ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา,
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 21
2 บุญเลิศ ส่องสว่าง 4
3 สุภาพรรณ ใจรื่น 4
4 จุรีรัตน์ สิทธิโชค 4
5 อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ 3
6 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 3
7 จินตนา ยูนิพันธุ์ 2
8 นิดา วุฒิวัย 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 2
10 วราภรณ์ บวรศิริ 2
11 สุชัญญา ดุษฎีอำไพ 2
12 ละอองทิพย์ เหมะ 2
13 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 2
14 ธวัชชัย สันติสุข 1
15 วิไล ชินธเนศ 1
16 อุทัย บุญประเสริฐ 1
17 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
18 Chulalongkorn University. Graduate School 1
19 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
21 วัลลภ แย้มเหมือน 1
22 รัชนี คำแสน 1
23 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
24 สำเริง แย้มโสภี 1
25 คัคนางค์ มณีศรี 1
26 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
27 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
28 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
29 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
30 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
31 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
34 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
35 สมพร นาคสุวรรณ 1
36 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
37 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
38 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
40 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
42 Somying Tumwasorn 1
43 จินตนา สายทองคำ 1
44 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
45 ประไพ นวลแสง 1
46 ประไพศรี ตยานันท์ 1
47 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
48 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
49 นิภา วงษ์พิพัฒน์พงษ์ 1
50 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
51 พรรณวิภา ธัญญะคุปต์ 1
52 ผุสดี ถาวรกูล 1
53 Varunee Padmasankh 1
54 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
55 ประกอบ คุปรัตน์ 1
56 ไววิทย์ พุทธารี 1
57 ธนิดา วัฒนะโชติ 1
58 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
59 จรีพร พูลสงวน 1
60 สิริพร สิวราวุฒิ 1
61 สมพร พรมดี 1
62 จุฑารัตน์ ทับทอง 1
63 เยาวลักษณ์ คัคโนภาส 1
64 สุนีย์ นัยจรัญ 1
65 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
66 สายฝน ควรผดุง 1
67 วาสนา เสียงดัง 1
68 ธนู อุทัยพันธุ์ 1
69 เมืองทอง แขมมณี 1
70 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
71 ธงชัย วงศ์เสนา 1
72 สุวิชา ทองสิมา 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
74 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
75 สุวรรณา อนุสันติ 1
76 สุทธนู ศรีไสย 1
77 ชอุ่ม มลิลา 1
78 ประคอง สุทธสาร 1
79 ละออง วรรณโคตร 1
80 Chakkaphan Sutthirat 1
81 นวลทิพย์ อรุณศรี 1
82 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
83 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
84 วิมล เหมะจันทร 1
85 วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์ 1
86 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
87 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
88 สุมิตรา วิริยะ 1
89 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
90 อำไพ โกมลมิศร์ 1
91 ประดับ นิลพังงา 1
92 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
93 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
94 ชูชีพ พุทธประเสริฐ 1
95 Phanphen Wattanaarsakit 1
96 อารมณ์ วุฒิพฤกษ์ 1
97 ชรีย์นาท จิตต์บรรเทา 1
98 สุมิตรา พูลทอง 1
99 กำจัด มงคลกุล 1
100 สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม 1
101 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
102 วรพรรณ กีรานนท์ 1
103 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
104 Wilai Anomasiri 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
106 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
107 วัฒนชัย สมิทธากร 1
108 Kittisak Likhitwitayawuid 1
109 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
110 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
111 อาภรณ์ รอดอรินทร์ 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
113 ศิริชัย ศิริกายะ 1
114 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
116 กาญจนา แก้วเทพ 1
117 Sumphan Wongseripipatana 1
118 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
119 ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ 1
120 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
121 Sompol Sanguanrungsirikul 1
122 Kitpramuk Tantayaporn 1
123 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
124 ธนีนาฏ ณ สุนทร 1
125 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
126 พรนภา บรรจงกาลกุล 1
127 ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ 1
128 Garnpimol C. Ritthidej 1
129 Vimolmas Lipipun 1
130 สมฤดี วงษ์สมิง 1
131 มยุรี ตันติสิระ 1
132 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
133 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
134 ภัทริยา งามมุข 1
135 สุปราณี วีชะรังสรรค์ 1
136 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
140 ปุณยวีร์ ฐิติธัญวรัตม์ 1
141 จรัญญา พงษ์สุทธิรักษ์ 1
142 ศิริจิตร ตันติวุฒิกุล 1
143 ศิริพร ครุฑกาศ 1
144 สมศรี อ่ำสำอางค์ 1
145 สุภัตรา วีรพลิน 1
146 สินธะวา คามดิษฐ์ 1
147 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
148 Boonchai Sangpetngam 1
149 Chulalongkorn University.Graduate school 1
150 Jaitip Paiboon 1
151 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
152 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
153 Supa Chantharasakul 1
154 Panee Boonthavi 1
155 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
156 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
157 Srilert Chotpantarat 1
158 Chalermpol Leevailoj 1
159 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
160 Vanida Chantarateptawan 1
161 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
162 Narong Punnim 1
163 Pornpimol Muanjai 1
164 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
165 Waraporn Siriterm 1
166 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
167 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
168 Acom Sornsute 1
169 Ong, Say Kee 1
170 Anawatch Mitpratan 1
171 Chayaporn Supachartwong 1
172 วินัย งามแสง 1
173 Tadchanon Chuman 1
174 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
175 Chonticha Srisawang 1
176 Jittima Chatchawansaisin 1
177 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
178 Pantharee Boonsatorn 1
179 Thada Jirajaras 1
180 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
181 Siriporn Sriwarakan 1
182 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
183 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
184 เอกชัย อดุลยธรรม 1
185 กมลชนก ยวดยง 1
186 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
187 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
188 ศุกันยา ห้วยผัด 1
189 Thanathon Sesuk 1
190 สุวดี ยาป่าคาย 1
191 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
192 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
193 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
194 พรชุลี อาชวอำรุง 1
195 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
196 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
197 สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 1
198 แน่งน้อย พัวพัฒนกุล 1
199 สมชัย วัฒนการุณ 1
200 สุภาพรรณ ไชยเศรษฐ 1
201 กัญญา ศุภปิติพร 1
202 Chariya Uiyyasathian 1
203 ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ 1
204 สายพิณ ธรรมบำรุง 1
205 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
206 สุภา หรูจิตตวิวัฒน์ 1
207 กระมล ทองธรรมชาติ 1
208 พิกุล บุญประเสริฐ 1
209 อวย เกตุสิงห์ 1
210 โกเมท เทือกสุบรรณ 1
211 ประธาน ดาบเพชร 1
212 อัญชลี สีตบุตร 1
213 บุญธรรม จิตไธสง 1
214 Rajalida Lipikorn 1
215 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
216 ประนอม รอดคำดี 1
217 อนุศักดิ์ สมิตสันต์ 1
218 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
219 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
220 ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ 1
221 Suchin Arunsawatwong 1
222 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
223 สามารถ คงสะอาด 1
224 สุมา เมืองใย 1
225 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
226 พรรณี กาญจนพลู 1
227 นิศา วิชพันธุ์ 1
228 ประคอง ชอบเสียง 1
229 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
230 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
231 Puttipongse Varavudhi 1
232 บรรจง คณะวรรณ 1
233 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
234 Ampa Luiengpirom 1
235 Naiyana Chaiyabutr 1
236 Prakong Tangpraprutkul 1
237 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
238 มยุรี จารุปาน 1
239 สิทธิพร แอกทอง 1
240 มยุรี สุทธิเลิศอรุณ 1
241 จิรวัฒน์ วีรังกร 1
242 Kasidit Nootong 1
243 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
244 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
245 ชูศักดิ์ เอกเพชร 1
246 รุ่งราวี ทองกันยา 1
247 ๋Janes, Gavin W. 1
248 Yeshey Penjor 1
249 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
250 นภสร โกวรรธนะกุล 1
251 Walaisiri Muangsiri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 3
3 2553 3
4 2552 2
5 2551 1
6 2545 2
7 2544 3
8 2543 1
9 2542 1
10 2541 1
11 2540 3
12 2539 6
13 2538 3
14 2536 1
15 2534 1
16 2533 2
17 2532 7
18 2531 2
19 2530 4
20 2529 2
21 2528 1
22 2527 1
23 2526 3
24 2525 4
25 2524 3
26 2523 3
27 2522 1
28 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 รูปแบบการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยระบบการสอนรายบุคคลสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3 การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษานิสิตนักศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
4 การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
6 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต1
7 การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษามาตรฐานครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
9 สภาพและปัญหาการจัดการการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2551
10 แนวทางการพัฒนาคุณธรรม ที่พึงประสงค์ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
ปี พ.ศ. 2545
11 การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การบริหารคุณภาพ สำหรับกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน
12 การนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างของการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2544
13 การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
14 การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
15 การวิเคราะห์คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2543
16 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2542
17 รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2541
18 รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาพยาบาลเพื่อลดความเครียด
ปี พ.ศ. 2540
19 การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
20 การพัฒนารูปแบบการสอนบูรณาการเพื่อส่งเสริมจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
21 การวิเคราะห์หลักสูตรนาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
22 การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่เกี่ยวกับการเรียนของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ ในสถาบันผลิตครูสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
23 การศึกษากลยุทธ์การรับเข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
24 การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย
25 การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาครูในวิทยาลัยครู
26 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ ของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป
27 วิถีการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2538
28 การวิเคราะห์การจัดการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
29 รูปแบบการพัฒนาระดับความสุขสมบูรณ์ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
30 บทบาทของบุคลากรนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาในหอพัก
ปี พ.ศ. 2536
31 การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กับหน่วยงานต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2534
32 พัฒนาการของกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2533
33 การประเมินโครงการคุรุทายาทของวิทยาลัยครู
34 การศึกษาบทบาทของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2532
35 การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำแนกตามสาขาวิชา
36 คุณภาพบัณฑิตของโรงเรียนนายเรืออากาศตามการรับรู้ ของอาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศ และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต
37 การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน
38 ทิศทางการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของทบวงมหาวิทยาลัย
39 การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
41 การนำเสนอแนวทางพัฒนาหอพักนักศึกษาในสหวิทยาลัยศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2531
42 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43 การพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
44 แนวทางพัฒนานักศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในสหวิทยาลัยอีสาน-เหนือ และสหวิทยาลัยอีสาน-ใต้
45 วิถีชีวิตนักศึกษาแพทย์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ต่อการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเอก ชนในประเทศไทย
47 แนวทางพัฒนานักศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2529
48 การเปรียบเทียบลักษณะนิสิตจำแนกตามสาขาวิชา : การศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐานของอาจารย์พยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
50 การวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
51 การจัดบริการนักศึกษาของวิทยาลัยครูในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
52 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาวิทยาลัยครู
53 การนำเสนอโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาภาษาไทย ในวิทยาลัยครู
54 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2525
55 พฤติกรรมผู้นำของอธิการบดีตามทัศนะของผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
56 งานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
57 ภารกิจของผู้บริหารกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครูตามทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคใต้
58 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2524
59 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
60 การบริการนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคใต้
61 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2523
62 ความต้องการการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศูนย์
63 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูส่วนกลาง
64 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ในวิทยาลัยครูภาคใต้
ปี พ.ศ. 2522
65 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทย เรื่อง "คำลักษณะนาม" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา