ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาริน อินทนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้ในการควบคุมโรคใบร่วงของยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthore spp. และโรครากขาวที่เกิดจากเชื้อรา Rigidoporus lignosus
ปี พ.ศ. 2556
2 บูรณาการการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตโดยใช้จุลินทรีย์และสารสกัดจากพืชในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สะดวกและประหยัดในการขยายเชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช
4 การจัดการปริมาณประชากรของเชื้อรา Rigidoporus lignonsus และ Phytopthora nspp. ในสวนยางพารา (Hevea brasiliensis Mull.Arg.) ด้วยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษาชนิดของวัสดุห่อผลที่มีผลต่อการเจริญเติบโต คุณภาพและการเข้าทำลายโดยโรคแมลงของส้มโอพันธ์ทองดีและทับทิมสยาม
6 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อควบคุมโรคพืช
ปี พ.ศ. 2554
7 โครงการกำจัดโรคติดเชื้อพยาธิปากขอในชุมชนขนาดเล็ก 4 แห่งในอำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
8 การควบคุมโรครากและโคนเน่าของส้มโอที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora spp. โดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2552
9 ประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวอินทรีย์
10 การคัดเลือก พัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และชีวภัณฑ์ของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อ ควบคุมโรคข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์
11 การคัดเลือก จำแนกและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อควบคุมโรคกาบใบเน่าของข้าว
ปี พ.ศ. 2551
12 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านทานเชื้อโรคพืชจาก B.lichenijormis และสายพันธิ์กลาย T.harzianum
13 การคัดเลือก พัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และชีวภัณฑ์ของเชื้อจุลืนทรีย์ปฏิปักษ์ เพื่อควบคุมโรคข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์
14 ประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2550
15 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้โปรตีนเปลือกหุ้ม Macrobrachium rosenbergii โนด้าไวรัสเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในระบบนำส่งสาร
16 การค้นหารูปแบบพันธุกรรมที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะปริมาณในการเจริญเติบโตในกุ้งกุลาดำโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ: การสร้าง Mapping Population ระยะที่ 1
17 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประหยัดและสะดวกในการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคพืชสู่เกษตรกร
ปี พ.ศ. 2549
18 การศึกษาผลกระทบของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่อวิกฤติชาติ
ปี พ.ศ. 2548
19 การสร้างกระชังธนาคารปูม้าจากการเคลือบยางคลอโรพรีนบนเหล็ก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 การคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้ในการควบคุมโรคใบร่วงของยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthore spp. และโรครากขาวที่เกิดจากเชื้อรา Rigidoporus lignosus