ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลยา วิริยเสนกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการระบบระบายน้ำของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
2 การปรับปรุงและฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้าน : บ้านคำกลาง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
3 การปรับปรุงระบบและฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้าน : บ้านคำกลาง จังกวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2549
4 อิทธิพลของปุ๋ยชีวภาพที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน
ปี พ.ศ. 2548
5 การปรับปรุงการรวมตะกอนสำหรับระบบการผลิตน้ำประปาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6 โครงการพัฒนาวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
7 การปรับปรุงการรวมตะกอนสำหรับระบบการผลิตน้ำประปา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2546
8 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการระบบระบายน้ำของเทศบาลตำบลห้วยขยุง จังหวัดอุบลราชธานี
9 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545
10 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี