ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันัย ลิสมิทธิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วินัย ลีสมิทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 11
2 Vinai Leesmidt 7
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
4 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 6
5 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
6 สงครามชัย ลีทองดี 5
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5
8 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 5
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
10 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
11 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
12 สายศิริ ด่านวัฒนะ 4
13 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
14 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
15 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
16 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 4
17 Supasit Pannarunothai 3
18 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 3
19 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 3
20 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
21 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
22 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
24 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
25 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
26 David Hughes 2
27 ภูษิต ประคองสาย 2
28 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
29 หทัยชนก สุมาลี 2
30 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
31 Chanvit Tharathep 2
32 ฐิติมา นวชินกุล 2
33 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
34 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
35 ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย 2
36 Swansea university 2
37 โรงพยาบาลคลองขลุง 2
38 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
39 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
40 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
41 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
42 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
43 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
44 ทัศนีย์ ญาณะ 2
45 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
46 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
47 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
48 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
49 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
50 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
51 นักวิชาการอิสระ 2
52 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
53 พฤกษา บุกบุญ 2
54 วลัยพร พัชรนฤมล 2
55 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
56 ครรชิต สุขนาค 2
57 สิรินาฏ นิภาพร 2
58 สงครามชัย ทองดี 2
59 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต8 (อุดรธานี) 2
60 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
61 โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1
62 ไม่มีข้อมูล 1
63 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
64 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
65 Khanuworalaksaburi Hospital, Kamphaengphet Province 1
66 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
67 ทวีศักดิ์ คณุตม์วงศ์ 1
68 Khlongkhlung Hospital, Khlongkhlung District, Kamphaengphet Province, 62120 1
69 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
70 Thaweesak Khanutwong 1
71 สุมาลี เฮงสุวรรณ 1
72 Sumalee Hengsuwan 1
73 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1
74 Samrit Srithamrongsawat 1
75 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
76 Jadej Thamathatcharee 1
77 Prankratai Hospital, Prankratai District, Kamphaengphet Province, 62100 1
78 Paibul Suriyawongpaisal 1
79 สุดา ขำนุรักษ์ 1
80 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
81 วรรณภา บำรุงเขต 1
82 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
83 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
84 ไ่ม่มีข้อมูล 1
85 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
86 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
87 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
88 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคัม 1
89 Tawesak Nopkesorn 1
90 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
91 ทวีศักดิ์ นพเกษร 1
92 อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ 1
93 Patcharin Sirasoonthorn 1
94 รมย์นลิน ทองหล่อ 1
95 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 1
96 พัชรินทร์ สิรสุนทร 1
97 Kadethip Buakaew 1
98 กวิน กลับคุณ 1
99 Suda Khumnurak 1
100 Kavin Klubkun 1
101 Apichart Wisitwong 1
102 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
103 ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ 1
104 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
105 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
106 บัลลังก์ อุปพงษ์ 1
107 Ballang Uppapong 1
108 โรงพยาบาลพรานกระต่าย, อำเภอพรานกระต่าย, จังหวัดกำแพงเพชร 62110 1
109 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
110 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
111 Phudit Tetjativaddhana 1
112 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
113 Romnalin Thonglor 1
114 Paitoon Ongate 1
115 Jadej Thammatacharee 1
116 โรงพยาบาลคลองขลุง, อำเภอคลองขลุง, จังหวัดกำแพงเพชร 62120 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2551 1
8 2541 1
9 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองของประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 3
ปี พ.ศ. 2559
2 สิทธิประโยชน์หลัก : รูปแบบการกำกับเพื่อความยั่งยืน ด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
6 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
7 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2551
8 นโยบายการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ พรบ.สุขภาพแห่งชาติกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
9 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ