ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันเพ็ญ พฤกษ์วิวัฒน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรเจิด พูลศิลป์ 5
2 หทัยกาญจน์ สิทธา 3
3 โสพล ทองรักทอง 3
4 สุพินยา จันทร์มี 3
5 ชัยณรงค์ศักดิ์ จันทรัตน์ 3
6 นิพัฒน์ คงจินดามุนี 3
7 สุริยะ คงศิลป์ 3
8 พิทักษ์ พรมเทพ 3
9 ศยามล แก้วบรรจง 3
10 นิภาภรณ์ ชูศรีนวล 3
11 กฤษดา สังข์สิงห์ 3
12 กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข 3
13 ฉัตรชัย กิตติไพศาล 3
14 นริสา จันทร์เรือง 3
15 อารมณ์ โรจน์สุจิตร 3
16 วิทยา พรหมมี 3
17 สโรชา กรีธาพล 3
18 กัลยา นิราพาธพงศ์พร 3
19 รัตนพร ทิพปันนา 2
20 วรรณภา อุปถัมภ์ 2
21 นาตยา ดาอาไพ 2
22 นฤพงศ์ ยิ่งวุฒิวรกุล 2
23 ศรีสุดา โท้ทอง 2
24 สุภาภรณ์ สาชาติ 2
25 สุนิตรา คามีศักดิ์ 2
26 ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ 2
27 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 2
28 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 543 4
ผลงานวิจัย