ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันัย ลิสมิทธิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วินัย ลีสมิทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 11
2 Vinai Leesmidt 7
3 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 6
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
6 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 5
7 สงครามชัย ลีทองดี 5
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 4
10 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
11 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
12 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
13 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
14 สายศิริ ด่านวัฒนะ 4
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
16 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
17 Supasit Pannarunothai 3
18 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 3
19 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 3
20 ภูษิต ประคองสาย 2
21 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
22 หทัยชนก สุมาลี 2
23 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
24 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
25 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
27 ครรชิต สุขนาค 2
28 วลัยพร พัชรนฤมล 2
29 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
30 ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย 2
31 Swansea university 2
32 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
33 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
34 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
35 David Hughes 2
36 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
37 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
38 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
39 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
40 โรงพยาบาลคลองขลุง 2
41 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
42 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
43 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
44 นักวิชาการอิสระ 2
45 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
46 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
47 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
48 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
49 Chanvit Tharathep 2
50 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
51 ฐิติมา นวชินกุล 2
52 สงครามชัย ทองดี 2
53 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
54 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต8 (อุดรธานี) 2
55 พฤกษา บุกบุญ 2
56 สิรินาฏ นิภาพร 2
57 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
58 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
59 ทัศนีย์ ญาณะ 2
60 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
61 ทวีศักดิ์ คณุตม์วงศ์ 1
62 Thaweesak Khanutwong 1
63 สุมาลี เฮงสุวรรณ 1
64 Sumalee Hengsuwan 1
65 Khlongkhlung Hospital, Khlongkhlung District, Kamphaengphet Province, 62120 1
66 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1
67 บัลลังก์ อุปพงษ์ 1
68 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
69 Khanuworalaksaburi Hospital, Kamphaengphet Province 1
70 Ballang Uppapong 1
71 โรงพยาบาลพรานกระต่าย, อำเภอพรานกระต่าย, จังหวัดกำแพงเพชร 62110 1
72 โรงพยาบาลคลองขลุง, อำเภอคลองขลุง, จังหวัดกำแพงเพชร 62120 1
73 Prankratai Hospital, Prankratai District, Kamphaengphet Province, 62100 1
74 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
75 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
76 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
77 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
78 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
79 วรรณภา บำรุงเขต 1
80 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
81 ไ่ม่มีข้อมูล 1
82 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคัม 1
83 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
84 ไม่มีข้อมูล 1
85 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
86 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
87 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
88 โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1
89 รมย์นลิน ทองหล่อ 1
90 Suda Khumnurak 1
91 Kadethip Buakaew 1
92 Kavin Klubkun 1
93 Apichart Wisitwong 1
94 พัชรินทร์ สิรสุนทร 1
95 กวิน กลับคุณ 1
96 สุดา ขำนุรักษ์ 1
97 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
98 Jadej Thamathatcharee 1
99 Samrit Srithamrongsawat 1
100 Paibul Suriyawongpaisal 1
101 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
102 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 1
103 ทวีศักดิ์ นพเกษร 1
104 Tawesak Nopkesorn 1
105 Romnalin Thonglor 1
106 Paitoon Ongate 1
107 Jadej Thammatacharee 1
108 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
109 Phudit Tetjativaddhana 1
110 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
111 อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ 1
112 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
113 Patcharin Sirasoonthorn 1
114 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
115 ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ 1
116 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2551 1
8 2541 1
9 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองของประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 3
ปี พ.ศ. 2559
2 สิทธิประโยชน์หลัก : รูปแบบการกำกับเพื่อความยั่งยืน ด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
6 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
7 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2551
8 นโยบายการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ พรบ.สุขภาพแห่งชาติกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
9 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ