ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลภ แย้มเหมือน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
3 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
4 คัคนางค์ มณีศรี 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
6 ธวัชชัย สันติสุข 1
7 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
8 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
11 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
13 Somying Tumwasorn 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
15 อุทัย บุญประเสริฐ 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
18 วิไล ชินธเนศ 1
19 สำเริง แย้มโสภี 1
20 สุวิชา ทองสิมา 1
21 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
22 ไววิทย์ พุทธารี 1
23 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
24 Pornpimol Muanjai 1
25 Varunee Padmasankh 1
26 Walaisiri Muangsiri 1
27 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
28 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
29 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
30 สายฝน ควรผดุง 1
31 สิริพร สิวราวุฒิ 1
32 สมพร พรมดี 1
33 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
34 วาสนา เสียงดัง 1
35 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
36 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
37 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
38 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
39 Kittisak Likhitwitayawuid 1
40 Panee Boonthavi 1
41 Sumphan Wongseripipatana 1
42 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
43 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
44 Jaitip Paiboon 1
45 วัฒนชัย สมิทธากร 1
46 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
47 Supa Chantharasakul 1
48 Garnpimol C. Ritthidej 1
49 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
50 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
51 บรรจง คณะวรรณ 1
52 มยุรี ตันติสิระ 1
53 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
54 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
55 Vimolmas Lipipun 1
56 Wilai Anomasiri 1
57 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
58 Boonchai Sangpetngam 1
59 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
60 Chalermpol Leevailoj 1
61 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
62 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
63 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
65 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
66 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
67 Srilert Chotpantarat 1
68 กาญจนา แก้วเทพ 1
69 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
70 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
71 Vanida Chantarateptawan 1
72 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
73 ศิริชัย ศิริกายะ 1
74 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
75 เอกชัย อดุลยธรรม 1
76 Thada Jirajaras 1
77 สุมิตรา พูลทอง 1
78 Yeshey Penjor 1
79 กำจัด มงคลกุล 1
80 รุ่งราวี ทองกันยา 1
81 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
82 ประคอง ชอบเสียง 1
83 ชอุ่ม มลิลา 1
84 ๋Janes, Gavin W. 1
85 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
86 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
87 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
88 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
89 Chonticha Srisawang 1
90 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
91 วินัย งามแสง 1
92 นภสร โกวรรธนะกุล 1
93 Phanphen Wattanaarsakit 1
94 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
95 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
96 Puttipongse Varavudhi 1
97 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
98 ละอองทิพย์ เหมะ 1
99 Kitpramuk Tantayaporn 1
100 Naiyana Chaiyabutr 1
101 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
102 Ampa Luiengpirom 1
103 Sompol Sanguanrungsirikul 1
104 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
105 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
106 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
107 พรรณี กาญจนพลู 1
108 Chakkaphan Sutthirat 1
109 สุมา เมืองใย 1
110 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
111 วิมล เหมะจันทร 1
112 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
113 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
114 Jittima Chatchawansaisin 1
115 Thanathon Sesuk 1
116 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
117 สุวดี ยาป่าคาย 1
118 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
119 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
120 สมชัย วัฒนการุณ 1
121 ศุกันยา ห้วยผัด 1
122 กระมล ทองธรรมชาติ 1
123 Suchin Arunsawatwong 1
124 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
125 อวย เกตุสิงห์ 1
126 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
127 ประธาน ดาบเพชร 1
128 กมลชนก ยวดยง 1
129 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
130 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
131 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
132 Pantharee Boonsatorn 1
133 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
134 Kasidit Nootong 1
135 Waraporn Siriterm 1
136 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
137 Anawatch Mitpratan 1
138 สิทธิพร แอกทอง 1
139 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
140 Chayaporn Supachartwong 1
141 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
142 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
143 Acom Sornsute 1
144 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
145 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
146 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
147 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
148 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
149 Chariya Uiyyasathian 1
150 Rajalida Lipikorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 1
3 2538 1