ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลภา ศรีบุญพิมพ์สวย
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความเครียดและการเผชิญความเครียดก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติแผนกห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรค์ ชั้นปี 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
2 ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฝันอุปสรรค ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองเพื่อลดภาวะไตวายเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
4 การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดหอบแบบมีส่วนร่วมในคลินิกโรคหอบหืด
5 ผลของโปรแกรมการเฝ้าระวังด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินชูลินของกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
6 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2557
7 การพัฒนารูปแบบการจัดการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายตามวิถีชุมชนบ้านศรีสง่า ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
8 การประยุกต์ใช้แบบบันทึกรายการอาหารร่วมกับสื่อพื้นบ้าน ในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ อายุ ๓๕-๔๔ ปี ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ปี พ.ศ. 2556
10 ผลของโปรแกรมการเฝ้าระวังตนเองโดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
11 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่สอดคล้องกับวัยและวิถีชุมชนต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาเตียง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ปี พ.ศ. 2543
12 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
13 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข