ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 21
2 บุญเลิศ ส่องสว่าง 4
3 สุภาพรรณ ใจรื่น 4
4 อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ 3
5 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 3
6 นิดา วุฒิวัย 2
7 จินตนา ยูนิพันธุ์ 2
8 วราภรณ์ บวรศิริ 2
9 ละอองทิพย์ เหมะ 2
10 สุชัญญา ดุษฎีอำไพ 2
11 Jaitip Paiboon 1
12 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
13 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
14 วัฒนชัย สมิทธากร 1
15 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
16 Wilai Anomasiri 1
17 ศิริชัย ศิริกายะ 1
18 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
19 Vanida Chantarateptawan 1
20 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
21 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
22 กาญจนา แก้วเทพ 1
23 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
24 Vimolmas Lipipun 1
25 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
26 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
27 มยุรี ตันติสิระ 1
28 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
29 Garnpimol C. Ritthidej 1
30 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
31 Panee Boonthavi 1
32 Kittisak Likhitwitayawuid 1
33 Supa Chantharasakul 1
34 Sumphan Wongseripipatana 1
35 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
36 Boonchai Sangpetngam 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
38 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
39 วิไล ชินธเนศ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
41 อุทัย บุญประเสริฐ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
43 คัคนางค์ มณีศรี 1
44 สมพร นาคสุวรรณ 1
45 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
46 รัชนี คำแสน 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
49 Somying Tumwasorn 1
50 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
51 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
52 Chalermpol Leevailoj 1
53 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
54 Srilert Chotpantarat 1
55 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
56 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
58 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
60 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
61 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
62 ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ 1
63 สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม 1
64 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
65 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
66 อารมณ์ วุฒิพฤกษ์ 1
67 Chariya Uiyyasathian 1
68 ชรีย์นาท จิตต์บรรเทา 1
69 Kasidit Nootong 1
70 ละออง วรรณโคตร 1
71 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
72 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
73 สิทธิพร แอกทอง 1
74 สุมิตรา วิริยะ 1
75 อำไพ โกมลมิศร์ 1
76 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
77 กระมล ทองธรรมชาติ 1
78 มยุรี สุทธิเลิศอรุณ 1
79 จิรวัฒน์ วีรังกร 1
80 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
81 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
82 สมชัย วัฒนการุณ 1
83 ชูศักดิ์ เอกเพชร 1
84 ประดับ นิลพังงา 1
85 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
86 ชูชีพ พุทธประเสริฐ 1
87 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
88 สุวรรณา อนุสันติ 1
89 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
90 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
91 สมฤดี วงษ์สมิง 1
92 พรนภา บรรจงกาลกุล 1
93 Chakkaphan Sutthirat 1
94 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
95 วิมล เหมะจันทร 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
97 Kitpramuk Tantayaporn 1
98 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
99 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
100 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
101 ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ 1
102 ชอุ่ม มลิลา 1
103 Phanphen Wattanaarsakit 1
104 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
105 วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์ 1
106 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
107 นวลทิพย์ อรุณศรี 1
108 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
109 วรพรรณ กีรานนท์ 1
110 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
111 ธนีนาฏ ณ สุนทร 1
112 สุมิตรา พูลทอง 1
113 กำจัด มงคลกุล 1
114 Sompol Sanguanrungsirikul 1
115 ธวัชชัย สันติสุข 1
116 กมลชนก ยวดยง 1
117 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
118 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
119 Thada Jirajaras 1
120 เอกชัย อดุลยธรรม 1
121 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
122 สุวดี ยาป่าคาย 1
123 Pantharee Boonsatorn 1
124 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
125 ศุกันยา ห้วยผัด 1
126 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
127 Thanathon Sesuk 1
128 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
129 Pornpimol Muanjai 1
130 สุปราณี วีชะรังสรรค์ 1
131 ปุณยวีร์ ฐิติธัญวรัตม์ 1
132 ภัทริยา งามมุข 1
133 สามารถ คงสะอาด 1
134 Suchin Arunsawatwong 1
135 จรัญญา พงษ์สุทธิรักษ์ 1
136 สินธะวา คามดิษฐ์ 1
137 ศิริพร ครุฑกาศ 1
138 ศิริจิตร ตันติวุฒิกุล 1
139 สมศรี อ่ำสำอางค์ 1
140 สุภัตรา วีรพลิน 1
141 Acom Sornsute 1
142 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
143 พรรณี กาญจนพลู 1
144 สุมา เมืองใย 1
145 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
146 ประคอง ชอบเสียง 1
147 ๋Janes, Gavin W. 1
148 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
149 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
150 บรรจง คณะวรรณ 1
151 Ampa Luiengpirom 1
152 Naiyana Chaiyabutr 1
153 Puttipongse Varavudhi 1
154 รุ่งราวี ทองกันยา 1
155 Yeshey Penjor 1
156 Anawatch Mitpratan 1
157 Chayaporn Supachartwong 1
158 Waraporn Siriterm 1
159 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
160 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
161 Jittima Chatchawansaisin 1
162 Chonticha Srisawang 1
163 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
164 นภสร โกวรรธนะกุล 1
165 วินัย งามแสง 1
166 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
167 ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ 1
168 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
169 ประไพศรี ตยานันท์ 1
170 สิริพร สิวราวุฒิ 1
171 สมพร พรมดี 1
172 นิภา วงษ์พิพัฒน์พงษ์ 1
173 สุวิชา ทองสิมา 1
174 ประไพ นวลแสง 1
175 สายฝน ควรผดุง 1
176 วาสนา เสียงดัง 1
177 ประกอบ คุปรัตน์ 1
178 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
179 พรรณวิภา ธัญญะคุปต์ 1
180 ธนิดา วัฒนะโชติ 1
181 วัลลภ แย้มเหมือน 1
182 จรีพร พูลสงวน 1
183 จินตนา สายทองคำ 1
184 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
185 จุฑารัตน์ ทับทอง 1
186 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
187 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
188 ธงชัย วงศ์เสนา 1
189 ธนู อุทัยพันธุ์ 1
190 สำเริง แย้มโสภี 1
191 เมืองทอง แขมมณี 1
192 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
193 ผุสดี ถาวรกูล 1
194 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
195 Rajalida Lipikorn 1
196 สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 1
197 แน่งน้อย พัวพัฒนกุล 1
198 Walaisiri Muangsiri 1
199 พิกุล บุญประเสริฐ 1
200 ประธาน ดาบเพชร 1
201 สุภาพรรณ ไชยเศรษฐ 1
202 สายพิณ ธรรมบำรุง 1
203 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
204 สุภา หรูจิตตวิวัฒน์ 1
205 อวย เกตุสิงห์ 1
206 Varunee Padmasankh 1
207 อนุศักดิ์ สมิตสันต์ 1
208 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
209 อัญชลี สีตบุตร 1
210 บุญธรรม จิตไธสง 1
211 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
212 อาภรณ์ รอดอรินทร์ 1
213 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
214 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
215 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
216 ประนอม รอดคำดี 1
217 ไววิทย์ พุทธารี 1
218 โกเมท เทือกสุบรรณ 1
219 เยาวลักษณ์ คัคโนภาส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 3
3 2553 3
4 2552 2
5 2551 1
6 2545 2
7 2544 3
8 2543 1
9 2542 1
10 2541 1
11 2540 3
12 2539 6
13 2538 3
14 2536 1
15 2534 1
16 2533 2
17 2532 7
18 2531 2
19 2530 4
20 2529 2
21 2528 1
22 2527 1
23 2526 3
24 2525 4
25 2524 3
26 2523 3
27 2522 1
28 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 รูปแบบการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยระบบการสอนรายบุคคลสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3 การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษานิสิตนักศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
4 การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
6 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต1
7 การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษามาตรฐานครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
9 สภาพและปัญหาการจัดการการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2551
10 แนวทางการพัฒนาคุณธรรม ที่พึงประสงค์ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
ปี พ.ศ. 2545
11 การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การบริหารคุณภาพ สำหรับกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน
12 การนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างของการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2544
13 การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
14 การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
15 การวิเคราะห์คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2543
16 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2542
17 รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2541
18 รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาพยาบาลเพื่อลดความเครียด
ปี พ.ศ. 2540
19 การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
20 การพัฒนารูปแบบการสอนบูรณาการเพื่อส่งเสริมจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
21 การวิเคราะห์หลักสูตรนาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
22 การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่เกี่ยวกับการเรียนของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ ในสถาบันผลิตครูสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
23 การศึกษากลยุทธ์การรับเข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
24 การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย
25 การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาครูในวิทยาลัยครู
26 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ ของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป
27 วิถีการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2538
28 การวิเคราะห์การจัดการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
29 รูปแบบการพัฒนาระดับความสุขสมบูรณ์ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
30 บทบาทของบุคลากรนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาในหอพัก
ปี พ.ศ. 2536
31 การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กับหน่วยงานต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2534
32 พัฒนาการของกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2533
33 การประเมินโครงการคุรุทายาทของวิทยาลัยครู
34 การศึกษาบทบาทของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2532
35 การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำแนกตามสาขาวิชา
36 คุณภาพบัณฑิตของโรงเรียนนายเรืออากาศตามการรับรู้ ของอาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศ และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต
37 การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน
38 ทิศทางการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของทบวงมหาวิทยาลัย
39 การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
41 การนำเสนอแนวทางพัฒนาหอพักนักศึกษาในสหวิทยาลัยศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2531
42 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43 การพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
44 แนวทางพัฒนานักศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในสหวิทยาลัยอีสาน-เหนือ และสหวิทยาลัยอีสาน-ใต้
45 วิถีชีวิตนักศึกษาแพทย์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ต่อการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเอก ชนในประเทศไทย
47 แนวทางพัฒนานักศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2529
48 การเปรียบเทียบลักษณะนิสิตจำแนกตามสาขาวิชา : การศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐานของอาจารย์พยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
50 การวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
51 การจัดบริการนักศึกษาของวิทยาลัยครูในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
52 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาวิทยาลัยครู
53 การนำเสนอโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาภาษาไทย ในวิทยาลัยครู
54 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2525
55 พฤติกรรมผู้นำของอธิการบดีตามทัศนะของผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
56 งานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
57 ภารกิจของผู้บริหารกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครูตามทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคใต้
58 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2524
59 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
60 การบริการนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคใต้
61 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2523
62 ความต้องการการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศูนย์
63 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูส่วนกลาง
64 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ในวิทยาลัยครูภาคใต้
ปี พ.ศ. 2522
65 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทย เรื่อง "คำลักษณะนาม" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา