ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วารินทร์ พิมพา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่โดยใช้ไคโตซาน-อนุภาคนาโนเงินคอมโพไซต์
2 การสังเคราะห์สีเขียวของอนุภาคนาโนเงินบนถ่านกัมมันต์โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
3 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ตัวดูดซับประสิทธิภาพสูงจากฟางข้าว สำหรับการบำบัดน้ำทิ้ง
4 การสังเคราะห์คอมโพไซต์แป้งเม็ดทุเรียน-อนุภาคนาโนเซลลูโลสและ ประสิทธิผลของการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แอกทีฟ
ปี พ.ศ. 2556
5 ไฮโดรเจลจากแป้งเม็ดทุเรียนสำหรับกำจัดสีย้อมที่เป็นอันตราย
6 การพัฒนากระบวนการหมักชานอ้อยด้วยจุลินทรีย์ผสมเพื่อใช้เสริมใน อาหารไก่
7 นวัตกรรมของไฮโดรเจลดูดซับสูงจากแป้งกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ในระบบขนส่งตัวยา
ปี พ.ศ. 2555
8 นวัตกรรมใหม่ของไฮโดรเจลดูดซับสูงจากแป้งกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ในระบบขนส่งตัวยา
9 การพัฒนากระบวนการหมักชานอ้อยด้วยจุลินทรีย์ผสมเพื่อใช้เสริมในอาหารไก่
10 นวัตกรรมของการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินต้านจุลินทรีย์โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งเม็ดทุเรียนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แอกทีฟ
11 การพัฒนากระบวนการหมักชานอ้อยด้วยจุลินทรีย์ผสมเพื่อใช้เสริมในอาหารไก่
ปี พ.ศ. 2554
12 การใช้ประโยชน์จากฟิล์มที่บริโภคได้จากวัสดุเหลือทิ้งของทุเรียนเพื่อลดการดูดซับน้ำมันและการเสริมแคลเซียมทุเรียนทอดกรอบ
13 การพัฒนากระบวนการหมักชานอ้อยด้วยจุลินทรีย์ผสมเพื่อใช้เสริมในอาหารไก่
14 นวัตกรรมของไฮโดรเจลดูดซับสูงจากแป้งกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ในระบบขนส่งตัวยา
15 การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากเม็ดทุเรียนเป็นแหล่งของแป้งสำหรับการผลิตฟิล์มที่บริโภคได้และแคปซูลยาแบบแข็ง
16 การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งเม็ดทุเรียน เป็นแหล่งของแป้งเพื่อผลิตฟิล์มที่ย่อยสลายได้ และแคปซูลยาแบบแข็ง
17 การใช้ฟิล์มแป้งทุเรียนเพื่อลดการดูดซับน้ำมันทุเรียนทอดและการเสริมแคลเซียมทุเรียนโดยการแช่ในสภาวะสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2553
18 การประเมินศักยภาพของการใช้รำสกัดน้ำมันสำหรับผลิตไบโอเอทานอล
19 การผลิตอาหารสัตว์จากชานอ้อยโดยอาศัยการเปลี่ยนเชิงชีวภาพ
20 การผลิตอาหารสัตว์จากชานอ้อยโดยอาศัยการเปลี่ยนเชิงชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2552
21 การผลิตอาหารสัตว์จากชานอ้อยโดยอาศัยการเปลี่ยนเชิงชีวภาพ
22 การผลิตอาหารสัตวจากชานออยโดยอาศัยการเปลี่ยนเชิงชีวภาพ
23 การประเมินศักยภาพของการใช้รำสกัดน้ำมัน สำหรับผลิตไบโอเอทานอล
24 การผลิตอาหารสัตว์จากชานอ้อย โดยอาศัยการเปลี่ยนเชิงชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2551
25 การประเมินศักยภาพของการใช้รำสกัดน้ำมันสำหรับผลิตไบโอเอทานอล
26 การประเมินเทคโนโลยีการทำให้แห้งของกล้วยน้ำว้าต่อการคงคุณภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
27 การประเมินศักยภาพของการใช้รํ าข้าวสํ าหรับผลิตไบโอเอทานอล
28 การประเมินศักยภาพของการใช้รำสกัดน้ำมันสำหรับผลิตไบโอทานอล
29 การผลิตอาหารสัตว์จากชานอ้อยโดยอาศัยการเปลี่ยนเชิงชีวภาพ
30 การประเมินเทคโนโลยีการทำให้แห้งของกล้วยน้ำว้า ต่อการคงคุณภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
31 อิทธิพลของกระบวนการทำแห้ง ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกล้วยอบแห้ง
32 การพัฒนาฟิล์มแอกทีฟ จากพลาสมาโปรตีนของเลือดหมู ในการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ปี พ.ศ. 2550
33 การประเมินเทคโนโลยีการทำให้แห้งของกล้วยน้ำว้าต่อการคงคุณภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
34 การพัฒนาฟิลม์แอกทีฟจากพลาสมาโปรตีนของเลือดหมูในการรักษาคุณภาพเนื้อสัตว์
35 การประเมินเทคโนโลยีการทำให้แห้งของกล้วยน้ำวาต่อการคงคุฒภาพและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
36 อิทธิพลของฟิล์มพลาสมาโปรตีนต้านจุลินทรีย์ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อสัตว์
ปี พ.ศ. 2549
37 อิทธิพลของฟิล์มพลาสมาโปรตีนต้านจุลินทรีย์ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อสัตว์
38 การแยกกลับคืนโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตฟิล์มที่บริโภคได้
39 การยืดอายุผลละมุดโดยการเคลือบด้วยไคโตซานและการแปรรูป โดยการทำให้แห้งด้วยเทคนิคออสโมติก-ไมโครเวฟ-ลมร้อน
40 อิทธิพลของฟิล์มพลาสมาโปรตีนต้านจุลินทร์ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อสัตว์
41 การประเมินเทคโนโลยีการทำให้แห้งของกล้วยน้ำว้าต่อการคงคุณภาพ และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
42 การพัฒนาฟิลม์แอกทีฟจากพลาสมาโปรตีนของเลือดหมูในการรักษาคุณภาพเนื้อสัตว์
43 อิทธิพลของฟิล์มพลาสมาโปรตีนต้านจุลินทรีย์ ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อสัตว์
ปี พ.ศ. 2548
44 การยืดอายุผลละมุดโดยการเคลือบด้วยไคโตซานและการแปรรูปโดยการทำให้แห้งด้วยเทคนิคออสโมติก-ไมโครเวฟ-ลมร้อน
45 การยืดอายุผลละมุดโดยการเคลือบด้วยไคโตซานและการแปรรูปโดยการทำให้แห้งด้วยเทคนิคออสโมติก-ไมโครเวฟ-ลมร้อน
46 การยืดอายุผลละมุดโดยการเคลือบด้วยไคโตซานและการแปรรูปโดยการทำให้แห้งด้วยเทคนิคออสโมติก-ไมโครเวฟ
47 การยืดอายุผลละมุดโดยการเคลือบด้วยไคโตซาน และการแปรรูปโดยการทำให้แห้ง ด้วยเทคนิคออสโมติก-ไมโครเวฟ-ลมร้อน
ปี พ.ศ. 2547
48 การแยกกลับคืนโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตฟิล์มที่บริโภคได้
49 การแยกกลับคืนโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตฟิล์มที่บริโภคได้
50 การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากกล้วยเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์
51 การแยกกลับคืนโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตฟิล์มที่บริโภคได้
52 การแยกกลับคืนโปรตีนจากของเสียจากโรงงานฆ่าสัตว์โดยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยเอ็มไซม์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตฟิล์มที่บริโภคได้
53 การประเมินประสิทธิภาพของสารเคลือบด้านจุลินทรีย์จากพลาสมาโปรตีนของเลือดหมูในการเก็บรักษาเนื้อสด
54 การแยกกลับคืนโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตฟิล์มที่บริโภคได้
ปี พ.ศ. 2546
55 การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากกล้วยเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์
56 การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากกล้วยเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์
57 การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์โดยใช้เอ็นไซม์โปรติเอสที่ถูกตรึง
58 การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากกล้วยเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์