ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วารินทร์ ธนาสมหวัง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ 11
2 ก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์ 9
3 วัฒนา ฉิมแก้ว 9
4 พรทิพย์ ทองบ่อ 8
5 ธรรมนูญ วุ่นซิ่งซี่ 5
6 วุฒิชัย ทองล้ำ 5
7 ชัยยุทธ พุทธิจุน 4
8 สง่า สิงห์หงษ์ 4
9 สุพิศ ทองรอด 3
10 สุทธิชัย ฤทธิธรรม 3
11 ฉลอง ทองบ่อ 3
12 ฐิติมา ทองศรีพงษ์ 2
13 ไวยพจน์ เครือเสน่ห์ 2
14 จีรรัตน์ เกื้อแก้ว 2
15 ธันว์ จิตตนูนท์ 1
16 พัชรี นวลศรีทอง 1
17 วรรเพ็ญ นวลศรีทอง 1
18 วิทยา รัตนะ 1
19 โสมลดา ประเสริฐสม 1
20 นิติ ชูเชิด 1
21 นิพนธ์ เสนอินทร์ 1
22 ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย 1
23 ชัชวาลี ชัยศรี 1
24 ปรัชญา ประดิษฐ์สรรพ์ 1
25 พิชญา ชัยนาค 1
26 มนทกานติ ท้ามติ้น 1
27 ศิริภรณ์ โคตะมี 1
28 จิรานุวัฒน์ ชูเพชร 1
29 วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ 1
30 ชัยเทพ พูลเขตต์ 1
31 ธวัช ศรีวีระชัย 1
32 ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล 1
33 ปริยภัทร ภัทรธำรง 1
34 ดร. ชนินทร์ ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง 1
35 ดร.ชุติมา ขมวิลัย 1
36 นายอำพล สาขำ 1
37 ยนต์ มุสิก 1
38 ญาณิน ลิมปานนท์, 2521- 1
39 มีนา สาริกะภูติ 1
40 เจนนุช ว่องธวัชชัย 1
41 นายฐิติวัชร์ โควิบูลย์ชัย 1
42 รัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์ 1
43 สุภาพ ไพรพนาพงศ์ 1
44 โกวิทย์ เก้าเอี้ยน 1
45 ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ 1
46 ฉันทนา แก้วตาปี 1
47 เรณู ยาชิโร 1
48 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
50 อาคม สิงหบุญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2551 1
8 2550 1
9 2549 3
10 2548 6
11 2547 1
12 2546 2
13 2539 1
14 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาระบาดวิทยา ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งทะเลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ต้นแบบการผลิตพันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์
3 ความหนาแน่นที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลลูกปูม้า (portunus pelagicus linnaeus,1758) ในระบบน้ำหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2556
4 โครงการพัฒนาระบบเครื่องนับจำนวนลูกกุ้งแบบอัจฉริยะต้นแบบ
5 ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี กับคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sersarma mederi H. Milne Edward, 1854) ที่อนุบาลในบ่อคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2554
7 ผลของวัสดุเกาะอาศัยต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sesarma mederi H. Milne Edward, 1854)
ปี พ.ศ. 2553
8 อัตราส่วนที่เหมาะสมของดีเอชเอต่ออีพีเอที่เสริมในโรทิเฟอร์ Brachionus rotundiformis และไรน้ำเค็ม Artemia spp.สำหรับการเลี้ยงตัวอ่อนปูม้า Portunus pelagicus
ปี พ.ศ. 2551
9 อัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนอานม้า [Amphiprion polymnus Linnaeus, 1758] วัยอ่อนที่อนุบาลด้วยอาหารต่างชนิด
ปี พ.ศ. 2550
10 การผลิตพันธุ์ปูม้าและการเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus) เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2549
11 ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง
12 ผลของความเป็นด่างของน้ำต่ออัตรารอดตาย และการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์
13 ผลของความเป็นกรด-ด่างของน้ำต่ออัตรารอดตาย และการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์
ปี พ.ศ. 2548
14 ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ (Brachionus plicatilis) ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ
15 ผลของน้ำแข็งระหว่างการลำเลียงตับปิ้งไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ต่ออัตราการฟัก
16 ผลของการแช่ตับปิ้งไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในสารละลายโพวิโดนไอโอดีนก่อนการลำเลียงต่ออัตราการฟัก
17 ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากตับปิ้งปูไข่นอกกระดอง
18 ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง
19 ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์
ปี พ.ศ. 2547
20 ประสิทธิผลของ bronopol ในการยับยั้งเชื้อวิบริโอและความเป็นพิษต่อกุ้งกุลาดำ (Penaeus Mondon) วัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2546
21 การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในที่กักขังโดยให้ที่หลบซ่อนต่างชนิด
22 ปริมาณการลำเลียงตับปิ้งไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ต่ออัตราการฟักของไข่
ปี พ.ศ. 2539
23 ความไวของแบคทีเรียที่แยกจากกุ้งกุลาดำ น้ำ และอาหารต่อสารต้านจุลชีพ 9 ชนิด