ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลีย์ อมรพล
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 8
2 ดาวรุ่ง คงเทียน 8
3 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 8
4 อนันต์ ทองภู 7
5 สุภาพร สุขโต 7
6 สมฤทัย ตันเจริญ 7
7 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 7
8 พินิจ กัลยาศิลปิน 7
9 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
10 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
11 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 6
12 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
13 วนิดา โนบรรเทา 5
14 สมควร คล้องช้าง 5
15 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 5
16 นิลุบล ทวีกุล 5
17 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
18 บุญญาภา ศรีหาตา 5
19 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
20 ปรีชา กาเพ็ชร 4
21 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
22 จงรักษ์ จารุเนตร 4
23 เสาวรี บำรุง 4
24 สมพงษ์ ทองช่วย 4
25 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
26 อุดม วงศ์ชนะภัย 4
27 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 4
28 ประพิศ วองเทียม 4
29 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
30 โอภาษ บุญเส็ง 3
31 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
32 ประนอม ใจอ้าย 3
33 อิสระ พุทธสิมมา 3
34 วินัย ศรวัต 3
35 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
36 วิทูร อมรพล 3
37 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
38 ฉลอง เกิดศรี 3
39 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
40 วสันต์ วรรณจักร์ 3
41 วุฒิพล จันสระคู 3
42 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
43 เหรียญทอง พานสายตา 3
44 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
45 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
46 แฉล้ม มาศวรรณา 3
47 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
48 อนุชา เหลาเคน 3
49 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
50 อานนท์ มลิพันธ์ 3
51 กิติพร เจริญสุข 3
52 จารุวรรณ บางแวก 3
53 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
54 สันติ พรหมคำ 3
55 สุชาติ คำอ่อน 3
56 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
57 สุภาวดี สมภาค 3
58 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
59 ปรีชา แสงโสดา 3
60 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
61 มณี หาชานนท์ 3
62 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
63 วาสนา วันดี 3
64 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
65 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
66 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
67 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
68 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
69 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
70 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
71 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
72 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
73 เอมอร เพชรทอง 3
74 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
75 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
76 กุลชาติ นำคจันทึก 3
77 จำนง ชัญถาวร 3
78 โอภำษ บุญเส็ง 3
79 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
80 สาคร โรจนัย 3
81 ศักดา พุทธพาธ 3
82 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
83 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
84 สุมนำ งามผ่องใส 3
85 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
86 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
87 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
88 เมธาพร พุฒขำว 3
89 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
90 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
91 ไพรสน รุจิคุณ 2
92 รัฐกร สืบคา 2
93 สาธิต อารีรักษ์ 2
94 สุภำพร สุขโต 2
95 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
96 มำลัย กล่อมแก้ว 2
97 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
98 วริศ แคนคอน 2
99 เมธำพร พุฒขำว 2
100 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
101 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
102 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
103 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
104 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
105 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
106 อุบล หินเธาว์ 2
107 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
108 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
109 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
110 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
111 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
112 อภิชำต เมืองซอง 2
113 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
114 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
115 เสำวรี บำรุง 2
116 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
117 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
118 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
119 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
120 สมชำย บุญประดับ 2
121 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
122 เจิม จาประโคน 2
123 วารีย์ ทองมี 2
124 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
125 ปัทมกร พงวาเรศ 2
126 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
127 แววตา พลกุล 2
128 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
129 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
130 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
131 ศิริขวัญ ภู่นา 2
132 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
133 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
134 อุชฎา สุขจันทร์ 2
135 รมิดา ขันตรีกรม 2
136 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
137 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
138 สรัตนา เสนาะ 2
139 วนิดำ โนบรรเทำ 2
140 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
141 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
142 เมธาพร พุฒขาว 1
143 สมชาย บุญประดับ 1
144 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
145 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
146 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
147 เบญจมาศ คำสืบ 1
148 มาลัย กล่อมแก้ว 1
149 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
150 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
151 พัชรินทร์ นามวง์ 1
152 วรกานต์ ยอดชมภู 1
153 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
154 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
155 จิราภา เมืองคล้าย 1
156 ศุภกน์ ล้วนมณี 1
157 มนตรี ปานตู 1
158 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
159 ประชา ถ้าทอง 1
160 ปิยะรัตน์ จังพล 1
161 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
162 สมบูรณ์ วันดี 1
163 ประชา ถ้ำทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 3
5 543 7