ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 21
2 บุญเลิศ ส่องสว่าง 4
3 สุภาพรรณ ใจรื่น 4
4 อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ 3
5 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 3
6 สุชัญญา ดุษฎีอำไพ 2
7 ละอองทิพย์ เหมะ 2
8 วราภรณ์ บวรศิริ 2
9 จินตนา ยูนิพันธุ์ 2
10 นิดา วุฒิวัย 2
11 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
12 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
13 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
14 Chalermpol Leevailoj 1
15 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
16 Boonchai Sangpetngam 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
18 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
19 Somying Tumwasorn 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
21 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
23 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
24 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
25 กาญจนา แก้วเทพ 1
26 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
27 Jaitip Paiboon 1
28 Wilai Anomasiri 1
29 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
30 อุทัย บุญประเสริฐ 1
31 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
32 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
33 ศิริชัย ศิริกายะ 1
34 Vanida Chantarateptawan 1
35 Srilert Chotpantarat 1
36 คัคนางค์ มณีศรี 1
37 จินตนา สายทองคำ 1
38 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
39 ธวัชชัย สันติสุข 1
40 จรีพร พูลสงวน 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
42 ธงชัย วงศ์เสนา 1
43 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
44 วัลลภ แย้มเหมือน 1
45 ธนู อุทัยพันธุ์ 1
46 สำเริง แย้มโสภี 1
47 เมืองทอง แขมมณี 1
48 จุฑารัตน์ ทับทอง 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
51 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
52 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
53 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
54 วิไล ชินธเนศ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
56 รัชนี คำแสน 1
57 เยาวลักษณ์ คัคโนภาส 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
59 สมพร นาคสุวรรณ 1
60 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
62 Naiyana Chaiyabutr 1
63 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
64 สุวดี ยาป่าคาย 1
65 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
66 กมลชนก ยวดยง 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 Thanathon Sesuk 1
69 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
70 Acom Sornsute 1
71 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
72 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
73 Pantharee Boonsatorn 1
74 ศุกันยา ห้วยผัด 1
75 Thada Jirajaras 1
76 เอกชัย อดุลยธรรม 1
77 จรัญญา พงษ์สุทธิรักษ์ 1
78 สินธะวา คามดิษฐ์ 1
79 ปุณยวีร์ ฐิติธัญวรัตม์ 1
80 สุปราณี วีชะรังสรรค์ 1
81 ภัทริยา งามมุข 1
82 สุภัตรา วีรพลิน 1
83 สมศรี อ่ำสำอางค์ 1
84 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
85 Pornpimol Muanjai 1
86 ศิริพร ครุฑกาศ 1
87 ศิริจิตร ตันติวุฒิกุล 1
88 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
89 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
90 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
91 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
92 สุมา เมืองใย 1
93 พรรณี กาญจนพลู 1
94 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
95 Puttipongse Varavudhi 1
96 ธนิดา วัฒนะโชติ 1
97 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
98 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
99 บรรจง คณะวรรณ 1
100 Ampa Luiengpirom 1
101 ประคอง ชอบเสียง 1
102 ๋Janes, Gavin W. 1
103 Jittima Chatchawansaisin 1
104 Chonticha Srisawang 1
105 Chayaporn Supachartwong 1
106 Anawatch Mitpratan 1
107 Waraporn Siriterm 1
108 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
109 วินัย งามแสง 1
110 รุ่งราวี ทองกันยา 1
111 Yeshey Penjor 1
112 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
113 นภสร โกวรรธนะกุล 1
114 วัฒนชัย สมิทธากร 1
115 ประไพ นวลแสง 1
116 วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์ 1
117 Phanphen Wattanaarsakit 1
118 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
119 นวลทิพย์ อรุณศรี 1
120 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
121 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
122 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
123 ธนีนาฏ ณ สุนทร 1
124 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
125 สุมิตรา พูลทอง 1
126 กำจัด มงคลกุล 1
127 วรพรรณ กีรานนท์ 1
128 สุวรรณา อนุสันติ 1
129 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
130 สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม 1
131 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
132 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
133 อารมณ์ วุฒิพฤกษ์ 1
134 Chariya Uiyyasathian 1
135 ชรีย์นาท จิตต์บรรเทา 1
136 Kasidit Nootong 1
137 ละออง วรรณโคตร 1
138 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
139 สิทธิพร แอกทอง 1
140 สุมิตรา วิริยะ 1
141 ชอุ่ม มลิลา 1
142 ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ 1
143 Vimolmas Lipipun 1
144 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
145 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
146 มยุรี ตันติสิระ 1
147 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
148 Garnpimol C. Ritthidej 1
149 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
150 Panee Boonthavi 1
151 Kittisak Likhitwitayawuid 1
152 Supa Chantharasakul 1
153 Sumphan Wongseripipatana 1
154 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
155 Sompol Sanguanrungsirikul 1
156 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
157 สมฤดี วงษ์สมิง 1
158 พรนภา บรรจงกาลกุล 1
159 Chakkaphan Sutthirat 1
160 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
161 วิมล เหมะจันทร 1
162 ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ 1
163 Kitpramuk Tantayaporn 1
164 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
165 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
166 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
167 อำไพ โกมลมิศร์ 1
168 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
169 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
170 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
171 อัญชลี สีตบุตร 1
172 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
173 บุญธรรม จิตไธสง 1
174 โกเมท เทือกสุบรรณ 1
175 ไววิทย์ พุทธารี 1
176 Varunee Padmasankh 1
177 อนุศักดิ์ สมิตสันต์ 1
178 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
179 ประนอม รอดคำดี 1
180 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
181 อาภรณ์ รอดอรินทร์ 1
182 สิริพร สิวราวุฒิ 1
183 สายฝน ควรผดุง 1
184 ประไพศรี ตยานันท์ 1
185 สมพร พรมดี 1
186 นิภา วงษ์พิพัฒน์พงษ์ 1
187 พรรณวิภา ธัญญะคุปต์ 1
188 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
189 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
190 ผุสดี ถาวรกูล 1
191 วาสนา เสียงดัง 1
192 ประกอบ คุปรัตน์ 1
193 พิกุล บุญประเสริฐ 1
194 Walaisiri Muangsiri 1
195 กระมล ทองธรรมชาติ 1
196 มยุรี สุทธิเลิศอรุณ 1
197 จิรวัฒน์ วีรังกร 1
198 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
199 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
200 สมชัย วัฒนการุณ 1
201 ชูศักดิ์ เอกเพชร 1
202 ประดับ นิลพังงา 1
203 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
204 ชูชีพ พุทธประเสริฐ 1
205 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
206 สามารถ คงสะอาด 1
207 Suchin Arunsawatwong 1
208 ประธาน ดาบเพชร 1
209 สุภาพรรณ ไชยเศรษฐ 1
210 สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 1
211 Rajalida Lipikorn 1
212 แน่งน้อย พัวพัฒนกุล 1
213 อวย เกตุสิงห์ 1
214 สุภา หรูจิตตวิวัฒน์ 1
215 ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ 1
216 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
217 สายพิณ ธรรมบำรุง 1
218 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
219 สุวิชา ทองสิมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 3
3 2553 3
4 2552 2
5 2551 1
6 2548 1
7 2545 2
8 2544 3
9 2543 1
10 2542 1
11 2541 1
12 2540 3
13 2539 6
14 2538 3
15 2536 1
16 2534 1
17 2533 2
18 2532 8
19 2531 2
20 2530 4
21 2529 2
22 2528 2
23 2527 1
24 2526 3
25 2525 4
26 2524 3
27 2523 3
28 2522 1
29 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 รูปแบบการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยระบบการสอนรายบุคคลสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3 การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษานิสิตนักศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
4 การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
6 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต1
7 การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษามาตรฐานครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
9 สภาพและปัญหาการจัดการการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2551
10 แนวทางการพัฒนาคุณธรรม ที่พึงประสงค์ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
ปี พ.ศ. 2548
11 การนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างของการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2545
12 การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การบริหารคุณภาพ สำหรับกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน
13 การนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างของการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2544
14 การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
15 การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
16 การวิเคราะห์คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2543
17 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2542
18 รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2541
19 รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาพยาบาลเพื่อลดความเครียด
ปี พ.ศ. 2540
20 การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
21 การพัฒนารูปแบบการสอนบูรณาการเพื่อส่งเสริมจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
22 การวิเคราะห์หลักสูตรนาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
23 การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่เกี่ยวกับการเรียนของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ ในสถาบันผลิตครูสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
24 การศึกษากลยุทธ์การรับเข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
25 การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย
26 การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาครูในวิทยาลัยครู
27 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ ของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป
28 วิถีการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2538
29 การวิเคราะห์การจัดการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
30 รูปแบบการพัฒนาระดับความสุขสมบูรณ์ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
31 บทบาทของบุคลากรนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาในหอพัก
ปี พ.ศ. 2536
32 การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กับหน่วยงานต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2534
33 พัฒนาการของกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2533
34 การประเมินโครงการคุรุทายาทของวิทยาลัยครู
35 การศึกษาบทบาทของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2532
36 การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำแนกตามสาขาวิชา
37 คุณภาพบัณฑิตของโรงเรียนนายเรืออากาศตามการรับรู้ ของอาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศ และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต
38 การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน
39 การเขียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามทัศนะของอาจารย์และนักเรียน
40 ทิศทางการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของทบวงมหาวิทยาลัย
41 การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
42 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
43 การนำเสนอแนวทางพัฒนาหอพักนักศึกษาในสหวิทยาลัยศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2531
44 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45 การพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
46 แนวทางพัฒนานักศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในสหวิทยาลัยอีสาน-เหนือ และสหวิทยาลัยอีสาน-ใต้
47 วิถีชีวิตนักศึกษาแพทย์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ต่อการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเอก ชนในประเทศไทย
49 แนวทางพัฒนานักศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2529
50 การเปรียบเทียบลักษณะนิสิตจำแนกตามสาขาวิชา : การศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51 การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐานของอาจารย์พยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
52 การเขียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามทัศนะของอาจารย์และนักเรียน
53 การวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
54 การจัดบริการนักศึกษาของวิทยาลัยครูในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
55 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาวิทยาลัยครู
56 การนำเสนอโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาภาษาไทย ในวิทยาลัยครู
57 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2525
58 พฤติกรรมผู้นำของอธิการบดีตามทัศนะของผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
59 งานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
60 ภารกิจของผู้บริหารกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครูตามทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคใต้
61 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2524
62 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
63 การบริการนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคใต้
64 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2523
65 ความต้องการการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศูนย์
66 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูส่วนกลาง
67 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ในวิทยาลัยครูภาคใต้
ปี พ.ศ. 2522
68 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทย เรื่อง "คำลักษณะนาม" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา