ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วารินทร์ วงษ์หาญเชาว์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 สมชาย รัตนโกมุท 3
3 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 2
4 อรพรรณ ณ บางช้าง 2
5 สมภพ มานะรังสรรค์ 2
6 จิตรา สุริยวงศ์ 1
7 ขวัญใจ สมิท 1
8 จุฑามาศ โชติวิไลวนิช 1
9 มนัส วณิชชานนท์ 1
10 สมปอง วงศ์สุทธิรัตน์ 1
11 ศิริวรรณ สงวนเชื้อ 1
12 วรวิทย์ กิจสวัสดิ์ 1
13 จารึก สิงหปรีชา 1
14 สุลัดดา ศิริฤกษ์พิพัฒน์ 1
15 สายชล ลิ้มทองกุล 1
16 อารี ศุภจิตธนานันท์ 1
17 บุบผา ตันตระกูล 1
18 วัชรี อิทธิอาวัชกุล 1
19 วารุณี ธีระกุล 1
20 พรรณี อิสรพงศ์ไพศาล 1
21 ดาราวรรณ โรจนะเสน 1
22 ศรัณยา กิจสำนอง 1
23 นฤมล สนธิถาวร 1
24 อัทธ์ พิศาลวานิช 1
25 อัญชลี เพ่งสุข 1
26 จิตตภัทร เครือวรรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 2
2 2544 1
3 2539 1
4 2536 1
5 2535 1
6 2534 2
7 2533 2
8 2532 2
9 2531 1
10 2526 1
11 2522 4
12 2521 2
13 2520 2
14 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 โครงการศึกษาระบบการจัดการที่ดินในระดับท้องถิ่น
2 วิจัยร่วมเพื่อพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจไทย-จีน โดยเน้นตำแหน่งและการเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2544
3 โครงการศึกษาการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด
ปี พ.ศ. 2539
4 การวิเคราะห์เนื้อหาตำราภาษาไทยสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ที่เขียนโดยอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
5 การวิเคราะห์ผลกระทบจากมาตรการคุ้มครองการผลิตถั่วเหลืองของไทย
ปี พ.ศ. 2535
6 การจัดดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทานทางการเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2534
7 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของรายได้เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา
8 การประมาณการปริมาณนักท่องเที่ยวที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7
ปี พ.ศ. 2533
9 ราคาของผักและการตลาดในชนบท : กรณีศึกษา ของเขตลุ่มน้ำห้วยยาง
10 การศึกษาการลงทุนสร้างห้องเย็นสำหรับกุ้งเพื่อการส่งออก : ศึกษา กรณีพื้นที่ปฏิรูปปากน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2532
11 การวางแผนเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก ศึกษากรณีพื้นที่เขตลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2531
12 การวิเคราะห์การใช้ดัชนีพื้นฐาน (กชช 2ค) เพื่อการประเมินการพัฒนาชนบทไทย
ปี พ.ศ. 2531
13 การปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมพืชน้ำมัน และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2526
14 โครงสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น : วิเคราะห์ในเชิงปริมาณแบบพึ่งพา
ปี พ.ศ. 2522
15 โครงสร้างการคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศไทย
16 รูปแบบการกระจายรายได้และรายจ่ายของข้าราชการพลเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ต้นทุนดำเนินงานของรถยนต์บรรทุกในประเทศไทย
18 การวิเคราะห์ความต้องการนำเข้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2521
19 การวิเคราะห์ความต้องการในการบริโภคเนื้อโค และ กระบือในประเทศไทย
20 ลักษณะโครงสร้างของปัจจัยการผลิตในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย : ศึกษากรณีของการเคหะแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2520
21 การเลือกลงทุนซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 ความเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย