ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันเพ็ญ ชัยคำภา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประมวญ เทพชัยศรี 10
2 มนัส จงสงวน 9
3 ยุวพร สากลวารี 6
4 อัญชลี ตั้งตรงจิตร 6
5 พจนีย์ ศรีมาโนชญ์ 6
6 นิทัศน์ สุขรุ่ง 5
7 ศิริวรรณ วนานุกูล 4
8 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 4
9 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 4
10 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 4
11 นวพรรณ จารุรักษ์ 4
12 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 4
13 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 4
14 เผด็จ สิริยะเสถียร 4
15 อลงกร อมรศิลป์ 4
16 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 4
17 กมล สกุลวิระ 4
18 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 4
19 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 4
20 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 4
21 วนิดา นพพรพันธุ์ 4
22 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 4
23 ธีรพร ชินชัย 4
24 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 4
25 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 4
26 กอบกาญจน์ ทองประสม 4
27 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 4
28 จินตนา จิรถาวร 4
29 ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ 4
30 วันชัย มาลีวงษ์ 4
31 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 4
32 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 4
33 ผ่องศรี ทองทวี 4
34 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 4
35 อุไร ไชยศรี 4
36 ทายาท ดีสุดจิต 4
37 สันนิภา สุรทัตต์ 4
38 อิศรางค์ นุชประยูร 4
39 ยง ภู่วรวรรณ 4
40 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 4
41 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 4
42 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 4
43 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 4
44 ทศพร วิมลเก็จ 4
45 Wanpen Chaicumpa 3
46 วิโรจน์ กิติคุณ 2
47 สุพล มโนรมณ์ 2
48 พักตร์พิมล มหรรณพ 2
49 ฐิติมา วงศาโรจน์ 2
50 ปกิต วิชยานนท์ 2
51 ยุพา เกิดพืชน์ 2
52 สถาพร มานัสสถิตย์ 2
53 สมชาย ลีลากุศลวงศ์ 2
54 ประภาศรี จงสุขสันติกุล 2
55 ไพบูลย์ พันธุประภาส 2
56 ศรีสุรางค์ ตันติมาวานิช 2
57 วรรณะ มหากิตติคุณ 2
58 พรพรรณ ดีระพัฒน์ 2
59 ฉวีวรรณ บุนนาค 2
60 นิมิตร มรกต 2
61 สมศักดิ์ พรหมปลูก 2
62 กรองแก้ว ศุภวัฒน์ 2
63 ปิยะรัตน์ บุตราภรณ์ 2
64 อินทิรา กระหม่อมทอง 2
65 นิตยา อินทรวัฒนา 2
66 ยุวพร เรืองคุณาภรณ์ 2
67 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
68 เสาวลักษณ์ จุลพิษ 2
69 ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 2
70 ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล 2
71 กฤษณา เพ็งสา 2
72 ชัยศิริ วงศ์คำ 2
73 สุชาติ ปริยานนท์ 2
74 อรลักษณ์ เสรีฉันทฤกษ์ 1
75 ลดาภรณ์ โพธิทัต 1
76 นิตยา อินทราวัฒนา 1
77 จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล 1
78 สันติ ถุงสุวรรณ 1
79 พัชรินทร์ แสงจารึก 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
81 จินตนา พัชรประกิติ 1
82 อภิชัย ศรีจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 1
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 1
10 2544 1
11 2543 1
12 2540 1
13 2537 1
14 2529 1
15 2523 1
16 1086 1
17 543 48
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีเพื่อตรวจการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารอย่างแม่นยำและรวดเร็ว (ต่อยอดจากปี 2556)
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีเพื่อตรวจการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารอย่างแม่นยำและรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจวัดความเสถียรของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยระบบเติมอากาศ
ปี พ.ศ. 2554
4 การใช้คลังฟาจที่ดิสเพลย์แอนติบอดีของมนุษย์เพื่อผลิตแอนติบอดีชนิดโมโนโคลนาลที่เป็นโปรตีนของมนุษย์โดยสมบูรณ์สำหรับลบล้างพิษจากสัตว์ทะเล
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจวัดความเสถียรของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยระบบเติมอากาศ
ปี พ.ศ. 2552
6 การผลิตแอนติบอดีสายเดี่ยวของมนุษย์ชนิดโมโนโคลนาลต่อโปรตีนของไวรัส H5N1 เพื่อใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ในคนโดยใช้เทคนิคฟาจดิสเพลย์
ปี พ.ศ. 2550
7 การเปลี่ยนโมโนโคลนาลแอนติบอดีของหนูไมซ์ให้มีโครงสร้างคล้ายคลึงอิมมิวโนกลอบูลินส์ของมนุษย์ เพื่อใช้ในการรักษาโรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรซีส) และการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรซีส) ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อหลายสายพันธุ์ได้
ปี พ.ศ. 2549
8 การเปลี่ยนโมโนโคลนาลแอนติบอดีของหนูไมซ์ ให้มีโครงสร้างคล้ายคลึงอิมมิวโนกลอบูลินส์ของมนุษย์ เพื่อใช้ในการรักษาโรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรซีส) และการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคฉี่หนู ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อหลายสายพันธุ์ได้
ปี พ.ศ. 2548
9 วิทยาภูมิคุ้มกันเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อ และ การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ชนิดกิน
ปี พ.ศ. 2544
10 การตรวจหาสารพิษของเชื้อไอกรนในผู้ที่มีอาการเป็นหวัดหรือไอเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2543
11 การวินิจฉัยโรคติดเชื้อซัลโมเนลโลซีสอย่างรวดเร็วโดยใช้แท่งจุ่ม
ปี พ.ศ. 2540
12 การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยอหิวาต์ซึ่งเกิดจากเชื้อ Vibrio cholerae serogroup O:139 และการตรวจหาแอนติเจนอย่างรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2537
13 การตรวจหาแอนติเจนของเชื้ออหิวาต์อย่างรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2529
14 ภูมิคุ้มกันโรคอหิวาต์ : ความเป็นแอนติเจนเสริมกัน ระหว่างสารพิษของเชื้ออหิวาต์ / โปรคอเลอราจีนอยด์ และฮีแมกกลูตินิน /
ปี พ.ศ. 2523
15 การศึกษาภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออหิวาต์ : การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออหิวาต์ในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน และผู้ป่วยด้วยโรคอหิวาต์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 การศึกษาภูมิคุ้มกันของลำไส้ต่อเชื้ออหิวาต์ : การตรวจหาแอนติบอดีย์ ต่อเชื้ออหิวาต์ในคนไข้ และผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์