ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันเพ็ญ กฤตผล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วันเพ็ญ กฤตผล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุทัย ตันละมัย 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
3 ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ 4
4 ดนุชา คุณพนิชกิจ 3
5 พันธุมดี เกตะวันดี 3
6 พสุ เดชะรินทร์ 3
7 ดวงสมร อรพินท์ 2
8 อรนุช สูงสว่าง 2
9 ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์ 2
10 ดนุชา คุณพานิชกิจ 2
11 ดวงสมร อรพิทธิ์ 2
12 บุญช่วย แท่นจันทร์ 1
13 สงวนศรี เก่งกิจโกศล 1
14 พรทิพย์ อ่อนเนียม 1
15 จิตติมา ลิ้มนุสนธิ์ 1
16 เปรมจิตต์ สวนศิลป์พงศ์ 1
17 เพ็ญศรี ตรีทัพ 1
18 สุทธารักษ์ รตโนภาส 1
19 ชัยยันต์ โปษยานนท์ 1
20 จันทร์ทิวา ฉัตรพิริยกุล 1
21 เสถียร รุจิรวนิช 1
22 กรรณิการ์ บัณสิทธิ์ 1
23 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
24 ดวงมณี โกมารทัต 1
25 นฤมล สมิตินันทน์ 1
26 ชัยยันต์ สิบพันทา 1
27 จินตนา บุญบงการ 1
28 จริยา บุณยกิดา 1
29 ดำรงค์ วงศ์ทวีปกิจ 1
30 ไพจิตร โรจนวานิช 1
31 สมชัย ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ 1
32 อรอนงค์ เจนพาณิชย์ 1
33 จิรวัลย์ แก้วไสย 1
34 ทศพร แย้มบุญเรือง 1
35 สุรัตนา วัฒนารมย์ 1
36 ลดาวัลย์ ลีลาปิยมิตร 1
37 วณี ลุ่มเจริญ 1
38 ศันธยา กิตติโกวิท 1
39 จีรนันท์ นาคสมทรง 1
40 วรรณี ขาวจันทร์ 1
41 ปรีชา เทวินทรภักดี 1
42 สุวิมล โล่ห์สิริวัฒน์ 1
43 วราวุฒิ นิ่มพิทักษ์พงศ์ 1
44 วราวุฒิ นิ่มพิทักษ์พงศ์ 1
45 มนฤดี แป้นกลัด 1
46 อรจิตร์ เกียรติมงคลเลิศ 1
47 มะลิ จันทนะสุด 1
48 สุวรรณี ตันติวงศ์ 1
49 พิศมร ทังสุบุตร 1
50 วิมล รอดเพ็ชร 1
51 อินทิรา เทศวิศาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 2
2 2548 3
3 2547 2
4 2538 2
5 2537 1
6 2536 1
7 2535 2
8 2534 1
9 2533 3
10 2532 2
11 2530 1
12 2529 3
13 2528 1
14 2527 1
15 2526 3
16 2525 3
17 2523 1
18 2516 1
19 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การเปรียบเทียบบทบาทของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
2 การรวมและการกระจายแนวคิดของการตัดสินใจ เชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
ปี พ.ศ. 2548
3 การเปรียบเทียบบทบาทของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
4 การรวมและการกระจายแนวคิดของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
5 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
6 การเปรียบเทียบบทบาทของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
7 การรวมและการกระจายแนวคิดของการตัดสินใจ เชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
ปี พ.ศ. 2538
8 การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9 การวิเคราะห์แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ของยางพาราไทย
ปี พ.ศ. 2537
10 ระบบบัญชีเพื่อการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2536
11 การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2535
12 การออกแบบระบบบัญชีสำหรับใช้คอมพิวเตอร์ ของศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 ระบบบัญชีเพื่อการบริหารของกรมสรรพสามิต
ปี พ.ศ. 2534
14 ระบบบัญชีของโรงงานไม้ไผ่ กรมสรรพสามิต
ปี พ.ศ. 2533
15 การกำหนดตัวแบบโครงสร้างต้นทุนสำหรับสินค้าเกษตรกรรมที่มีการส่งออก : รายงานผลการวิจัย
16 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การลงทุนและการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม : รายงานผลการประดิษฐ์
17 ระบบบัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจผลิตเครื่องปรับอากาศรถยนต์
ปี พ.ศ. 2532
18 ระบบบัญชีสำหรับการบริหารโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา
19 ระบบบัญชีโครงการกู้เงินต่างประเทศของส่วนราชการ
ปี พ.ศ. 2530
20 การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้บรรจุสินค้าเพื่อการตั้งราคาสำหรับกิจการเดินเรือสินค้า : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
21 ระบบบัญชีต้นทุนของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่
22 ระบบบัญชีของกิจการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ
23 ระบบบัญชีต้นทุนและการควบคุมสินค้าคงเหลือ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528
24 ระบบบัญชีของกิจการผลิตเครื่องเรือนด้วยหวาย
ปี พ.ศ. 2527
25 ระบบบัญชีของหน่วยงานบริการวิชาการที่มีรายได้จากการให้บริการอื่น - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2526
26 ระบบบัญชีโรงพยาบาลเอกชน
27 ระบบบัญชีต้นทุนขององค์การแก้ว
28 ระบบบัญชีของบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์
ปี พ.ศ. 2525
29 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม : รายงานการวิจัย
30 ระบบบัญชีขององค์การเภสัชกรรม
31 ระบบบัญชีต้นทุนขององค์การทอผ้า
ปี พ.ศ. 2523
32 ระบบบัญชีของการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2516
33 ปัญหาการตรวจสอบฐานะเงินได้ของบุคคลเพื่อการประเมินภาษีเงินได้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย