ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วานิช ชุติวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 1
2 2537 1
3 2536 2
4 2535 1
5 2534 5
6 2530 1
7 2527 1
8 2526 1
9 2525 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 ปัญหาทางกฎหมายในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2537
2 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการชุมชนบ้านจัดสรร
ปี พ.ศ. 2536
3 การออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศึกษาเฉพาะกรณีการเพิกถอนโฉนดที่ดิน
4 มาตรการทางกฎหมายในการสงวนและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2535
5 การกำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ปี พ.ศ. 2534
6 ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการถมที่ในทะเล
7 ปัญหาการใช้กฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิเพื่อสนองนโยบายที่ดินแห่งชาติ
8 เจ้าของร่วมอาคารชุด
9 ปัญหาเกี่ยวด้วยสิทธิการถือครองที่ดินของคนต่างด้าว
10 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองประชาชนเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ของเอกชน
ปี พ.ศ. 2530
11 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองที่ดินที่เกษตรกรได้รับมา จากการเช่าซื้อในเขตปฏิรูปที่ดิน
ปี พ.ศ. 2527
12 สิทธิของผู้ซื้อโดยสุจริตตามมาตรา 1332
ปี พ.ศ. 2526
13 ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2525
14 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัย