ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 21
2 บุญเลิศ ส่องสว่าง 4
3 สุภาพรรณ ใจรื่น 4
4 จุรีรัตน์ สิทธิโชค 4
5 อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ 3
6 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 3
7 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 2
8 วราภรณ์ บวรศิริ 2
9 นิดา วุฒิวัย 2
10 จินตนา ยูนิพันธุ์ 2
11 ละอองทิพย์ เหมะ 2
12 สุชัญญา ดุษฎีอำไพ 2
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 2
14 สุทธนู ศรีไสย 1
15 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
16 ชอุ่ม มลิลา 1
17 ประคอง สุทธสาร 1
18 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
19 สุวรรณา อนุสันติ 1
20 ละออง วรรณโคตร 1
21 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
22 วิมล เหมะจันทร 1
23 สุมิตรา วิริยะ 1
24 วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์ 1
25 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
26 นวลทิพย์ อรุณศรี 1
27 Chakkaphan Sutthirat 1
28 อำไพ โกมลมิศร์ 1
29 ประดับ นิลพังงา 1
30 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
31 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
32 ชูชีพ พุทธประเสริฐ 1
33 ชูศักดิ์ เอกเพชร 1
34 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
35 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
36 Phanphen Wattanaarsakit 1
37 กำจัด มงคลกุล 1
38 ชรีย์นาท จิตต์บรรเทา 1
39 สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม 1
40 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
41 อารมณ์ วุฒิพฤกษ์ 1
42 สุมิตรา พูลทอง 1
43 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
44 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
45 Wilai Anomasiri 1
46 วัฒนชัย สมิทธากร 1
47 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
48 Sumphan Wongseripipatana 1
49 Kittisak Likhitwitayawuid 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
51 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
52 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
53 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
55 กาญจนา แก้วเทพ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
57 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
58 Garnpimol C. Ritthidej 1
59 Sompol Sanguanrungsirikul 1
60 ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ 1
61 Kitpramuk Tantayaporn 1
62 ธนีนาฏ ณ สุนทร 1
63 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
64 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
65 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
66 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
67 Vimolmas Lipipun 1
68 ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ 1
69 สมฤดี วงษ์สมิง 1
70 มยุรี ตันติสิระ 1
71 พรนภา บรรจงกาลกุล 1
72 วรพรรณ กีรานนท์ 1
73 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
74 ผุสดี ถาวรกูล 1
75 Varunee Padmasankh 1
76 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
77 ประกอบ คุปรัตน์ 1
78 พรรณวิภา ธัญญะคุปต์ 1
79 ไววิทย์ พุทธารี 1
80 อาภรณ์ รอดอรินทร์ 1
81 Walaisiri Muangsiri 1
82 ประธาน ดาบเพชร 1
83 อวย เกตุสิงห์ 1
84 อัญชลี สีตบุตร 1
85 Rajalida Lipikorn 1
86 บุญธรรม จิตไธสง 1
87 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
88 ประไพ นวลแสง 1
89 วาสนา เสียงดัง 1
90 ธนู อุทัยพันธุ์ 1
91 เมืองทอง แขมมณี 1
92 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
93 สายฝน ควรผดุง 1
94 ธงชัย วงศ์เสนา 1
95 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
96 ธนิดา วัฒนะโชติ 1
97 ประไพศรี ตยานันท์ 1
98 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
99 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
100 นิภา วงษ์พิพัฒน์พงษ์ 1
101 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
102 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
103 โกเมท เทือกสุบรรณ 1
104 สายพิณ ธรรมบำรุง 1
105 Chariya Uiyyasathian 1
106 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
107 สุภา หรูจิตตวิวัฒน์ 1
108 สุภาพรรณ ไชยเศรษฐ 1
109 กัญญา ศุภปิติพร 1
110 ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ 1
111 ศิริชัย ศิริกายะ 1
112 จิรวัฒน์ วีรังกร 1
113 สิทธิพร แอกทอง 1
114 Kasidit Nootong 1
115 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
116 สามารถ คงสะอาด 1
117 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
118 พรชุลี อาชวอำรุง 1
119 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
120 อนุศักดิ์ สมิตสันต์ 1
121 ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ 1
122 Suchin Arunsawatwong 1
123 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
124 ประนอม รอดคำดี 1
125 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
126 พิกุล บุญประเสริฐ 1
127 สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 1
128 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
129 สมชัย วัฒนการุณ 1
130 แน่งน้อย พัวพัฒนกุล 1
131 กระมล ทองธรรมชาติ 1
132 มยุรี สุทธิเลิศอรุณ 1
133 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
134 Yeshey Penjor 1
135 รุ่งราวี ทองกันยา 1
136 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
137 นภสร โกวรรธนะกุล 1
138 วินัย งามแสง 1
139 Tadchanon Chuman 1
140 ๋Janes, Gavin W. 1
141 มยุรี จารุปาน 1
142 นิศา วิชพันธุ์ 1
143 พรรณี กาญจนพลู 1
144 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
145 ประคอง ชอบเสียง 1
146 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
147 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
148 Chonticha Srisawang 1
149 Acom Sornsute 1
150 Ong, Say Kee 1
151 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
152 Pantharee Boonsatorn 1
153 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
154 ศุกันยา ห้วยผัด 1
155 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
156 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
157 Chayaporn Supachartwong 1
158 Jittima Chatchawansaisin 1
159 Anawatch Mitpratan 1
160 Waraporn Siriterm 1
161 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
162 สุมา เมืองใย 1
163 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
164 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
165 Srilert Chotpantarat 1
166 Vanida Chantarateptawan 1
167 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
168 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
169 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
170 Chalermpol Leevailoj 1
171 Boonchai Sangpetngam 1
172 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
173 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
174 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
175 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
176 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
177 Jaitip Paiboon 1
178 Chulalongkorn University.Graduate school 1
179 Ampa Luiengpirom 1
180 บรรจง คณะวรรณ 1
181 Naiyana Chaiyabutr 1
182 Prakong Tangpraprutkul 1
183 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
184 Puttipongse Varavudhi 1
185 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
186 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
187 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
188 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
189 Panee Boonthavi 1
190 Supa Chantharasakul 1
191 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
192 Thanathon Sesuk 1
193 สุวดี ยาป่าคาย 1
194 ธวัชชัย สันติสุข 1
195 วิไล ชินธเนศ 1
196 อุทัย บุญประเสริฐ 1
197 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
198 Chulalongkorn University. Graduate School 1
199 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
200 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
201 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
202 รัชนี คำแสน 1
203 วัลลภ แย้มเหมือน 1
204 สำเริง แย้มโสภี 1
205 คัคนางค์ มณีศรี 1
206 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
207 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
208 Somying Tumwasorn 1
209 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
210 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
211 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
212 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
213 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
214 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
215 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
216 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
217 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
218 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
219 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
220 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
221 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
222 สมพร นาคสุวรรณ 1
223 สุวิชา ทองสิมา 1
224 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
225 เอกชัย อดุลยธรรม 1
226 Pornpimol Muanjai 1
227 Narong Punnim 1
228 ศิริจิตร ตันติวุฒิกุล 1
229 ศิริพร ครุฑกาศ 1
230 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
231 Siriporn Sriwarakan 1
232 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
233 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
234 กมลชนก ยวดยง 1
235 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
236 Thada Jirajaras 1
237 สมศรี อ่ำสำอางค์ 1
238 สุภัตรา วีรพลิน 1
239 สมพร พรมดี 1
240 จรีพร พูลสงวน 1
241 จุฑารัตน์ ทับทอง 1
242 สุนีย์ นัยจรัญ 1
243 เยาวลักษณ์ คัคโนภาส 1
244 สิริพร สิวราวุฒิ 1
245 จินตนา สายทองคำ 1
246 จรัญญา พงษ์สุทธิรักษ์ 1
247 สินธะวา คามดิษฐ์ 1
248 ปุณยวีร์ ฐิติธัญวรัตม์ 1
249 สุปราณี วีชะรังสรรค์ 1
250 ภัทริยา งามมุข 1
251 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 3
3 2553 3
4 2552 2
5 2551 1
6 2545 2
7 2544 3
8 2543 1
9 2542 1
10 2541 1
11 2540 3
12 2539 6
13 2538 3
14 2536 1
15 2534 1
16 2533 2
17 2532 7
18 2531 2
19 2530 4
20 2529 2
21 2528 1
22 2527 1
23 2526 3
24 2525 4
25 2524 3
26 2523 3
27 2522 1
28 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 รูปแบบการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยระบบการสอนรายบุคคลสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3 การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษานิสิตนักศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
4 การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
6 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต1
7 การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษามาตรฐานครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
9 สภาพและปัญหาการจัดการการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2551
10 แนวทางการพัฒนาคุณธรรม ที่พึงประสงค์ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
ปี พ.ศ. 2545
11 การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การบริหารคุณภาพ สำหรับกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน
12 การนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างของการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2544
13 การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
14 การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
15 การวิเคราะห์คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2543
16 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2542
17 รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2541
18 รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาพยาบาลเพื่อลดความเครียด
ปี พ.ศ. 2540
19 การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
20 การพัฒนารูปแบบการสอนบูรณาการเพื่อส่งเสริมจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
21 การวิเคราะห์หลักสูตรนาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
22 การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่เกี่ยวกับการเรียนของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ ในสถาบันผลิตครูสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
23 การศึกษากลยุทธ์การรับเข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
24 การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย
25 การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาครูในวิทยาลัยครู
26 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ ของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป
27 วิถีการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2538
28 การวิเคราะห์การจัดการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
29 รูปแบบการพัฒนาระดับความสุขสมบูรณ์ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
30 บทบาทของบุคลากรนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาในหอพัก
ปี พ.ศ. 2536
31 การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กับหน่วยงานต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2534
32 พัฒนาการของกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2533
33 การประเมินโครงการคุรุทายาทของวิทยาลัยครู
34 การศึกษาบทบาทของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2532
35 การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำแนกตามสาขาวิชา
36 คุณภาพบัณฑิตของโรงเรียนนายเรืออากาศตามการรับรู้ ของอาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศ และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต
37 การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน
38 ทิศทางการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของทบวงมหาวิทยาลัย
39 การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
41 การนำเสนอแนวทางพัฒนาหอพักนักศึกษาในสหวิทยาลัยศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2531
42 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43 การพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
44 แนวทางพัฒนานักศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในสหวิทยาลัยอีสาน-เหนือ และสหวิทยาลัยอีสาน-ใต้
45 วิถีชีวิตนักศึกษาแพทย์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ต่อการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเอก ชนในประเทศไทย
47 แนวทางพัฒนานักศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2529
48 การเปรียบเทียบลักษณะนิสิตจำแนกตามสาขาวิชา : การศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐานของอาจารย์พยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
50 การวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
51 การจัดบริการนักศึกษาของวิทยาลัยครูในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
52 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาวิทยาลัยครู
53 การนำเสนอโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาภาษาไทย ในวิทยาลัยครู
54 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2525
55 พฤติกรรมผู้นำของอธิการบดีตามทัศนะของผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
56 งานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
57 ภารกิจของผู้บริหารกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครูตามทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคใต้
58 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2524
59 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
60 การบริการนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคใต้
61 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2523
62 ความต้องการการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศูนย์
63 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูส่วนกลาง
64 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ในวิทยาลัยครูภาคใต้
ปี พ.ศ. 2522
65 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทย เรื่อง "คำลักษณะนาม" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา