ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาริธ ราศรี
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2555 1
4 2550 2
5 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสร้างรูปแบบความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว ในด้านหลักสูตรการศึกษานานาชาติ เพื่อรองรับความเป็นประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ปี พ.ศ. 2558
2 การสร้างรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสองฝั่งโขงร่วมกันระหว่างไทย-ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในเขตพื้นที่อำเภอเรณู จังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วน สปป.ลาว
ปี พ.ศ. 2555
3 รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข : กรณีศึกษาบ้านกุดซุย อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2550
4 ความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว ในด้านวิชาการ (2544-2549) : กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภาคอีสานของไทยกับลาว = Thai-Laos technical cooperation during the period of 2001-2006 : A Case study of cooperation between universities in the Northeastern Thai
5 ความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว ในด้านวิชาการ [2544-2549] : กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภาคอีสานของไทยกับลาว