ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาการสกัดไอออนของโลหะด้วยซิลิกาเจลที่ modified ด้วย Benzothiazo Ethylacetate
ปี พ.ศ. 2551
2 ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และการดัดแปรทางเคมีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดน่าน ภายใต้ โครงการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
3 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะในเนื้อปลา : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2549
4 การศึกษาการสกัดไอออนของโลหะด้วยซิลิกาเจล ที่ดัดแปรด้วย Benzothiazo Ethylacetate
ปี พ.ศ. 2536
5 องค์ประกอบทางเคมีของลำต้นกำลังเสือโคร่ง