ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลยา วิริยเสนกุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การปรับปรุงและฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้าน : บ้านคำกลาง จังหวัดอุบลราชธานี
2 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการระบบระบายน้ำของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี
3 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการระบบระบายน้ำของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
4 การปรับปรุงและฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้าน : บ้านคำกลาง จังหวัดอุบลราชธานี
5 การปรับปรุงและฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้าน : บ้านคำกลาง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
6 การปรับปรุงระบบและฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้าน : บ้านคำกลาง จังกวัดอุบลราชธานี
7 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการเพิ่มผลผลิตพืชในลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร
ปี พ.ศ. 2550
8 การปรับปรุงการรวมตะกอนสำหรับระบบการผลิตน้ำประปาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9 อิทธิพลของปุ๋ยชีวภาพที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน
ปี พ.ศ. 2549
10 อิทธิพลของปุ๋ยชีวภาพที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน
ปี พ.ศ. 2548
11 การปรับปรุงการรวมตะกอนสำหรับระบบการผลิตน้ำประปาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12 โครงการพัฒนาวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
13 การปรับปรุงการรวมตะกอนสำหรับระบบการผลิตน้ำประปาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14 อิทธิพลของปุ๋ยชีวภาพที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน
15 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16 การปรับปรุงการรวมตะกอนสำหรับระบบการผลิตน้ำประปา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2546
17 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการระบบระบายน้ำของเทศบาลตำบลห้วยขยุง จังหวัดอุบลราชธานี
18 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545
19 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการระบบระบายน้ำ ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี
20 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี