรื่อง "การเลือกตั้งผู้แทนราษฎร" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า
35 ความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาและผู้ปกครองในจังหวัดอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2518
36 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การอ่านและเขียนแผนที่ประเทศไทย" สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย