ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาทินี บุญชะลักษี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมอาชีพและชะลอการย้ายถิ่น จากบ้านอีต่อง ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี : ช่วงปีที่ 2-3
ปี พ.ศ. 2552
2 วิถีชีวิตผู้สูงอายุหญิงที่อยู่คนเดียวภายใต้กระแสการพัฒนา : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครสงขลา
3 หลักประกันด้านเศรษฐกิจเพื่อวัยสูงอายุ : ศึกษากลุ่มประชากรอายุ 40-59 ปี จังหวัดกาญจนบุรี
4 พฤติกรรมสุขภาพกับภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ของวัยก่อนสูงอายุ พื้นที่เฝ้าระวังจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2544
5 ภาคเอกชนกับการให้บริการสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
6 ขนาดครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2537
7 เอดส์กับเด็ก การคาดประมาณสำหรับปี พ.ศ.2543