ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วารินทร์ พิมพา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่โดยใช้ไคโตซาน-อนุภาคนาโนเงินคอมโพไซต์
2 การสังเคราะห์สีเขียวของอนุภาคนาโนเงินบนถ่านกัมมันต์โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
3 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ตัวดูดซับประสิทธิภาพสูงจากฟางข้าว สำหรับการบำบัดน้ำทิ้ง
4 การสังเคราะห์คอมโพไซต์แป้งเม็ดทุเรียน-อนุภาคนาโนเซลลูโลสและ ประสิทธิผลของการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แอกทีฟ
ปี พ.ศ. 2556
5 ไฮโดรเจลจากแป้งเม็ดทุเรียนสำหรับกำจัดสีย้อมที่เป็นอันตราย
6 การพัฒนากระบวนการหมักชานอ้อยด้วยจุลินทรีย์ผสมเพื่อใช้เสริมใน อาหารไก่
7 นวัตกรรมของไฮโดรเจลดูดซับสูงจากแป้งกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ในระบบขนส่งตัวยา
ปี พ.ศ. 2555
8 นวัตกรรมของการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินต้านจุลินทรีย์โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งเม็ดทุเรียนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แอกทีฟ
9 การพัฒนากระบวนการหมักชานอ้อยด้วยจุลินทรีย์ผสมเพื่อใช้เสริมในอาหารไก่
ปี พ.ศ. 2554
10 การใช้ประโยชน์จากฟิล์มที่บริโภคได้จากวัสดุเหลือทิ้งของทุเรียนเพื่อลดการดูดซับน้ำมันและการเสริมแคลเซียมทุเรียนทอดกรอบ
11 การพัฒนากระบวนการหมักชานอ้อยด้วยจุลินทรีย์ผสมเพื่อใช้เสริมในอาหารไก่
12 นวัตกรรมของไฮโดรเจลดูดซับสูงจากแป้งกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ในระบบขนส่งตัวยา
13 การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากเม็ดทุเรียนเป็นแหล่งของแป้งสำหรับการผลิตฟิล์มที่บริโภคได้และแคปซูลยาแบบแข็ง
14 การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งเม็ดทุเรียน เป็นแหล่งของแป้งเพื่อผลิตฟิล์มที่ย่อยสลายได้ และแคปซูลยาแบบแข็ง
15 การใช้ฟิล์มแป้งทุเรียนเพื่อลดการดูดซับน้ำมันทุเรียนทอดและการเสริมแคลเซียมทุเรียนโดยการแช่ในสภาวะสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2553
16 การผลิตอาหารสัตว์จากชานอ้อยโดยอาศัยการเปลี่ยนเชิงชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2552
17 การประเมินศักยภาพของการใช้รำสกัดน้ำมัน สำหรับผลิตไบโอเอทานอล
18 การผลิตอาหารสัตว์จากชานอ้อย โดยอาศัยการเปลี่ยนเชิงชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2551
19 การประเมินศักยภาพของการใช้รำสกัดน้ำมันสำหรับผลิตไบโอทานอล
20 การผลิตอาหารสัตว์จากชานอ้อยโดยอาศัยการเปลี่ยนเชิงชีวภาพ
21 การประเมินเทคโนโลยีการทำให้แห้งของกล้วยน้ำว้า ต่อการคงคุณภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
22 อิทธิพลของกระบวนการทำแห้ง ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกล้วยอบแห้ง
23 การพัฒนาฟิล์มแอกทีฟ จากพลาสมาโปรตีนของเลือดหมู ในการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ปี พ.ศ. 2549
24 อิทธิพลของฟิล์มพลาสมาโปรตีนต้านจุลินทร์ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อสัตว์
25 การประเมินเทคโนโลยีการทำให้แห้งของกล้วยน้ำว้าต่อการคงคุณภาพ และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
26 การพัฒนาฟิลม์แอกทีฟจากพลาสมาโปรตีนของเลือดหมูในการรักษาคุณภาพเนื้อสัตว์
27 อิทธิพลของฟิล์มพลาสมาโปรตีนต้านจุลินทรีย์ ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อสัตว์
ปี พ.ศ. 2548
28 การยืดอายุผลละมุดโดยการเคลือบด้วยไคโตซานและการแปรรูปโดยการทำให้แห้งด้วยเทคนิคออสโมติก-ไมโครเวฟ-ลมร้อน
29 การยืดอายุผลละมุดโดยการเคลือบด้วยไคโตซานและการแปรรูปโดยการทำให้แห้งด้วยเทคนิคออสโมติก-ไมโครเวฟ
30 การยืดอายุผลละมุดโดยการเคลือบด้วยไคโตซาน และการแปรรูปโดยการทำให้แห้ง ด้วยเทคนิคออสโมติก-ไมโครเวฟ-ลมร้อน
ปี พ.ศ. 2547
31 การแยกกลับคืนโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตฟิล์มที่บริโภคได้
32 การแยกกลับคืนโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตฟิล์มที่บริโภคได้
33 การแยกกลับคืนโปรตีนจากของเสียจากโรงงานฆ่าสัตว์โดยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยเอ็มไซม์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตฟิล์มที่บริโภคได้
34 การประเมินประสิทธิภาพของสารเคลือบด้านจุลินทรีย์จากพลาสมาโปรตีนของเลือดหมูในการเก็บรักษาเนื้อสด
35 การแยกกลับคืนโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตฟิล์มที่บริโภคได้
ปี พ.ศ. 2546
36 การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากกล้วยเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์
37 การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์โดยใช้เอ็นไซม์โปรติเอสที่ถูกตรึง
38 การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากกล้วยเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์