ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาทิต เบญจพลกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วาทิต เบญจพลกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10
2 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 6
3 ทับทิม อ่างแก้ว 6
4 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 3
5 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 3
6 วิทยากร อัศดรวิเศษ 3
7 นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 3
8 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 3
9 สมชาย จิตะพันธ์กุล 3
10 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 3
11 ณัฐกร จำปาวัลย์ 2
12 ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ 2
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
14 ณัฐ กาญจนศิริ 2
15 วันทวัฒน์ วงศ์มาโนชญ์ 2
16 วัลยา วัชรบุศราคำ 2
17 ณัฐต์ศุภางค์ ปิตะคาพันธ์ 2
18 ดวงฤดี วรสุชีพ 2
19 เจนจบ วีระพานิชเจริญ 2
20 พสุ แก้วปลั่ง 2
21 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 2
22 กิตติศักดิ์ ล่ำดี 1
23 โชติวิทย์ เตชะบัญญัติ 1
24 รัฐพล ศรุติรัตนวรกุล 1
25 เฉลิมชัย พฤกษานุบาล 1
26 จักรกฤษณ์ จันทฤทธิ์ 1
27 พงศ์ภพ ฤดีชื่น 1
28 วิภาดา สามะบุตร 1
29 พิษณุ ก่อเกียรติพิทักษ์ 1
30 สัญญา พินัยกุล 1
31 1
32 วิกรณ์ คุณศรีรักษ์สกุล 1
33 อภิศักดิ์ สัณธนะ 1
34 ประกาศิต ศรีประไหม 1
35 สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์ 1
36 รุ่งรัฐ วิรติกุล 1
37 วศิมน พาณิชพัฒนกุล 1
38 ธนทัต วัฒนสุวกุล 1
39 วราลักษณ์ เศรษฐเสถียร 1
40 มุหัมมัด มั่นศรัทธา 1
41 ผลประดิษฐ์ พุมมาวงค์ 1
42 วรวุฒิ ทิพย์สุนทรศักดิ์ 1
43 ณัฐวร ปานจินดา 1
44 สุรกิต ปังวัฒนกุล 1
45 กฤษดา วิศวธีรานนท์ 1
46 ภูวนาท แป้นห้วย 1
47 พัชราพรรณ ศรีวจนโรจน์ 1
48 บงการ หอมนาน 1
49 เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์ 1
50 ณฑี ประภาวงษ์ 1
51 ธีรพงษ์ ประทุมศิริ 1
52 เอกชัย ลีลารัศมี 1
53 วันเฉลิม โปรา 1
54 สุชัย โรจนวิไลกุล 1
55 สรรชัย ดีเลิศไพบูลย์ 1
56 ธนพงศ์ พ่วงคง, 2521- 1
57 สุพัตรา ศรีสุรมณี 1
58 พิสันต์ วงศ์วิเศษกิจ 1
59 เอกชัย เจริญโรจน์มงคล 1
60 ศรัณย์ เกียรติศิริโรจน์ 1
61 แนบบุญ หุนเจริญ 1
62 ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 1
63 กวิน นิ่มไศละ 1
64 วราทร เลิศวงศ์วีรชัย 1
65 ปิยาภรณ์ กระฉอดนอก 1
66 ณัฏฐรี เหล่าวิเศษกุล 1
67 ชีวโรจน์ นวลประเสริฐ 1
68 สมชาย ปุญญนิรันดร์ 1
69 ไม่มีข้อมูล 1
70 ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ 1
71 วรวิทย์ เสถียรพัฒนากูล 1
72 สมเกียรติ พรชัยวิวัฒน์ 1
73 ชัยยุทธ สุขศิริ 1
74 จารุวรรณ ละอองมาลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 2
3 2555 3
4 2554 1
5 2553 5
6 2551 2
7 2550 2
8 2549 3
9 2548 7
10 2547 13
11 2546 3
12 2545 4
13 2544 9
14 2543 5
15 2542 2
16 2541 7
17 2540 4
18 2539 3
19 2538 1
20 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อควบคุมการใช้พลังงานสำหรับระบบจัดการพลังงานในโรงงาน
ปี พ.ศ. 2556
2 การประยุกต์ใช้โครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายตามมาตรฐาน ZigBee/IEEE802.15.4 สำหรับระบบกั้นทางรถไฟ
3 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับแบบแผนการตัดสินใจการแฮนด์ออฟแนวตั้งภายในโครงข่ายสื่อสารเคลื่อนที่แบบวิวิธพันธุ์
ปี พ.ศ. 2555
4 แบบแผน ED threshold แบบปรับค่าได้สำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย IEEE 802.15.4 เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับเครือข่าย IEEE 802.11B/G
5 การลดต้นทุนการสัญญาณในไอพีเคลื่อนที่โดยใช้การเพจสองขั้นตอนในพื้นที่การเพจย่อยภายนอก และการปรับเปลี่ยนการเพจตามผู้ใช้แต่ละคนในพื้นที่การเพจย่อยภายใน
6 แบบแผน ED threshold แบบปรับค่าได้สำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย IEEE 802.15.4 เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับเครือข่าย IEEE 802.11B/G
ปี พ.ศ. 2554
7 แบบแผนเพจจิงท้องถิ่นแบบกระจายโดยปรับเปลี่ยนตามผู้ใช้แต่ละคนเพื่อลดต้นทุนการสัญญาณในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนาระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) บนพื้นฐานของโพรโทคอลเริ่มต้นเซสชัน (ปีที่2)
9 แบบแผนการตัดสินใจการแฮนด์ออฟแนวตั้งภายในโครงข่ายสื่อสารเคลื่อนที่แบบวิวิธพันธุ์
10 การพัฒนาการเข้ารหัสแหล่งกำเนิด-ช่องสัญญาณร่วมกัน สำหรับการส่งวีดิทัศน์ไร้สาย
11 แบบแผนการตัดสินใจการแฮนด์ออฟแนวตั้งภายในโครงข่ายสื่อสารเคลื่อนที่แบบวิวิธพันธุ์
12 การพัฒนาระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เนต [VolP] บนพื้นฐานของโพรโทคอลเริ่มต้นเซสชัน [ปีที่ 2]
ปี พ.ศ. 2551
13 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
14 การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการโทรมาตร (ปีที่ 3) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
15 แบบแผนเพจจิงท้องถิ่นแบบกระจายสำหรับการจัดการสภาพเคลื่อนที่ในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
16 การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการโทรมาตร (ปีที่ 2) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2549
17 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
18 โพรโทคอลเพื่อเพิ่มสมรรถนะการควบคุมการเข้าถึงตัวกลางในโครงข่ายแอดฮอก
19 การพัฒนาระบบวัดข้อมูลตำแหน่งทางไกลผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจีเอสเอ็ม
ปี พ.ศ. 2548
20 แบบแผนการสำรองแบนด์วิดท์ชนิดปรับตัวร่วมกับการจัดกลุ่มแบบพลวัตสำหรับโครงข่ายไร้สายมัลติมีเดีย
21 การออกแบบนิวรอลเนตเวิร์กเพื่อประมาณค่าตำแหน่งของสถานีเคลื่อนที่
22 เครื่องรับที่มีการขจัดสัญญาณแทรกสอดแบบต่อเนื่องโดยใช้การจัดกลุ่มรหัสสำหรับข่ายเชื่อมโยงขาลงในระบบสื่อสารซีดีเอ็มเอชนิดแถบกว้าง
23 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับการควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สาย
24 การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการโทรมาตร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
25 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความเท่าเทียมและประสิทธิผลของการควบคุมการตอบรับการเรืยก โดยการวิเคราะห์ความร่วมมือภายในกลุ่มย่อยของผู้เล่นทั้งหมด
26 การพัฒนาเครื่องโทรศัพท์อินเทอร์เนตต้นแบบที่ใช้โพรโทคอล SIP
ปี พ.ศ. 2547
27 การลดกำลังค่ายอดสำหรับการส่งแบบ OFDM ด้วยการขยายคอนสเตลเลชันสำหรับการมอดูเลตแบบ APSK
28 การปรับปรุงการใช้เพจจิงในโพรโทคอลอินเทอร์เนตเคลื่อนที่บนพื้นฐานของการลงทะเบียนภายหลัง
29 การลดกำลังค่ายอดสำหรับการส่งแบบหลายคลื่นพาห์โดยใช้วิธีจองและเพิ่มขนาดเสียงสัญญาณ
30 โพรโทคอลจัดการสภาพเคลื่อนที่และพักแพ็กเกตสำหรับการแฮนด์โอเวอร์ในโครงข่าย IP ไร้สาย
31 การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรแบนด์วิดท์สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็วในโครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่
32 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
33 การปรับปรุงสมรรถนะของระบบไอพีเคลื่อนที่โดยใช้แบบแผนโซ่สมอและการจัดเส้นทางที่เหมาะที่สุดบนพื้นฐานของตัวแทนบ้านเสมือนสำหรับการจัดการสภาพเคลื่อนที่
34 การส่งข้อมูลแบบใช้แบนด์วิดท์กว้างมากสำหรับโครงข่ายพื้นที่ส่วนบุคคลไร้สาย
35 การส่งข้อมูลแบบใช้แบนด์วิดท์กว้างมาก สำหรับโครงข่ายพื้นที่ส่วนบุคคลไร้สาย
36 การลดกำลังค่ายอดสำหรับการส่งแบบหลายคลื่นพาห์ โดยใช้วิธีจองและเพิ่มขนาดเสียงสัญญาณ
37 การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรค์แบนด์วิดท์ สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็ว ในโครงข่ายอินเตอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่
38 โพรโทคอลจัดการสภาพเคลื่อนที่และพักแพ็กเกต สำหรับการแฮนด์โอเวอร์ในโครงข่าย IP ไร้สาย
39 การประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2546
ปี พ.ศ. 2546
40 เครื่องรับแบบขจัดสัญญาณแทรกสอดระหว่างกลุ่มรหัส สำหรับเชื่อมโยงขาลงในระบบสื่อสารซีดีเอ็มเอชนิดแถบกว้าง
41 การปรับปรุงสมรรถนะการแฮนด์ออฟในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่โดยการเริ่มแฮนด์ออฟก่อนโนดเคลื่อนที่เดินทางถึงขอบเขตพื้นที่ครอบคลุมของตัวแทน
42 การควบคุมการตอบรับการเรียกสำหรับทราฟฟิกเสียงและข้อมูลในระบบซีดีเด็มเอแบบวิธีดูเพลกซ์แบบแบ่งเวลา
ปี พ.ศ. 2545
43 การพัฒนาซอฟต์แฮนด์ออฟในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ซีดีเอ็มเอบนพื้นฐานระบบอนุมานฟัซซี วิธีลดระดับแบบเกรเดียนต์และการควบคุมแบบขั้นอย่างง่าย
44 การประมาณค่าตำแหน่งของสถานีเคลื่อนที่โดยใช้นิวรอลเนตเวิร์ก
45 การประมาณช่องสัญญาณแบบบอดโดยใช้อัลกอริทึมกำลังสองเฉลี่ยน้อยที่สุด ที่ถูกนอร์มอลไลซ์สำหรับมัลติยูสเซอร์ดีเทกเตอร์ที่ปรับตัวได้แบบกลุ่ม-บอด
46 การปรับปรุงการควบคุมกำลังแบบฟัซซีในระบบสื่อสารเคลื่อนที่เซลลูลาร์แบบดีเอส-ซีดีเอ็มเอ
ปี พ.ศ. 2544
47 การควบคุมถังรั่วแบบลำดับความสำคัญด้วยฟัซซีลอจิกสำหรับการตรวจทราฟฟิกในโครงข่ายเอทีเอ็ม
48 เครื่องรับแบบกำจัดการแทรกสอดแบบขนานโดยใช้ฟังก์ชันไม่เชิงเส้น แบบไฮเปอร์โบลิกแทนเจนต์และค่าถ่วงน้ำหนักเหมาะที่สุด ในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ซีดีเด็มเอ
49 การจัดการบัฟเฟอร์สำหรับทีซีพีบนบริการจีเอฟอาร์ในโครงข่ายเอทีเอ็ม
50 การปรับปรุงแบบแผนการควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่เซลลูลาร์ซีดีเอ็มเอที่รองรับทราฟฟิกเสียงและข้อมูลรวมกัน
51 การปรับปรุงถังรั่วแบบดั้งเดิมในการควบคุมพารามิเตอร์การใช้เอทีเอ็มโดยการใช้เครดิตโทเค็นและฟัชซีลอจิก
52 การทำนายสัญญาณกำลังในช่องสัญญาณเฟดดิงแบบเรย์ลีโดยใช้นิวรอลเนตเวิร์ก
53 การประยุกต์ฟัซซีลอจิกสำหรับปรับค่าเริ่มเปลี่ยนของซอฟต์แฮนด์ออฟในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ซีดีเเอ็มเอ
54 การปรับระดับจุดเริ่มเปลี่ยนตามความยาวคิวแบบพลวัตสำหรับถังรั่ว ที่มีการจัดลำดับความสำคัญในโครงข่ายเอทีเอ็มโดยใช้ฟัซซีลอจิก
55 เครื่องรับแบบขจัดสัญญาณแทรกสอดแบบขนานชนิดปรับตัวได้แบบบอดโดยการลดความแปรปรวนของพลังงานสัญญาณขาออกจากเครื่องรับในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ซีดีเอ็มเอ
ปี พ.ศ. 2543
56 การจัดเส้นทางแบบมัลติคาสต์บนโครงข่ายเอทีเอ็มโดยใช้ฮิวริสติกอัลกอริทึม
57 การปรับปรุงการควบคุมกำลังในข่ายเชื่อมโยงย้อนกลับในระบบวิทยุเคลื่อนที่เซลลูลาร์ DS-CDMA
58 การตัดสินตัวถ่วงน้ำหนักในเครื่องรับแบบการขจัดการแทรกสอดบางส่วนในระบบซีดีเอ็มหลายอัตราโดยใช้ค่าความแปรปรวนจากสัญญาณขาออกของแมตซ์ฟิลเตอร์
59 การประยุกต์ใช้งานฟัซซีนิวรอลเนตเวิร์กสำหรับหน้าที่ควบคุมพารามิเตอร์การใช้ในโครงข่ายเอทีเอ็ม
60 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการกำหนดช่องสัญญาณแบบพลวัต ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์
ปี พ.ศ. 2542
61 การควบคุมกำลังส่งของสถานีเคลื่อนที่ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์แบบ DS/CDMA โดยประมาณค่าความผิดพลาด
62 การปรับปรุงการจัดสรรช่องสัญญาณพลวัตชนิดเรขาคณิต-ฟังก์ชันค่าใช้จ่ายโดยใช้อัลกอริทึมแอ็กเกรสซีฟสำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์ แบบทีดีเอ็มเอ
ปี พ.ศ. 2541
63 การจัดเส้นทางที่เหมาะสมในโครงข่ายสื่อสารแบบคอนเนกชั่นโอเรียนเตด โดยใช้ฮิวริสติกอัลกอริทึม
64 การจัดสรรบัฟเฟอร์ด้านเข้าของแพ็กเกตสวิตช์ในสภาวะทราฟฟิกไม่สม่ำเสมอโดยใช้ฮอปฟีลด์เน็ตเวิร์ก
65 การตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์แบบฟัซซีโดยใช้อัตราการเคลื่อนที่ของสถานีเคลื่อนที่ระยะทางจากสถานีฐานและความแรงสัญญาณที่รับได้
66 การปรับปรุงการจัดสรรช่องสัญญาณแบบพลวัตเชิงเรขาคณิต สำหรับทราฟฟิกไม่สม่ำเสมอในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์ระบบจีเอสเอ็ม
67 การประยุกต์ใช้นิวรอลเนตเวิร์กสำหรับการจัดสรรแบนด์วิดท์แบบรวมกันให้กับแหล่งกำเนิดวิวิธพันธุ์ในโครงข่ายเอทีเอ็ม
68 การจัดลำดับการเข้าคิวสำหรับกระบวนการแฮนด์โอเวอร์ โดยใช้เอ็มบีพีเอสและเอสพีพีคิว
69 ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูลแบบ DES : รายงาน
ปี พ.ศ. 2540
70 ขั้นตอนการตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์สำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ฟัซซีลอจิก
71 การจัดเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในโครงข่ายสื่อสาร แบบคอนเนกชันโอเรียนเตด โดยใช้ฮิวริสติกอัลกอริทึม
72 การกำหนดเส้นทางในระบบสื่อสารโดยใช้นิวรอนเน็ตเวอร์ค
73 โปรแกรมการแปลงโปรโตคอลจาก ISDN ไปเป็น X.25 : รายงาน
ปี พ.ศ. 2539
74 โทรศัพท์ ISDN : รายงาน
75 โปรแกรมแปลงโปรโตคอลจาก ISDN ไปเป็น X.25
76 การประยุกต์ใช้ฮอบฟีลด์เนตสำหรับการกำหนดเส้นทาง ในโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม
ปี พ.ศ. 2538
77 การประดิษฐ์โปรแกรมกำจัดเสียงสะท้อนในระบบโทรศัพท์