ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 21
2 บุญเลิศ ส่องสว่าง 4
3 สุภาพรรณ ใจรื่น 4
4 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 3
5 อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ 3
6 นิดา วุฒิวัย 2
7 จินตนา ยูนิพันธุ์ 2
8 วราภรณ์ บวรศิริ 2
9 สุชัญญา ดุษฎีอำไพ 2
10 ละอองทิพย์ เหมะ 2
11 สมพร นาคสุวรรณ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
13 รัชนี คำแสน 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
15 เยาวลักษณ์ คัคโนภาส 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
17 ธวัชชัย สันติสุข 1
18 คัคนางค์ มณีศรี 1
19 จรีพร พูลสงวน 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
21 จุฑารัตน์ ทับทอง 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
23 อุทัย บุญประเสริฐ 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
25 Somying Tumwasorn 1
26 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
28 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
30 จินตนา สายทองคำ 1
31 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
32 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
33 วิไล ชินธเนศ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
36 ธนู อุทัยพันธุ์ 1
37 ประกอบ คุปรัตน์ 1
38 วาสนา เสียงดัง 1
39 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
40 พรรณวิภา ธัญญะคุปต์ 1
41 สายฝน ควรผดุง 1
42 ผุสดี ถาวรกูล 1
43 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
44 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
45 บุญธรรม จิตไธสง 1
46 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
47 อาภรณ์ รอดอรินทร์ 1
48 ประไพ นวลแสง 1
49 สิริพร สิวราวุฒิ 1
50 สำเริง แย้มโสภี 1
51 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
52 เมืองทอง แขมมณี 1
53 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
54 ธงชัย วงศ์เสนา 1
55 วัลลภ แย้มเหมือน 1
56 ธนิดา วัฒนะโชติ 1
57 ประไพศรี ตยานันท์ 1
58 สมพร พรมดี 1
59 นิภา วงษ์พิพัฒน์พงษ์ 1
60 สุวิชา ทองสิมา 1
61 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
62 Srilert Chotpantarat 1
63 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
64 Kitpramuk Tantayaporn 1
65 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
66 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
67 ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ 1
68 Sompol Sanguanrungsirikul 1
69 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
70 Vimolmas Lipipun 1
71 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
72 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
73 มยุรี ตันติสิระ 1
74 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
75 วิมล เหมะจันทร 1
76 สมฤดี วงษ์สมิง 1
77 ธนีนาฏ ณ สุนทร 1
78 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
79 สุมิตรา พูลทอง 1
80 กำจัด มงคลกุล 1
81 วรพรรณ กีรานนท์ 1
82 ชอุ่ม มลิลา 1
83 ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ 1
84 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
85 พรนภา บรรจงกาลกุล 1
86 Chakkaphan Sutthirat 1
87 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
88 Garnpimol C. Ritthidej 1
89 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
90 ศิริชัย ศิริกายะ 1
91 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
92 Vanida Chantarateptawan 1
93 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
94 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
95 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
96 อัญชลี สีตบุตร 1
97 Boonchai Sangpetngam 1
98 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
99 Chalermpol Leevailoj 1
100 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
101 กาญจนา แก้วเทพ 1
102 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
103 Panee Boonthavi 1
104 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
105 Kittisak Likhitwitayawuid 1
106 Supa Chantharasakul 1
107 Sumphan Wongseripipatana 1
108 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
109 วัฒนชัย สมิทธากร 1
110 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
111 Jaitip Paiboon 1
112 Wilai Anomasiri 1
113 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
114 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
115 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
116 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
117 วินัย งามแสง 1
118 Chonticha Srisawang 1
119 Jittima Chatchawansaisin 1
120 Chayaporn Supachartwong 1
121 นภสร โกวรรธนะกุล 1
122 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
123 ประคอง ชอบเสียง 1
124 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
125 ๋Janes, Gavin W. 1
126 รุ่งราวี ทองกันยา 1
127 Yeshey Penjor 1
128 Anawatch Mitpratan 1
129 Waraporn Siriterm 1
130 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
131 ศุกันยา ห้วยผัด 1
132 Thanathon Sesuk 1
133 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
134 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
135 Pantharee Boonsatorn 1
136 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
137 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
138 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
139 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
140 Acom Sornsute 1
141 พรรณี กาญจนพลู 1
142 สุมา เมืองใย 1
143 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
144 เอกชัย อดุลยธรรม 1
145 Pornpimol Muanjai 1
146 ศิริพร ครุฑกาศ 1
147 ศิริจิตร ตันติวุฒิกุล 1
148 Thada Jirajaras 1
149 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
150 สุวดี ยาป่าคาย 1
151 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
152 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
153 กมลชนก ยวดยง 1
154 สมศรี อ่ำสำอางค์ 1
155 สุภัตรา วีรพลิน 1
156 Naiyana Chaiyabutr 1
157 Ampa Luiengpirom 1
158 Puttipongse Varavudhi 1
159 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
160 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
161 บรรจง คณะวรรณ 1
162 ภัทริยา งามมุข 1
163 สินธะวา คามดิษฐ์ 1
164 จรัญญา พงษ์สุทธิรักษ์ 1
165 ปุณยวีร์ ฐิติธัญวรัตม์ 1
166 สุปราณี วีชะรังสรรค์ 1
167 Phanphen Wattanaarsakit 1
168 วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์ 1
169 สายพิณ ธรรมบำรุง 1
170 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
171 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
172 สุภา หรูจิตตวิวัฒน์ 1
173 อวย เกตุสิงห์ 1
174 ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ 1
175 Suchin Arunsawatwong 1
176 จิรวัฒน์ วีรังกร 1
177 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
178 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
179 สามารถ คงสะอาด 1
180 สุภาพรรณ ไชยเศรษฐ 1
181 ประธาน ดาบเพชร 1
182 ประนอม รอดคำดี 1
183 อนุศักดิ์ สมิตสันต์ 1
184 ไววิทย์ พุทธารี 1
185 โกเมท เทือกสุบรรณ 1
186 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
187 Varunee Padmasankh 1
188 พิกุล บุญประเสริฐ 1
189 สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 1
190 Rajalida Lipikorn 1
191 แน่งน้อย พัวพัฒนกุล 1
192 Walaisiri Muangsiri 1
193 กระมล ทองธรรมชาติ 1
194 มยุรี สุทธิเลิศอรุณ 1
195 สิทธิพร แอกทอง 1
196 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
197 สุมิตรา วิริยะ 1
198 Kasidit Nootong 1
199 ชรีย์นาท จิตต์บรรเทา 1
200 ละออง วรรณโคตร 1
201 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
202 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
203 นวลทิพย์ อรุณศรี 1
204 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
205 สุวรรณา อนุสันติ 1
206 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
207 สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม 1
208 ชูชีพ พุทธประเสริฐ 1
209 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
210 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
211 ชูศักดิ์ เอกเพชร 1
212 สมชัย วัฒนการุณ 1
213 ประดับ นิลพังงา 1
214 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
215 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
216 อารมณ์ วุฒิพฤกษ์ 1
217 Chariya Uiyyasathian 1
218 อำไพ โกมลมิศร์ 1
219 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 3
3 2553 3
4 2552 2
5 2551 1
6 2548 1
7 2545 2
8 2544 3
9 2543 1
10 2542 1
11 2541 1
12 2540 3
13 2539 6
14 2538 3
15 2536 1
16 2534 1
17 2533 2
18 2532 8
19 2531 2
20 2530 4
21 2529 2
22 2528 2
23 2527 1
24 2526 3
25 2525 4
26 2524 3
27 2523 3
28 2522 1
29 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 รูปแบบการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยระบบการสอนรายบุคคลสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3 การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษานิสิตนักศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
4 การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
6 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต1
7 การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษามาตรฐานครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
9 สภาพและปัญหาการจัดการการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2551
10 แนวทางการพัฒนาคุณธรรม ที่พึงประสงค์ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
ปี พ.ศ. 2548
11 การนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างของการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2545
12 การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การบริหารคุณภาพ สำหรับกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน
13 การนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างของการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2544
14 การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
15 การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
16 การวิเคราะห์คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2543
17 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2542
18 รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2541
19 รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาพยาบาลเพื่อลดความเครียด
ปี พ.ศ. 2540
20 การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
21 การพัฒนารูปแบบการสอนบูรณาการเพื่อส่งเสริมจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
22 การวิเคราะห์หลักสูตรนาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
23 การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่เกี่ยวกับการเรียนของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ ในสถาบันผลิตครูสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
24 การศึกษากลยุทธ์การรับเข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
25 การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย
26 การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาครูในวิทยาลัยครู
27 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ ของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป
28 วิถีการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2538
29 การวิเคราะห์การจัดการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
30 รูปแบบการพัฒนาระดับความสุขสมบูรณ์ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
31 บทบาทของบุคลากรนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาในหอพัก
ปี พ.ศ. 2536
32 การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กับหน่วยงานต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2534
33 พัฒนาการของกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2533
34 การประเมินโครงการคุรุทายาทของวิทยาลัยครู
35 การศึกษาบทบาทของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2532
36 การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำแนกตามสาขาวิชา
37 คุณภาพบัณฑิตของโรงเรียนนายเรืออากาศตามการรับรู้ ของอาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศ และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต
38 การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน
39 การเขียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามทัศนะของอาจารย์และนักเรียน
40 ทิศทางการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของทบวงมหาวิทยาลัย
41 การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
42 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
43 การนำเสนอแนวทางพัฒนาหอพักนักศึกษาในสหวิทยาลัยศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2531
44 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45 การพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
46 แนวทางพัฒนานักศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในสหวิทยาลัยอีสาน-เหนือ และสหวิทยาลัยอีสาน-ใต้
47 วิถีชีวิตนักศึกษาแพทย์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ต่อการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเอก ชนในประเทศไทย
49 แนวทางพัฒนานักศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2529
50 การเปรียบเทียบลักษณะนิสิตจำแนกตามสาขาวิชา : การศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51 การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐานของอาจารย์พยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
52 การเขียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามทัศนะของอาจารย์และนักเรียน
53 การวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
54 การจัดบริการนักศึกษาของวิทยาลัยครูในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
55 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาวิทยาลัยครู
56 การนำเสนอโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาภาษาไทย ในวิทยาลัยครู
57 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2525
58 พฤติกรรมผู้นำของอธิการบดีตามทัศนะของผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
59 งานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
60 ภารกิจของผู้บริหารกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครูตามทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคใต้
61 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2524
62 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
63 การบริการนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคใต้
64 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2523
65 ความต้องการการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศูนย์
66 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูส่วนกลาง
67 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ในวิทยาลัยครูภาคใต้
ปี พ.ศ. 2522
68 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทย เรื่อง "คำลักษณะนาม" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา