ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลยา แซ่เตียว
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ congenital hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ.2553
2 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ พร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2554 (EGAT ratchaburi 2554)
4 โครงการยุวหมอดิน สสวท
ปี พ.ศ. 2552
5 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2550 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD_2550)
6 โครงการยุวหมอดิน สสวท.
ปี พ.ศ. 2551
7 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD-2549)
8 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินโรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2551 (EGAT Ratchaburi_2551)
ปี พ.ศ. 2550
9 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypo thyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทยปีพ.ศ.2548 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
10 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินโรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2550 (EGAT Ratchaburi_2550)