ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลยา สุทธิขำ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เรือน สมณะ 4
2 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
3 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 2
4 บังอร กองอิ้ม 1
5 อนุชิตา มุ่งงาม 1
6 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
7 นงนิตย์ มรกต 1
8 ปิยมาศ นานอก 1
9 วรรณา กาญจนมยูร 1
10 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
11 จันทิมา พลพินิจ 1
12 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
13 ธวัชชัย ชมศิริ 1
14 นเรศ มีโส 1
15 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
16 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
17 ชาติไทย แก้วทอง 1
18 สุริทอง ศรีสะอาด 1
19 บรรจบ วันโน 1
20 สงครามชัย ลีทองดี 1
21 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
22 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
23 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
24 ดรุณี บุญชารี 1
25 ชวลิต บุญปก 1
26 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
27 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
28 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
29 สมชาย แก้ววังชัย 1
30 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
31 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
32 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
33 วรากร สีโย 1
34 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
35 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
36 ทองใบ บุษกร 1
37 เมธิน ผดุงกิจ 1
38 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
39 บพิธ บุปผโชติ 1
40 Vallaya Sutthikhum 1
41 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
42 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
43 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
44 เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต) 1
45 จิราภา บุติมาลย์ 1
46 น้อย เนียมสา 1
47 อภิรักษ์ พันธุมชัย 1
48 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
49 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
50 จิราภรณ์ แสงวงศ์ 1
51 สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล 1
52 เยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ 1
53 ยอดธง ใบมาก 1
54 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
55 สุนันท์ สายกระสุน 1
56 ศรัณยู คำเมือง 1
57 รักฤดี สารธิมา 1
58 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
59 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
60 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
61 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
62 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
63 ถวิล ชนะบุญ 1
64 วราวุธ สุธีธร 1
65 สุกัญญา ลีทองดี 1
66 ศุภชัย สมัปปิโต 1
67 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
68 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
69 รพีพร ช่ำชอง 1
70 ปรีชา ประเทพา 1
71 นริศ สินศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2555 3
4 2554 1
5 2553 3
6 2551 5
7 2550 3
8 2549 8
9 2548 4
10 2547 3
11 2543 1
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 สมบัติในการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตของโปรตีนไหมกระท้อน
ปี พ.ศ. 2555
3 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตกับสีของโปรตีนเซริซินในรังไหมพันธุ์ polyvoltine (นางน้อย) bivoltine (W7) ไหมอีรี่ (Philosamia Cynthia ricini) และไหมกระท้อน (Attatus atlas Li
4 Correlation between Yellow Color Intensity of Silk Cocoons and Antioxidant Activity
5 -
ปี พ.ศ. 2554
6 Molecular Mass Distribution, Antioxidant Activity and Protease Digestion of Sericin from Silk Degumming Water of Yellow Cocoons
ปี พ.ศ. 2553
7 ผลของภาชนะต่อการเจริญเติบโตของหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua Hubner) ในอาหารเทียมสองสูตร
8 การศึกษาองค์ประกอบ สมบัติทางชีวเคมีและการย่อยสลายของโปรตีนไหมพันธุ์ไทยพื้นเมือง เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์
9 The effect of medium containers on the development of beet armyworm (Spodoptera exigua Hubner) in two artificial diet
ปี พ.ศ. 2551
10 การใช้แผ่นไหมเป็นชีววัสดุเพื่อนำไปสู่งานวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง
11 Silk fibroin sheets for scaffolds in cell culture and their characteristics
12 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเซริซินสกัดจากรังไหมพันธุ์ไทย (นางน้อย) พันธุ์ญี่ปุ่น(SW) และไหมอีรี่
13 -
14 -
ปี พ.ศ. 2550
15 Sericin and fibroin changes in silk fibers of Nang-lai, Kinshu x Showa and Eri silkworm at various intervals of silk spinning,
16 -
17 การเตรียมแผ่นไหมจากหนอนพันธุ์ไทยพื้นเมือง [นางลาย] เพื่อใช้เป็นวัสดุค้ำจุน สำหรับการวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2549
18 Scaling factors for vibrational frequencies and zero-point vibrational energies of some recently developed exchange-correlation functionals.
19 Preparation of water-soluble fibroin from Thai race silk cocoon
20 Bombyx cysteine proteinase of silk gland (BCPSG): Cloning of cDNA and characterization of recombinant enzyme expressed in E.coli
21 Modification of sericin-free silk fibers for ligament tissue engineering application,
22 Bombyx cysteine proteinase of silk gland (BCPSG): Cloning of cDNA and characterization of recombinant enzyme expressed in E. coli
23 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
24 -
25 -
ปี พ.ศ. 2548
26 การพัฒนาระบบการเลี้ยงหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua) วัย 1-3 ในระบบปิด
27 Novel silk scaffolds for ligament tissue engineering applications
28 Development of Silk Innovation Center
29 Scaling factors for vibrational frequencies and zero-point vibrational energies of some recently developed exchange-correlation functionals
ปี พ.ศ. 2547
30 Fibroinase activity in Bombyx mori silk gland in the larval-pupal development and its partial purification from spinning larva.
31 Fibroinase, a cathepsin L-like cysteine proteinase, from the silk gland of spinning Bombyx mori larva, a counterpart in the silk gland of wild silkmoths, Samia Cynthia ricini and Antheraea pernyi: Purification and characterization.
32 การเตรียมเส้นไหมบริสุทธิ์สำหรับใช้เป็น tissue matrix
ปี พ.ศ. 2543
33 Screening for mutations in exon 4 of the LDL receptor gene in Thai subjects with primary hypercholesterolemia: detection of a novel mutation D151Y by PCR-CFLP.