ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันทนา เลิศศิริวรกุล
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญญาภา ศรีหาตา 5
2 สุภาพร สุขโต 5
3 วัลลีย์ อมรพล 5
4 พินิจ กัลยาศิลปิน 5
5 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 4
6 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 4
7 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
8 อานนท์ มลิพันธ์ 3
9 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
10 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
11 จงรักษ์ จารุเนตร 3
12 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
13 ปรีชา แสงโสดา 3
14 สุภาวดี สมภาค 3
15 เสาวรี บำรุง 3
16 จารุวรรณ บางแวก 3
17 ประพิศ วองเทียม 3
18 แฉล้ม มาศวรรณา 3
19 กิติพร เจริญสุข 3
20 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
21 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
22 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
23 เอมอร เพชรทอง 3
24 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
25 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
26 มณี หาชานนท์ 3
27 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
28 สมพงษ์ ทองช่วย 3
29 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
30 สุชาติ คำอ่อน 3
31 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
32 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
33 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
34 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
35 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
36 อนุชา เหลาเคน 3
37 เมธาพร พุฒขำว 3
38 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
39 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
40 สุมนำ งามผ่องใส 3
41 กุลชาติ นำคจันทึก 3
42 จำนง ชัญถาวร 3
43 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
44 สาคร โรจนัย 3
45 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
46 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
47 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
48 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
49 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
50 โอภำษ บุญเส็ง 3
51 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
52 วินัย ศรวัต 3
53 ประนอม ใจอ้าย 3
54 อิสระ พุทธสิมมา 3
55 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
56 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
57 สันติ พรหมคำ 3
58 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
59 ฉลอง เกิดศรี 3
60 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
61 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
62 ศักดา พุทธพาธ 3
63 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
64 โอภาษ บุญเส็ง 3
65 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
66 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
67 วาสนา วันดี 2
68 ดาวรุ่ง คงเทียน 2
69 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
70 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
71 เหรียญทอง พานสายตา 2
72 อุบล หินเธาว์ 2
73 สมควร คล้องช้าง 2
74 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
75 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
76 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
77 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 2
78 สมฤทัย ตันเจริญ 2
79 นิลุบล ทวีกุล 2
80 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
81 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
82 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 2
83 ปรีชา กาเพ็ชร 2
84 ประชา ถ้ำทอง 1
85 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
86 มนตรี ปานตู 1
87 เบญจมาศ คำสืบ 1
88 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
89 ประชา ถ้าทอง 1
90 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
91 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 1086 2
4 543 3