ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันัย ลิสมิทธิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วินัย ลีสมิทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 8
2 Vinai Leesmidt 4
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3
4 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
5 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 3
6 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
7 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
8 สงครามชัย ลีทองดี 3
9 สิรินาฏ นิภาพร 2
10 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
11 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
12 ทัศนีย์ ญาณะ 2
13 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
14 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
16 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
17 พฤกษา บุกบุญ 2
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
19 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
20 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
21 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
22 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
23 Supasit Pannarunothai 2
24 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
25 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
26 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
27 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
28 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
29 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
30 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
31 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
32 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
33 ครรชิต สุขนาค 1
34 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
35 ไม่มีข้อมูล 1
36 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต8 (อุดรธานี) 1
37 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 1
38 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
39 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
40 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคัม 1
41 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
42 ไ่ม่มีข้อมูล 1
43 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
44 David Hughes 1
45 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
46 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 1
47 สงครามชัย ทองดี 1
48 Swansea university 1
49 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
50 โรงพยาบาลคลองขลุง 1
51 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
52 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
53 ภูษิต ประคองสาย 1
54 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
55 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
56 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
57 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
58 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
59 หทัยชนก สุมาลี 1
60 วลัยพร พัชรนฤมล 1
61 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
62 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
63 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
64 ฐิติมา นวชินกุล 1
65 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
66 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
67 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
68 นักวิชาการอิสระ 1
69 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
70 Jadej Thamathatcharee 1
71 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
72 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
73 วรรณภา บำรุงเขต 1
74 ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย 1
75 Chanvit Tharathep 1
76 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
77 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
78 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
79 Thaweesak Khanutwong 1
80 ทวีศักดิ์ คณุตม์วงศ์ 1
81 Khlongkhlung Hospital, Khlongkhlung District, Kamphaengphet Province, 62120 1
82 สุมาลี เฮงสุวรรณ 1
83 Sumalee Hengsuwan 1
84 Khanuworalaksaburi Hospital, Kamphaengphet Province 1
85 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1
86 Prankratai Hospital, Prankratai District, Kamphaengphet Province, 62100 1
87 โรงพยาบาลคลองขลุง, อำเภอคลองขลุง, จังหวัดกำแพงเพชร 62120 1
88 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
89 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
90 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
91 บัลลังก์ อุปพงษ์ 1
92 โรงพยาบาลพรานกระต่าย, อำเภอพรานกระต่าย, จังหวัดกำแพงเพชร 62110 1
93 Ballang Uppapong 1
94 โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 4
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 1
8 2544 1
9 2541 1
10 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
2 การบริหารระบบสุขภาพแบบเขตพื้นที่
3 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
5 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
6 บทบาทที่เหมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข
7 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
8 กระจายอำนาจแบบเขตสุขภาพ
9 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2552
10 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
ปี พ.ศ. 2551
11 เปรียบเทียบผู้ป่วยทำร้ายตนเองของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี และโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2550
12 นโยบายการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ พรบ.สุขภาพแห่งชาติกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
13 Governance of Purchasing Functions in the Thai Universal Coverage Scheme
ปี พ.ศ. 2544
14 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : ความเป็นไปได้ของการบรรลุความครอบคลุมถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2541
15 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ