ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วารินทร์ วงษ์หาญเชาว์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 สมชาย รัตนโกมุท 3
3 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 2
4 อรพรรณ ณ บางช้าง 2
5 สมภพ มานะรังสรรค์ 2
6 ศิริวรรณ สงวนเชื้อ 1
7 วรวิทย์ กิจสวัสดิ์ 1
8 สมปอง วงศ์สุทธิรัตน์ 1
9 พรรณี อิสรพงศ์ไพศาล 1
10 บุบผา ตันตระกูล 1
11 ศรัณยา กิจสำนอง 1
12 ดาราวรรณ โรจนะเสน 1
13 สุลัดดา ศิริฤกษ์พิพัฒน์ 1
14 วัชรี อิทธิอาวัชกุล 1
15 วารุณี ธีระกุล 1
16 ขวัญใจ สมิท 1
17 นฤมล สนธิถาวร 1
18 อัทธ์ พิศาลวานิช 1
19 อารี ศุภจิตธนานันท์ 1
20 อัญชลี เพ่งสุข 1
21 จิตตภัทร เครือวรรณ์ 1
22 จารึก สิงหปรีชา 1
23 มนัส วณิชชานนท์ 1
24 จิตรา สุริยวงศ์ 1
25 จุฑามาศ โชติวิไลวนิช 1
26 สายชล ลิ้มทองกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 2
2 2545 1
3 2544 2
4 2539 1
5 2536 1
6 2535 1
7 2534 2
8 2533 2
9 2532 3
10 2531 1
11 2526 1
12 2522 4
13 2521 2
14 2520 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 โครงการศึกษาระบบการจัดการที่ดินในระดับท้องถิ่น
2 วิจัยร่วมเพื่อพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจไทย-จีน โดยเน้นตำแหน่งและการเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2545
3 โครงการประเมินผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ เพื่อการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2541-2545)
ปี พ.ศ. 2544
4 โครงการศึกษาการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด
5 โครงการประเมินผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ เพื่อการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2541-2545)
ปี พ.ศ. 2539
6 การวิเคราะห์เนื้อหาตำราภาษาไทยสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ที่เขียนโดยอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
7 การวิเคราะห์ผลกระทบจากมาตรการคุ้มครองการผลิตถั่วเหลืองของไทย
ปี พ.ศ. 2535
8 การจัดดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทานทางการเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2534
9 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของรายได้เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา
10 การประมาณการปริมาณนักท่องเที่ยวที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7
ปี พ.ศ. 2533
11 ราคาของผักและการตลาดในชนบท : กรณีศึกษา ของเขตลุ่มน้ำห้วยยาง
12 การศึกษาการลงทุนสร้างห้องเย็นสำหรับกุ้งเพื่อการส่งออก : ศึกษา กรณีพื้นที่ปฏิรูปปากน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2532
13 การวางแผนเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก ศึกษากรณีพื้นที่เขตลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2531
14 Short-term economic prediction in Asia : Thailand case (sepia).
15 การวิเคราะห์การใช้ดัชนีพื้นฐาน (กชช 2ค) เพื่อการประเมินการพัฒนาชนบทไทย
ปี พ.ศ. 2531
16 การปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมพืชน้ำมัน และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2526
17 โครงสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น : วิเคราะห์ในเชิงปริมาณแบบพึ่งพา
ปี พ.ศ. 2522
18 โครงสร้างการคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศไทย
19 รูปแบบการกระจายรายได้และรายจ่ายของข้าราชการพลเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร
20 ต้นทุนดำเนินงานของรถยนต์บรรทุกในประเทศไทย
21 การวิเคราะห์ความต้องการนำเข้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2521
22 การวิเคราะห์ความต้องการในการบริโภคเนื้อโค และ กระบือในประเทศไทย
23 ลักษณะโครงสร้างของปัจจัยการผลิตในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย : ศึกษากรณีของการเคหะแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2520
24 การเลือกลงทุนซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25 ความเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย