ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาทิต เบญจพลกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วาทิต เบญจพลกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10
2 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 6
3 ทับทิม อ่างแก้ว 6
4 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 3
5 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 3
6 วิทยากร อัศดรวิเศษ 3
7 นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 3
8 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 3
9 สมชาย จิตะพันธ์กุล 3
10 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 3
11 วันทวัฒน์ วงศ์มาโนชญ์ 2
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
13 เจนจบ วีระพานิชเจริญ 2
14 ณัฐกร จำปาวัลย์ 2
15 ณัฐต์ศุภางค์ ปิตะคาพันธ์ 2
16 ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ 2
17 ดวงฤดี วรสุชีพ 2
18 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 2
19 พสุ แก้วปลั่ง 2
20 ณัฐ กาญจนศิริ 2
21 วัลยา วัชรบุศราคำ 2
22 สุรกิต ปังวัฒนกุล 1
23 กฤษดา วิศวธีรานนท์ 1
24 ภูวนาท แป้นห้วย 1
25 วรวุฒิ ทิพย์สุนทรศักดิ์ 1
26 ผลประดิษฐ์ พุมมาวงค์ 1
27 1
28 รัฐพล ศรุติรัตนวรกุล 1
29 โชติวิทย์ เตชะบัญญัติ 1
30 จักรกฤษณ์ จันทฤทธิ์ 1
31 มุหัมมัด มั่นศรัทธา 1
32 พัชราพรรณ ศรีวจนโรจน์ 1
33 ณัฐวร ปานจินดา 1
34 สรรชัย ดีเลิศไพบูลย์ 1
35 ศรัณย์ เกียรติศิริโรจน์ 1
36 เอกชัย เจริญโรจน์มงคล 1
37 กิตติศักดิ์ ล่ำดี 1
38 สุชัย โรจนวิไลกุล 1
39 ณฑี ประภาวงษ์ 1
40 พิสันต์ วงศ์วิเศษกิจ 1
41 ธนพงศ์ พ่วงคง, 2521- 1
42 ประกาศิต ศรีประไหม 1
43 สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์ 1
44 ธนทัต วัฒนสุวกุล 1
45 วราลักษณ์ เศรษฐเสถียร 1
46 สุพัตรา ศรีสุรมณี 1
47 รุ่งรัฐ วิรติกุล 1
48 ปิยาภรณ์ กระฉอดนอก 1
49 วรวิทย์ เสถียรพัฒนากูล 1
50 บงการ หอมนาน 1
51 สมเกียรติ พรชัยวิวัฒน์ 1
52 ชัยยุทธ สุขศิริ 1
53 ไม่มีข้อมูล 1
54 ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ 1
55 ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 1
56 ธีรพงษ์ ประทุมศิริ 1
57 เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์ 1
58 เอกชัย ลีลารัศมี 1
59 วันเฉลิม โปรา 1
60 แนบบุญ หุนเจริญ 1
61 สมชาย ปุญญนิรันดร์ 1
62 วราทร เลิศวงศ์วีรชัย 1
63 สัญญา พินัยกุล 1
64 วิภาดา สามะบุตร 1
65 พงศ์ภพ ฤดีชื่น 1
66 วิกรณ์ คุณศรีรักษ์สกุล 1
67 อภิศักดิ์ สัณธนะ 1
68 พิษณุ ก่อเกียรติพิทักษ์ 1
69 วศิมน พาณิชพัฒนกุล 1
70 กวิน นิ่มไศละ 1
71 ณัฏฐรี เหล่าวิเศษกุล 1
72 ชีวโรจน์ นวลประเสริฐ 1
73 จารุวรรณ ละอองมาลย์ 1
74 เฉลิมชัย พฤกษานุบาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 2
3 2555 3
4 2554 1
5 2553 6
6 2552 6
7 2551 5
8 2550 6
9 2549 3
10 2548 8
11 2547 13
12 2546 3
13 2545 5
14 2544 9
15 2543 7
16 2542 2
17 2541 10
18 2540 7
19 2539 6
20 2538 1
21 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อควบคุมการใช้พลังงานสำหรับระบบจัดการพลังงานในโรงงาน
ปี พ.ศ. 2556
2 การประยุกต์ใช้โครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายตามมาตรฐาน ZigBee/IEEE802.15.4 สำหรับระบบกั้นทางรถไฟ
3 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับแบบแผนการตัดสินใจการแฮนด์ออฟแนวตั้งภายในโครงข่ายสื่อสารเคลื่อนที่แบบวิวิธพันธุ์
ปี พ.ศ. 2555
4 แบบแผน ED threshold แบบปรับค่าได้สำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย IEEE 802.15.4 เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับเครือข่าย IEEE 802.11B/G
5 การลดต้นทุนการสัญญาณในไอพีเคลื่อนที่โดยใช้การเพจสองขั้นตอนในพื้นที่การเพจย่อยภายนอก และการปรับเปลี่ยนการเพจตามผู้ใช้แต่ละคนในพื้นที่การเพจย่อยภายใน
6 แบบแผน ED threshold แบบปรับค่าได้สำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย IEEE 802.15.4 เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับเครือข่าย IEEE 802.11B/G
ปี พ.ศ. 2554
7 แบบแผนเพจจิงท้องถิ่นแบบกระจายโดยปรับเปลี่ยนตามผู้ใช้แต่ละคนเพื่อลดต้นทุนการสัญญาณในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนาระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) บนพื้นฐานของโพรโทคอลเริ่มต้นเซสชัน (ปีที่2)
9 การพัฒนาการเข้ารหัสแหล่งกำเนิด-ช่องสัญญาณร่วมกันสำหรับการส่งวีดิทัศน์ไร้สาย
10 แบบแผนการตัดสินใจการแฮนด์ออฟแนวตั้งภายในโครงข่ายสื่อสารเคลื่อนที่แบบวิวิธพันธุ์
11 การพัฒนาการเข้ารหัสแหล่งกำเนิด-ช่องสัญญาณร่วมกัน สำหรับการส่งวีดิทัศน์ไร้สาย
12 แบบแผนการตัดสินใจการแฮนด์ออฟแนวตั้งภายในโครงข่ายสื่อสารเคลื่อนที่แบบวิวิธพันธุ์
13 การพัฒนาระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เนต [VolP] บนพื้นฐานของโพรโทคอลเริ่มต้นเซสชัน [ปีที่ 2]
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนาระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เนต (Vo IP) บนพื้นฐานของโพรโทคอล เริ่มต้นเซลชั่น (ปีที่ 2)
15 งานศึกษาความเป็นไปได้ของระบบจัดการโครงข่ายระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสงบูรณาการ
16 การวิจัยและออกแบบจัดสร้างเครื่องต้นแบบตรวจวัดสภาพของแบตเตอรี่แบบแสดงผลระยะไกลผ่านสายสื่อสารของ กฟน.
17 การพัฒนาระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์ (VoIP) บนพื้นฐานของโพรโทคอลเริ่มต้นเซสชัน ปีที่ 2
18 การพัฒนาระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต (VolP) บนพื้นฐานของโพรโทคอลเริ่มต้นเซสซัน (ปีที่ 1)
19 การพัฒนาระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เนต (Vo IP) บนพื้นฐานของโพรโทคอล เริ่มต้นเซลชั่น (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2551
20 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
21 การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการโทรมาตร (ปีที่ 3) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
22 การพัฒนาระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต (VolP) บนพื้นฐานของโพรโทคอลเริ่มต้นเซสซัน (ปีที่ 1)
23 การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการโทรมาตร (ปีที่ 2)
24 การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับการโทรมาตร (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2550
25 แบบแผนเพจจิงท้องถิ่นแบบกระจายสำหรับการจัดการสภาพเคลื่อนที่ในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
26 การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการโทรมาตร (ปีที่ 2) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
27 การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการโทรมาตร (ปีที่ 2)
28 การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับการโทรมาตร (ปีที่ 2)
29 โครงข่ายเคลื่อนที่/ไร้สาย (ปี 2006 ครั้งที่ 2)
30 โครงข่ายเคลื่อนที่/ไร้สาย (ปี 2007 ครั้งที่ 1)
ปี พ.ศ. 2549
31 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
32 โพรโทคอลเพื่อเพิ่มสมรรถนะการควบคุมการเข้าถึงตัวกลางในโครงข่ายแอดฮอก
33 การพัฒนาระบบวัดข้อมูลตำแหน่งทางไกลผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจีเอสเอ็ม
ปี พ.ศ. 2548
34 แบบแผนการสำรองแบนด์วิดท์ชนิดปรับตัวร่วมกับการจัดกลุ่มแบบพลวัตสำหรับโครงข่ายไร้สายมัลติมีเดีย
35 การออกแบบนิวรอลเนตเวิร์กเพื่อประมาณค่าตำแหน่งของสถานีเคลื่อนที่
36 เครื่องรับที่มีการขจัดสัญญาณแทรกสอดแบบต่อเนื่องโดยใช้การจัดกลุ่มรหัสสำหรับข่ายเชื่อมโยงขาลงในระบบสื่อสารซีดีเอ็มเอชนิดแถบกว้าง
37 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับการควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สาย
38 การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการโทรมาตร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
39 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความเท่าเทียมและประสิทธิผลของการควบคุมการตอบรับการเรืยก โดยการวิเคราะห์ความร่วมมือภายในกลุ่มย่อยของผู้เล่นทั้งหมด
40 การพัฒนาเครื่องโทรศัพท์อินเทอร์เนตต้นแบบที่ใช้โพรโทคอล SIP
41 การนำฟัซซีลอจิกมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมพารามิเตอร์การใช้ในโครงข่ายสื่อสารเอทีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2547
42 การลดกำลังค่ายอดสำหรับการส่งแบบ OFDM ด้วยการขยายคอนสเตลเลชันสำหรับการมอดูเลตแบบ APSK
43 การปรับปรุงการใช้เพจจิงในโพรโทคอลอินเทอร์เนตเคลื่อนที่บนพื้นฐานของการลงทะเบียนภายหลัง
44 การลดกำลังค่ายอดสำหรับการส่งแบบหลายคลื่นพาห์โดยใช้วิธีจองและเพิ่มขนาดเสียงสัญญาณ
45 โพรโทคอลจัดการสภาพเคลื่อนที่และพักแพ็กเกตสำหรับการแฮนด์โอเวอร์ในโครงข่าย IP ไร้สาย
46 การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรแบนด์วิดท์สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็วในโครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่
47 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
48 การปรับปรุงสมรรถนะของระบบไอพีเคลื่อนที่โดยใช้แบบแผนโซ่สมอและการจัดเส้นทางที่เหมาะที่สุดบนพื้นฐานของตัวแทนบ้านเสมือนสำหรับการจัดการสภาพเคลื่อนที่
49 การส่งข้อมูลแบบใช้แบนด์วิดท์กว้างมากสำหรับโครงข่ายพื้นที่ส่วนบุคคลไร้สาย
50 การส่งข้อมูลแบบใช้แบนด์วิดท์กว้างมาก สำหรับโครงข่ายพื้นที่ส่วนบุคคลไร้สาย
51 การลดกำลังค่ายอดสำหรับการส่งแบบหลายคลื่นพาห์ โดยใช้วิธีจองและเพิ่มขนาดเสียงสัญญาณ
52 การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรค์แบนด์วิดท์ สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็ว ในโครงข่ายอินเตอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่
53 โพรโทคอลจัดการสภาพเคลื่อนที่และพักแพ็กเกต สำหรับการแฮนด์โอเวอร์ในโครงข่าย IP ไร้สาย
54 การประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2546
ปี พ.ศ. 2546
55 เครื่องรับแบบขจัดสัญญาณแทรกสอดระหว่างกลุ่มรหัส สำหรับเชื่อมโยงขาลงในระบบสื่อสารซีดีเอ็มเอชนิดแถบกว้าง
56 การปรับปรุงสมรรถนะการแฮนด์ออฟในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่โดยการเริ่มแฮนด์ออฟก่อนโนดเคลื่อนที่เดินทางถึงขอบเขตพื้นที่ครอบคลุมของตัวแทน
57 การควบคุมการตอบรับการเรียกสำหรับทราฟฟิกเสียงและข้อมูลในระบบซีดีเด็มเอแบบวิธีดูเพลกซ์แบบแบ่งเวลา
ปี พ.ศ. 2545
58 การพัฒนาซอฟต์แฮนด์ออฟในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ซีดีเอ็มเอบนพื้นฐานระบบอนุมานฟัซซี วิธีลดระดับแบบเกรเดียนต์และการควบคุมแบบขั้นอย่างง่าย
59 การประมาณค่าตำแหน่งของสถานีเคลื่อนที่โดยใช้นิวรอลเนตเวิร์ก
60 การประมาณช่องสัญญาณแบบบอดโดยใช้อัลกอริทึมกำลังสองเฉลี่ยน้อยที่สุด ที่ถูกนอร์มอลไลซ์สำหรับมัลติยูสเซอร์ดีเทกเตอร์ที่ปรับตัวได้แบบกลุ่ม-บอด
61 การปรับปรุงการควบคุมกำลังแบบฟัซซีในระบบสื่อสารเคลื่อนที่เซลลูลาร์แบบดีเอส-ซีดีเอ็มเอ
62 การนำฟัซซีลอจิกมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมพารามิเตอร์การใช้ในโครงข่ายสื่อสารเอทีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2544
63 การควบคุมถังรั่วแบบลำดับความสำคัญด้วยฟัซซีลอจิกสำหรับการตรวจทราฟฟิกในโครงข่ายเอทีเอ็ม
64 เครื่องรับแบบกำจัดการแทรกสอดแบบขนานโดยใช้ฟังก์ชันไม่เชิงเส้น แบบไฮเปอร์โบลิกแทนเจนต์และค่าถ่วงน้ำหนักเหมาะที่สุด ในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ซีดีเด็มเอ
65 การจัดการบัฟเฟอร์สำหรับทีซีพีบนบริการจีเอฟอาร์ในโครงข่ายเอทีเอ็ม
66 การปรับปรุงแบบแผนการควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่เซลลูลาร์ซีดีเอ็มเอที่รองรับทราฟฟิกเสียงและข้อมูลรวมกัน
67 การปรับปรุงถังรั่วแบบดั้งเดิมในการควบคุมพารามิเตอร์การใช้เอทีเอ็มโดยการใช้เครดิตโทเค็นและฟัชซีลอจิก
68 การทำนายสัญญาณกำลังในช่องสัญญาณเฟดดิงแบบเรย์ลีโดยใช้นิวรอลเนตเวิร์ก
69 การประยุกต์ฟัซซีลอจิกสำหรับปรับค่าเริ่มเปลี่ยนของซอฟต์แฮนด์ออฟในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ซีดีเเอ็มเอ
70 การปรับระดับจุดเริ่มเปลี่ยนตามความยาวคิวแบบพลวัตสำหรับถังรั่ว ที่มีการจัดลำดับความสำคัญในโครงข่ายเอทีเอ็มโดยใช้ฟัซซีลอจิก
71 เครื่องรับแบบขจัดสัญญาณแทรกสอดแบบขนานชนิดปรับตัวได้แบบบอดโดยการลดความแปรปรวนของพลังงานสัญญาณขาออกจากเครื่องรับในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ซีดีเอ็มเอ
ปี พ.ศ. 2543
72 การจัดเส้นทางแบบมัลติคาสต์บนโครงข่ายเอทีเอ็มโดยใช้ฮิวริสติกอัลกอริทึม
73 การปรับปรุงการควบคุมกำลังในข่ายเชื่อมโยงย้อนกลับในระบบวิทยุเคลื่อนที่เซลลูลาร์ DS-CDMA
74 การตัดสินตัวถ่วงน้ำหนักในเครื่องรับแบบการขจัดการแทรกสอดบางส่วนในระบบซีดีเอ็มหลายอัตราโดยใช้ค่าความแปรปรวนจากสัญญาณขาออกของแมตซ์ฟิลเตอร์
75 การประยุกต์ใช้งานฟัซซีนิวรอลเนตเวิร์กสำหรับหน้าที่ควบคุมพารามิเตอร์การใช้ในโครงข่ายเอทีเอ็ม
76 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการกำหนดช่องสัญญาณแบบพลวัต ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์
77 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการกำหนดช่องสัญญาณแบบพลวัตในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์
78 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการกำหนดช่องสัญญาณแบบพลวัตในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์
ปี พ.ศ. 2542
79 การควบคุมกำลังส่งของสถานีเคลื่อนที่ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์แบบ DS/CDMA โดยประมาณค่าความผิดพลาด
80 การปรับปรุงการจัดสรรช่องสัญญาณพลวัตชนิดเรขาคณิต-ฟังก์ชันค่าใช้จ่ายโดยใช้อัลกอริทึมแอ็กเกรสซีฟสำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์ แบบทีดีเอ็มเอ
ปี พ.ศ. 2541
81 การจัดเส้นทางที่เหมาะสมในโครงข่ายสื่อสารแบบคอนเนกชั่นโอเรียนเตด โดยใช้ฮิวริสติกอัลกอริทึม
82 การจัดสรรบัฟเฟอร์ด้านเข้าของแพ็กเกตสวิตช์ในสภาวะทราฟฟิกไม่สม่ำเสมอโดยใช้ฮอปฟีลด์เน็ตเวิร์ก
83 การตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์แบบฟัซซีโดยใช้อัตราการเคลื่อนที่ของสถานีเคลื่อนที่ระยะทางจากสถานีฐานและความแรงสัญญาณที่รับได้
84 การปรับปรุงการจัดสรรช่องสัญญาณแบบพลวัตเชิงเรขาคณิต สำหรับทราฟฟิกไม่สม่ำเสมอในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์ระบบจีเอสเอ็ม
85 การประยุกต์ใช้นิวรอลเนตเวิร์กสำหรับการจัดสรรแบนด์วิดท์แบบรวมกันให้กับแหล่งกำเนิดวิวิธพันธุ์ในโครงข่ายเอทีเอ็ม
86 การจัดลำดับการเข้าคิวสำหรับกระบวนการแฮนด์โอเวอร์ โดยใช้เอ็มบีพีเอสและเอสพีพีคิว
87 ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูลแบบ DES : รายงาน
88 ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้มาตรฐานเข้ารหัสลับข้อมูลแบบ DES
89 การกำหนดเส้นทางในระบบสื่อสารโดยใช้นิวรอนเน็ตเวอร์ด
90 ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้มาตรฐานเข้ารหัสลับข้อมูลแบบ DES
ปี พ.ศ. 2540
91 ขั้นตอนการตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์สำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ฟัซซีลอจิก
92 การจัดเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในโครงข่ายสื่อสาร แบบคอนเนกชันโอเรียนเตด โดยใช้ฮิวริสติกอัลกอริทึม
93 การกำหนดเส้นทางในระบบสื่อสารโดยใช้นิวรอนเน็ตเวอร์ค
94 โปรแกรมการแปลงโปรโตคอลจาก ISDN ไปเป็น X.25 : รายงาน
95 การประดิษฐ์โปรแกรมกำจัดเสียงสะท้อนในระบบโทรศัพท์
96 โทรศัพท์ ISDN
97 โปรแกรมการแปลงโปรโคคอลจาก ISDN ไปเป็น x.25
ปี พ.ศ. 2539
98 โทรศัพท์ ISDN : รายงาน
99 โปรแกรมแปลงโปรโตคอลจาก ISDN ไปเป็น X.25
100 โทรศัพท์ ISDN
101 โปรแกรมการแปลงโปรโคคอลจาก ISDN ไปเป็น x.25
102 การประยุกต์ใช้ฮอบฟีลด์เนตสำหรับการกำหนดเส้นทาง ในโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม
103 การกำหนดเส้นทางในระบบสื่อสารโดยใช้นิวรอนเน็ตเวอร์ด
ปี พ.ศ. 2538
104 การประดิษฐ์โปรแกรมกำจัดเสียงสะท้อนในระบบโทรศัพท์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
105 การประดิษฐ์โปรแกรมกำจัดเสียงสะท้อนในระบบโทรทัศน์
106 การพัฒนาการเข้ารหัสแหล่งกำเนิด-ช่องสัญญาณร่วมกันสำหรับการส่งวีดิทัศน์ไร้สาย