ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันทนา เลิศศิริวรกุล
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญญาภา ศรีหาตา 5
2 สุภาพร สุขโต 5
3 วัลลีย์ อมรพล 5
4 พินิจ กัลยาศิลปิน 5
5 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 4
6 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 4
7 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
8 มณี หาชานนท์ 3
9 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
10 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
11 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
12 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
13 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
14 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
15 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
16 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
17 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
18 เอมอร เพชรทอง 3
19 สมพงษ์ ทองช่วย 3
20 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
21 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
22 โอภำษ บุญเส็ง 3
23 กุลชาติ นำคจันทึก 3
24 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
25 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
26 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
27 ศักดา พุทธพาธ 3
28 จำนง ชัญถาวร 3
29 สุมนำ งามผ่องใส 3
30 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
31 สาคร โรจนัย 3
32 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
33 เมธาพร พุฒขำว 3
34 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
35 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
36 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
37 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
38 ฉลอง เกิดศรี 3
39 สันติ พรหมคำ 3
40 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
41 เสาวรี บำรุง 3
42 สุชาติ คำอ่อน 3
43 อิสระ พุทธสิมมา 3
44 วินัย ศรวัต 3
45 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
46 โอภาษ บุญเส็ง 3
47 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
48 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
49 ประนอม ใจอ้าย 3
50 สุภาวดี สมภาค 3
51 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
52 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
53 อานนท์ มลิพันธ์ 3
54 จงรักษ์ จารุเนตร 3
55 ประพิศ วองเทียม 3
56 จารุวรรณ บางแวก 3
57 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
58 อนุชา เหลาเคน 3
59 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
60 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
61 ปรีชา แสงโสดา 3
62 กิติพร เจริญสุข 3
63 แฉล้ม มาศวรรณา 3
64 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
65 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
66 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
67 วาสนา วันดี 2
68 ดาวรุ่ง คงเทียน 2
69 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
70 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
71 เหรียญทอง พานสายตา 2
72 อุบล หินเธาว์ 2
73 สมควร คล้องช้าง 2
74 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
75 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
76 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
77 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 2
78 สมฤทัย ตันเจริญ 2
79 นิลุบล ทวีกุล 2
80 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
81 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
82 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 2
83 ปรีชา กาเพ็ชร 2
84 ประชา ถ้ำทอง 1
85 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
86 มนตรี ปานตู 1
87 เบญจมาศ คำสืบ 1
88 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
89 ประชา ถ้าทอง 1
90 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
91 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 1086 2
4 543 3