ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วารี กังใจ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2551
2 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2546
3 การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ : กรณีศึกษาภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2544
4 ประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองสำหรับผู้สูงอายุสตรีที่มี ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
ปี พ.ศ. 2541
5 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
6 การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนามโนภาพแห่งตนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2537
7 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
8 การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนามโนภาพแห่งตนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2531
9 การศึกษาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อหลอดคอทางปากในหน่วย ไอ.ซี.ยู