ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 21
2 บุญเลิศ ส่องสว่าง 4
3 สุภาพรรณ ใจรื่น 4
4 จุรีรัตน์ สิทธิโชค 4
5 อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ 3
6 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 2
8 จินตนา ยูนิพันธุ์ 2
9 วราภรณ์ บวรศิริ 2
10 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 2
11 ละอองทิพย์ เหมะ 2
12 สุชัญญา ดุษฎีอำไพ 2
13 นิดา วุฒิวัย 2
14 ประกอบ คุปรัตน์ 1
15 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
16 ไววิทย์ พุทธารี 1
17 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
18 ประไพ นวลแสง 1
19 ผุสดี ถาวรกูล 1
20 พรรณวิภา ธัญญะคุปต์ 1
21 อัญชลี สีตบุตร 1
22 Rajalida Lipikorn 1
23 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
24 บุญธรรม จิตไธสง 1
25 Walaisiri Muangsiri 1
26 อาภรณ์ รอดอรินทร์ 1
27 Varunee Padmasankh 1
28 วาสนา เสียงดัง 1
29 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
30 เมืองทอง แขมมณี 1
31 ธงชัย วงศ์เสนา 1
32 สายฝน ควรผดุง 1
33 สิริพร สิวราวุฒิ 1
34 จินตนา สายทองคำ 1
35 ประธาน ดาบเพชร 1
36 ธนู อุทัยพันธุ์ 1
37 นิภา วงษ์พิพัฒน์พงษ์ 1
38 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
39 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
40 ธนิดา วัฒนะโชติ 1
41 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
42 ประไพศรี ตยานันท์ 1
43 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
44 สุภา หรูจิตตวิวัฒน์ 1
45 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
46 กัญญา ศุภปิติพร 1
47 สุภาพรรณ ไชยเศรษฐ 1
48 พรชุลี อาชวอำรุง 1
49 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
50 สายพิณ ธรรมบำรุง 1
51 Chariya Uiyyasathian 1
52 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
53 Kasidit Nootong 1
54 สามารถ คงสะอาด 1
55 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
56 ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ 1
57 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
58 สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 1
59 Suchin Arunsawatwong 1
60 ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ 1
61 ประนอม รอดคำดี 1
62 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
63 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
64 โกเมท เทือกสุบรรณ 1
65 จรีพร พูลสงวน 1
66 อนุศักดิ์ สมิตสันต์ 1
67 แน่งน้อย พัวพัฒนกุล 1
68 สมชัย วัฒนการุณ 1
69 กระมล ทองธรรมชาติ 1
70 พิกุล บุญประเสริฐ 1
71 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
72 อวย เกตุสิงห์ 1
73 วัลลภ แย้มเหมือน 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
75 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
76 กาญจนา แก้วเทพ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
79 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
81 ศิริชัย ศิริกายะ 1
82 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
85 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
87 Wilai Anomasiri 1
88 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
89 สมฤดี วงษ์สมิง 1
90 Vimolmas Lipipun 1
91 มยุรี ตันติสิระ 1
92 พรนภา บรรจงกาลกุล 1
93 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
94 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
95 ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ 1
96 Garnpimol C. Ritthidej 1
97 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
98 วัฒนชัย สมิทธากร 1
99 Kittisak Likhitwitayawuid 1
100 Sumphan Wongseripipatana 1
101 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
102 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
103 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
104 คัคนางค์ มณีศรี 1
105 สำเริง แย้มโสภี 1
106 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
107 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
108 วิไล ชินธเนศ 1
109 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
110 รัชนี คำแสน 1
111 จิรวัฒน์ วีรังกร 1
112 สุนีย์ นัยจรัญ 1
113 จุฑารัตน์ ทับทอง 1
114 เยาวลักษณ์ คัคโนภาส 1
115 สุวิชา ทองสิมา 1
116 สมพร นาคสุวรรณ 1
117 ธวัชชัย สันติสุข 1
118 อุทัย บุญประเสริฐ 1
119 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
122 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
123 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
124 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
125 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
126 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
127 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
129 Chulalongkorn University. Graduate School 1
130 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
131 Somying Tumwasorn 1
132 สมพร พรมดี 1
133 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
134 Waraporn Siriterm 1
135 Anawatch Mitpratan 1
136 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
137 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
138 Ong, Say Kee 1
139 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
140 Chayaporn Supachartwong 1
141 Jittima Chatchawansaisin 1
142 Tadchanon Chuman 1
143 นภสร โกวรรธนะกุล 1
144 วินัย งามแสง 1
145 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
146 Chonticha Srisawang 1
147 Acom Sornsute 1
148 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
149 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
150 กมลชนก ยวดยง 1
151 Thada Jirajaras 1
152 Siriporn Sriwarakan 1
153 เอกชัย อดุลยธรรม 1
154 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
155 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
156 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
157 ศุกันยา ห้วยผัด 1
158 Pantharee Boonsatorn 1
159 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
160 Thanathon Sesuk 1
161 สุวดี ยาป่าคาย 1
162 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
163 Yeshey Penjor 1
164 Supa Chantharasakul 1
165 Panee Boonthavi 1
166 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
167 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
168 บรรจง คณะวรรณ 1
169 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
170 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
171 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
172 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
173 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
174 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
175 Jaitip Paiboon 1
176 Chulalongkorn University.Graduate school 1
177 Ampa Luiengpirom 1
178 Naiyana Chaiyabutr 1
179 ประคอง ชอบเสียง 1
180 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
181 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
182 มยุรี จารุปาน 1
183 รุ่งราวี ทองกันยา 1
184 ๋Janes, Gavin W. 1
185 นิศา วิชพันธุ์ 1
186 พรรณี กาญจนพลู 1
187 Puttipongse Varavudhi 1
188 Prakong Tangpraprutkul 1
189 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
190 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
191 สุมา เมืองใย 1
192 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
193 Pornpimol Muanjai 1
194 ชอุ่ม มลิลา 1
195 สุทธนู ศรีไสย 1
196 ละออง วรรณโคตร 1
197 ประคอง สุทธสาร 1
198 สุมิตรา วิริยะ 1
199 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
200 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
201 สุวรรณา อนุสันติ 1
202 วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์ 1
203 วิมล เหมะจันทร 1
204 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
205 นวลทิพย์ อรุณศรี 1
206 Chakkaphan Sutthirat 1
207 สุมิตรา พูลทอง 1
208 ชรีย์นาท จิตต์บรรเทา 1
209 ชูชีพ พุทธประเสริฐ 1
210 ประดับ นิลพังงา 1
211 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
212 ชูศักดิ์ เอกเพชร 1
213 มยุรี สุทธิเลิศอรุณ 1
214 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
215 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
216 อำไพ โกมลมิศร์ 1
217 สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม 1
218 กำจัด มงคลกุล 1
219 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
220 อารมณ์ วุฒิพฤกษ์ 1
221 Phanphen Wattanaarsakit 1
222 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
223 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
224 สุปราณี วีชะรังสรรค์ 1
225 ปุณยวีร์ ฐิติธัญวรัตม์ 1
226 ภัทริยา งามมุข 1
227 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
228 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
229 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
230 จรัญญา พงษ์สุทธิรักษ์ 1
231 สินธะวา คามดิษฐ์ 1
232 ศิริพร ครุฑกาศ 1
233 Narong Punnim 1
234 ศิริจิตร ตันติวุฒิกุล 1
235 สมศรี อ่ำสำอางค์ 1
236 สุภัตรา วีรพลิน 1
237 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
238 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
239 ธนีนาฏ ณ สุนทร 1
240 Kitpramuk Tantayaporn 1
241 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
242 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
243 วรพรรณ กีรานนท์ 1
244 Sompol Sanguanrungsirikul 1
245 ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ 1
246 Chalermpol Leevailoj 1
247 Boonchai Sangpetngam 1
248 Srilert Chotpantarat 1
249 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
250 Vanida Chantarateptawan 1
251 สิทธิพร แอกทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 3
3 2553 3
4 2552 2
5 2551 1
6 2545 2
7 2544 3
8 2543 1
9 2542 1
10 2541 1
11 2540 3
12 2539 6
13 2538 3
14 2536 1
15 2534 1
16 2533 2
17 2532 7
18 2531 2
19 2530 4
20 2529 2
21 2528 1
22 2527 1
23 2526 3
24 2525 4
25 2524 3
26 2523 3
27 2522 1
28 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 รูปแบบการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยระบบการสอนรายบุคคลสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3 การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษานิสิตนักศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
4 การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
6 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต1
7 การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษามาตรฐานครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
9 สภาพและปัญหาการจัดการการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2551
10 แนวทางการพัฒนาคุณธรรม ที่พึงประสงค์ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
ปี พ.ศ. 2545
11 การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การบริหารคุณภาพ สำหรับกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน
12 การนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างของการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2544
13 การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
14 การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
15 การวิเคราะห์คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2543
16 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2542
17 รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2541
18 รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาพยาบาลเพื่อลดความเครียด
ปี พ.ศ. 2540
19 การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
20 การพัฒนารูปแบบการสอนบูรณาการเพื่อส่งเสริมจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
21 การวิเคราะห์หลักสูตรนาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
22 การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่เกี่ยวกับการเรียนของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ ในสถาบันผลิตครูสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
23 การศึกษากลยุทธ์การรับเข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
24 การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย
25 การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาครูในวิทยาลัยครู
26 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ ของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป
27 วิถีการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2538
28 การวิเคราะห์การจัดการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
29 รูปแบบการพัฒนาระดับความสุขสมบูรณ์ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
30 บทบาทของบุคลากรนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาในหอพัก
ปี พ.ศ. 2536
31 การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กับหน่วยงานต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2534
32 พัฒนาการของกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2533
33 การประเมินโครงการคุรุทายาทของวิทยาลัยครู
34 การศึกษาบทบาทของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2532
35 การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำแนกตามสาขาวิชา
36 คุณภาพบัณฑิตของโรงเรียนนายเรืออากาศตามการรับรู้ ของอาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศ และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต
37 การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน
38 ทิศทางการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของทบวงมหาวิทยาลัย
39 การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
41 การนำเสนอแนวทางพัฒนาหอพักนักศึกษาในสหวิทยาลัยศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2531
42 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43 การพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
44 แนวทางพัฒนานักศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในสหวิทยาลัยอีสาน-เหนือ และสหวิทยาลัยอีสาน-ใต้
45 วิถีชีวิตนักศึกษาแพทย์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ต่อการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเอก ชนในประเทศไทย
47 แนวทางพัฒนานักศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2529
48 การเปรียบเทียบลักษณะนิสิตจำแนกตามสาขาวิชา : การศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐานของอาจารย์พยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
50 การวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
51 การจัดบริการนักศึกษาของวิทยาลัยครูในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
52 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาวิทยาลัยครู
53 การนำเสนอโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาภาษาไทย ในวิทยาลัยครู
54 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2525
55 พฤติกรรมผู้นำของอธิการบดีตามทัศนะของผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
56 งานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
57 ภารกิจของผู้บริหารกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครูตามทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคใต้
58 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2524
59 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
60 การบริการนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคใต้
61 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2523
62 ความต้องการการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศูนย์
63 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูส่วนกลาง
64 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ในวิทยาลัยครูภาคใต้
ปี พ.ศ. 2522
65 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทย เรื่อง "คำลักษณะนาม" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา