ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วันเพ็ญ วิโรจนกูฎ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจงศรี จีระวิพูลวรรณ 4
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
3 สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ 4
4 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2
5 กรมการท่องเที่ยว 2
6 สุรพล ภูมิพระบุ 2
7 กรมควบคุมมลพิษ 2
8 กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 2
9 พัชรี หอวิจิตร 2
10 นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ 2
11 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 1
12 เทศบาลนครขอนแก่น 1
13 การกีฬาแห่งประเทศไทย 1
14 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
15 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
16 กรมทางหลวงชนบท 1
17 ระบิล รักษเขตภักดี 1
18 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
19 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1
20 ฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด 1
21 บริษัท โกลเด้น แพลน จำกัด 1
22 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 1
23 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1
24 บริษัท ทิพากร จำกัด 1
25 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 1
26 สถาบันอาหาร 1
27 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 8
3 2555 19
4 2554 14
5 2553 21
6 2552 13
7 2551 19
8 2550 9
9 2549 12
10 2548 1
11 2546 1
12 2545 1
13 2543 1
14 543 109
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
ปี พ.ศ. 2556
2 ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
3 โครงการสร้างความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อรองรับการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4 โครงการศึกษาแนวทางมาตรการ และกลไลในการดำเนินงานด้าน Product Safety
5 การแพร่กระจายสารหนูในสิ่งแวดล้อมของดินและน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเหมืองทอง
6 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ รอบปีที่ 2 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
7 การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกลุ่มอาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8 การจัดการลุ่มน้ำโดยการวางแผนเชิงพื้นที่และการประเมินแบบสหัสวรรษ
9 Bi-annual Environmental Monitoring Program
ปี พ.ศ. 2555
10 ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
11 โครงการสนับสนุนทางเลือกเพื่อการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
12 โครงการศึกษาออกแบบวางผังแม่บท (QSBG site plan) สวยพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
13 โครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
14 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ
15 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยอย่างยั่งยืนสู่หลักกการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิตและการรักษาระบบ Green Productivity เพื่อการผลิต (Best Practice on Green Productivity and Continuous improving)
16 โครงการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีเค ไมน์นิ่ง จำกัด
18 โครงการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
19 การดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนโครงการก่อสร้าง The Base Srichan, KhonKaen ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
20 การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้าง North ParkCondo ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
21 การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการอุตสาหกรรม นำเข้า และส่งออกเหล็ก รับจ้างและผลิตเหล็กชิ้นงาน
22 การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)โครงการส่วนขยายอาคารโรงพยาบาลสิริโรจน์ ต.วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต
23 การจัดการลุ่มน้ำโดยการวางแผนเชิงพื้นที่และการประเมินแบบสหัสวรรษ III
24 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การจัดการน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีบึงประดิษฐ์
25 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางโรคไต ศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะและคลังเลือดกลาง
26 การแพร่กระจายสารหนูในสิ่งแวดล้อมของดินและน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเหมืองทอง II
27 การจัดการลุ่มน้ำโดยการวางแผนเชิงพื้นที่และการประเมินแบบสหัสวรรษ II
28 EIA โครงการก่อสร้างโรงแรมนายดี จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2554
29 การแพร่กระจายสารหนูในสิ่งแวดล้อมของดินและน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเหมืองทอง
30 การจัดการลุ่มน้ำโดยการวางแผนเชิงพื้นที่และการประเมินแบบสหัสวรรษ
31 โครงการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร จ.ขอนแก่น ระยะที่ 4 ขอนแก่น 3 (บ้านเป็ด)
32 จัดทำแผนรองรับวิกฤตการณ์ภาวะสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 (จำแนกตามปัญหาสำคัญ โดยศึกษาข้อมูลที่ทำ Mapping ของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว)
33 อบรมผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นภายใต้ภาวะโลกร้อน
34 ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
35 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยงภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ด้วยการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain) ของการท่องเที่ยว
36 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิตและรักษาระบบ Green Productivity เพื่อการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ประจำปี 2554
37 โครงการติดตามการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร จ.หนองบัวลำภู
38 โครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมของเหมืองแร่ทองคำ
39 โครงการตรวจติดตามคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (พ.ย.53 - เม.ย.54)
40 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการโรงแรมแมนดารินโกลเด้น วัลเลย์ รีสอร์ท เขาใหญ่
41 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการขอให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดตั้งวัดถ้ำพวง
42 Short Term Consultancy Agreement Covering Non EU Countries International Consultans with Residence Outside DK
ปี พ.ศ. 2553
43 จัดทำแผนรองรับวิกฤตการณ์ภาวะสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 (จำแนกตามปัญหาสำคัญ โดยศึกษาข้อมูลที่ทำ Mapping ของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว)
44 การศึกษาความเหมาะสมโครงการและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟแห่งชาติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
45 โครงการตรวจติดตามคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
46 โครงการอบรมผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นภายใต้ภาวะโลกร้อน
47 โครงการศึกษาประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้ำพองและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมเอทานอลของจังหวัดขอนแก่น
48 โครงการการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการคุณภาพน้ำและน้ำเสีย
49 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยงภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ด้วยการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของการท่องเที่ยว
50 การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) โครงการจัดสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสวนกวาง ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง และตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
51 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิตและรักษาระบบ Green productivity เพื่อการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
52 การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
53 โครงการตรวจติดตามคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
54 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดทำการ รอบปีที่ 1 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
55 ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
56 โครงการศึกษาประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้ำพองและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมเอทานอลของจังหวัดขอนแก่น
57 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต(Best practice on Green Productivity)
58 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่ดีเป็นเลิศในการผลิต
59 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม Water& Wastewater Monitoring Program,Phoenix Pulp and Paper Public Co.Ltd.
60 โครงการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการพิมานเมโทรคอนโด
61 โครงการ เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62 การศึกษาความเหมาะสมโครงการและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟแห่งชาติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
63 การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)โครงการจัดสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสวนกวาง ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง และตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
64 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดทำการ รอบปีที่ 1 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
65 การจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
66 โครงการประเมินสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและวิเคราะห์แนวทาง
67 โครงการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
68 ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
69 งานศึกษาด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา งานศึกษาผลกระทบทางสังคม งานศึกษาผลกระทบทางสุขอนามัย และงานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองโพแทช จังหวัดอุดรธานี
70 งานวิจัยร่วมกับศูนย์ความเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
71 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต เฟสที่ 1
72 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต เฟสที่ 2
73 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจไทย
74 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทย สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต
75 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือช่ายเพื่อส่งเสริมการผลิตสิ่งทอขนาดเล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
76 โครงการตรวจติดตามคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
77 ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานโครงการขยายผลการเลี้ยงปลาในกระชัง
78 งานศึกษาด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา งานศึกษาผลกระทบทางสังคม งานศึกษาผลกระทบทางสุขอนามัย และงานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองโพแทช จังหวัดอุดรธานี
79 จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักสิ่งแวดล้อมภาค
80 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
81 โครงการส่งเสริมการผลิตสิ่งทอขนาดเล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
82 หอพักรัชวิภา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
83 ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
84 ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานโครงการขยายผลการเลี้ยงปลาในกระชัง
85 จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักสิ่งแวดล้อมภาค
86 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวเคมีที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบต้นน้ำ(ส่วนขยาย)
87 โครงการศึกษาส่งเสริมการผลิตสิ่งทอขนาดเล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
88 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
89 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมไทยสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต
90 โครงการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
91 การเตรียมผงนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ เพื่อบำบัดฟีนอล
92 การป้องกันมลพิษในโรงงานผลิตไหม
93 การป้องกันมลพิษในโรงงานผลิตไหม
94 การเตรียมผงนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ เพื่อบำบัดฟีนอล
95 การบำบัดสีในน้ำเสียจากการย้อมไหม ด้วยการใช้โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์เป็นสารโคแอกกูแลนท์ร่วมกับแกลบเผา
ปี พ.ศ. 2550
96 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม โครงการฝายหัวนา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
97 โครงการส่งเสริมการผลิตสิ่งทอขนาดเล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
98 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวเคมีที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบต้นน้ำ
99 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลนครนายก จ.นครนายก
100 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและกลิ่นรบกวน
101 การสำรวจภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำลำน้ำพอง
102 การศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ณ สถานที่กองมูลฝอยบริเวณหาดอมรา เทศบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
103 การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EEA)
104 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2549
105 ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
106 โครงการเหมืองโพแทชจังหวัดอุดรธานี
107 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านซับน้ำทิพย์กับบ้านคลองไทร
108 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำชีตอนบนเชิงรุก : นักรบสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2
109 โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานกุมภวาปี
110 โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารเคมีทดสอบสิ่งแวดล้อมสร้างมาตรฐานประกอบการและกำกับดูแลด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
111 โครงการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น
112 โครงการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อตรวจสถานภาพการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
113 โครงการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลหนองคาย
114 โครงการการจัดทำแผนแม่บทระบบจำหน่ายน้ำประปาเพื่อใช้เป็นแนวทางลดการสูญเสียน้ำประปา เทศบาลพิษณุโลก
115 โครงการ The Hideaway
116 การบูรณาการโครงการวิจัยจัดทำเส้นทางเทคโนโลยี (Technology Roadmap) ของชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2548
117 การป้องกันมลพิษในโรงงานผลิตไหม
ปี พ.ศ. 2546
118 การลดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
119 การลดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
120 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษ