ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันทนา เลิศศิริวรกุล
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญญาภา ศรีหาตา 5
2 สุภาพร สุขโต 5
3 วัลลีย์ อมรพล 5
4 พินิจ กัลยาศิลปิน 5
5 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 4
6 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 4
7 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
8 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
9 มณี หาชานนท์ 3
10 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
11 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
12 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
13 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
14 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
15 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
16 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
17 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
18 สมพงษ์ ทองช่วย 3
19 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
20 เอมอร เพชรทอง 3
21 สาคร โรจนัย 3
22 กุลชาติ นำคจันทึก 3
23 จำนง ชัญถาวร 3
24 โอภำษ บุญเส็ง 3
25 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
26 ศักดา พุทธพาธ 3
27 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
28 สุมนำ งามผ่องใส 3
29 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
30 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
31 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
32 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
33 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
34 เมธาพร พุฒขำว 3
35 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
36 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
37 ฉลอง เกิดศรี 3
38 อิสระ พุทธสิมมา 3
39 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
40 สันติ พรหมคำ 3
41 สุชาติ คำอ่อน 3
42 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
43 วินัย ศรวัต 3
44 ประนอม ใจอ้าย 3
45 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
46 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
47 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
48 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
49 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
50 เสาวรี บำรุง 3
51 โอภาษ บุญเส็ง 3
52 อานนท์ มลิพันธ์ 3
53 อนุชา เหลาเคน 3
54 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
55 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
56 สุภาวดี สมภาค 3
57 ประพิศ วองเทียม 3
58 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
59 จงรักษ์ จารุเนตร 3
60 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
61 จารุวรรณ บางแวก 3
62 ปรีชา แสงโสดา 3
63 กิติพร เจริญสุข 3
64 แฉล้ม มาศวรรณา 3
65 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
66 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
67 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
68 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
69 สมควร คล้องช้าง 2
70 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
71 วาสนา วันดี 2
72 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 2
73 อุบล หินเธาว์ 2
74 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
75 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
76 ปรีชา กาเพ็ชร 2
77 นิลุบล ทวีกุล 2
78 ดาวรุ่ง คงเทียน 2
79 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
80 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
81 เหรียญทอง พานสายตา 2
82 สมฤทัย ตันเจริญ 2
83 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 2
84 ประชา ถ้ำทอง 1
85 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
86 มนตรี ปานตู 1
87 เบญจมาศ คำสืบ 1
88 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
89 ประชา ถ้าทอง 1
90 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
91 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 1086 2
4 543 3